skip to Main Content

Zeljeznice1

 

Vlada Federacije BiH je dala saglasnost na Plan poslovanja JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu, koji je Nadzorni odbor ove kompanije usvojio 4.2.2016. godine.

Plan predviđa povećanje ukupnog prihoda u odnosu na 2015. godinu za 52,4 posto, što je prvenstveno zasnovano na planiranom povećanju vlastitih i prihoda iz drugih izvora.

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 170.951.919 KM, u čemu su prihodi od davanja usluga 92.203.000 KM.

U 2016. godini se očekuje da će biti prevezeno 9.372.000 tona robe, od čega u unutrašnjem saobraćaju 5.822.000 tona i međunarodnom 3.550.000 tona. Planirano je ostvarenje 979,7 miliona tarifskih kilometara i 863,1 miliona eksploatacionih NTKM. Očekivanja su da će ŽFBiH prevesti 315.000 putnika i ostvariti 17,5 miliona putničkih kilometara. Planirano je i povećanje udjela na transportnom tržištu masovnog prevoza robe, naročito za potrebe teške bazne industrije i prevoza nafte.

Željeznice Federacije BiH planiraju u 2016. godini na poslovima održavanja željezničke infrastrukture izvršiti radove u vrijednosti od 66.299.219 KM, a na osnovu Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja ostvariti prihod u istom iznosu, tako da rashodi odgovaraju visini prihoda, što znaći da je planirano poslovanje bez gubitka.

Planirani iznos za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture razdvojen je na prihode iz Budžeta Federacije BiH u iznosu od 21.340.000 KM i ostale prihode željezničke infrastrukture po ugovorima između Federacije BiH i JPŽFBiH na osnovu Zakona o finansiranju.

Plan poslovanja JPŽFBiH za 2016. godinu u dijelu prihoda, odnosno troškova koji će nastati na održavanju željezničke infrastrukture, usaglašen je s Planom finansijskih sredstava za namjenu finansiranja željezničke infrastrukture za period 2014.-2018. godina.

Back To Top