skip to Main Content

Giz Ahk Greater China Qui Project

 

Vijeće ministara BiH je Prihvatilo zaključivanje Provedbenog aneksa Sporazuma o implementaciji između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i „Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeita“ (GIZ) za Program jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini – faza II.

Ured koordinatora za reformu javne uprave zadužen je da Prijedlog aneksa Sporazuma dostavi Predsjedništvu BiH na odobrenje. Za bh. potpisnika je predložen koordinator za reformu javne uprave  dr. Dragan Ćuzulan.

Cilj Programa jačanja javnih institucija  u Bosni i Hercegovini – za fazu II je da javne institucije sve više ispunjavaju standarde Strategije reforme javne uprave. Vlada SR Njemačke je osigurala i stavila na raspolaganje GIZ-u ukupno 4.400.000 eura za provođenje Sporazuma za fazu lI Programa.

Back To Top