skip to Main Content

Vijece Ministara

 

Vijeće ministara BiH donijelo je odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine i o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Visina osnovnice za obračun plata utvrđena je u iznosu 475,69 KM, a regres u iznosu 300,00 KM, što znači da ostaju na nivou iz 2016. godine, u skladu s Politikom Vijeća ministara BiH o ograničavanju javne potrošnje na plate i naknade zaposlenih u institucijama BiH.

Back To Top