skip to Main Content
Obligacionopravno Tumačenje Ugovora – Fundamentalni Element Okvira Za Korporativno Upravljanje Kompanijama I Poslovno Povezivanje Konstituenata U Federaciji Bosne I Hercegovine

Piše: Muhamed GRABUS, dipl. iur.

Tekst prikazuje značaj normiranja prava i obaveza ugovornih strana u obligaciono pravnim odnosima. Normiranje prava i obaveza ugovornih strana je važeće kako u drugim pravnim sistemima, tako i u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine gdje imamo jasno normiranje navedenih odredbi. Kroz analizu pozitivnih aspekata primjene pismenog ugovaranja obaveza poseban akcenat je dat na odredbe Zakona o obligacionim odnosima kojim se reguliše ugovor o zajmu i kupoprodajni ugovor. U tom smislu u tekstu se analizira pismeno zaključivanje pravnih poslova, ovjera ugovora kod nadležnih organa kao uvjet njihove pravne valjanosti, rokovi za ispunjenje ugovornih obaveza, te pojam i normiranje izvršnih isprava, zastara potraživanja, prekid zastare, naturalne obligacije, ugovori o prodaji pokretnina i nekretnina, uslovi za sticanje prava vlasništva na nekretninama, raskid formalnih ugovora, kao i važnost poznavanja navedenih propisa s ciljem ostvarivanja i zaštite prava i preventivno djelovanje na izbjegavanje sporova i sudskih postupaka. Objašnjava se pojam clausule intabulandi kao dozvole prodavca za uknjižbu kupca i posebno se naglašava bitnost ispunjavanja i provođenja ugovora o kupoprodaji nekretnina u nadležnim zemljišno-knjižnim registrima…

…Opširnije čitajte u broju 1410-1411-1412

Back To Top