skip to Main Content
Fiskalna Kasa

Na  osnovu  člana  51.stav  (3)  tač.  c)  do  p)  Zakona  o fiskalnim  sistemima  (“Službene  novine  Federacije  BiH”,  broj 81/09), federalni ministar financija – federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O DOPUNI PRAVILNIKA O IZGLEDU I SADRŽAJU, ZAHTJEVA, OBRAZACA I OBAVJEŠTENJA OSTALIH PRATEĆIH DOKUMENATA UZ FISKALNE SISTEME

Član 1.

U  Pravilniku  o  izgledu  i  sadržaju,  zahtjeva,  obrazaca  i Obavještenja ostalih  pratećih  dokumenata uz  fiskalne  sisteme  (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/10 i 59/12) u članu 1. na kraju teksta, tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi:
“izgled i sadržaj zahtjeva za korekciju primljenih dnevnih izvještaja.”

Član 2.

Iza člana 33. dodaje se novo poglavlje XVIIIa. i član 33a. koji glase:
“XVIIIa. ZAHTJEV ZA KOREKCIJU PRI IZVJEŠTAJA LJENIH DNEVNIH

Član 33a.

(1)    Izgled i sadržaj zahtjeva za korekciju primljenih dnevnih izvještaja dat je na obrascu ZKDI koj pravilnika.je sastavni dio ovog
(2)    Zahtjev za    korekciju    primljenih dnevnih    izvještaja  popunjava ovlašteni servis/servise na traženje obveznika i dostavlja Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.”

Član 3.

Ovaj  Pravilnik  stupa na  snagu  narednog  dana  od dana  objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 05-02-3354-2/10
Juli 2019. godine
Sarajevo
Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

Back To Top