skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj hitnoj i telefonski održanoj sjednici, utvrdila Mišljenje na amandman koji je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite podnio Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Amandmanom je predložena izmjena člana 7. stav (9) na način da protiv rješenja Federalnog ministarstva, donesenih u postupku revizije, ne može biti izjavljena žalba, ali može biti pokrenut upravni spor kod kantonalnog suda nadležnog prema mjestu donošenja rješenja kojim je priznato pravo koje je bilo predmet kontrole po odredbama ovog zakona.

Federalna vlada ostala jer pri tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko invalidske zaštite, koji je u parlamentarnoj proceduri.

Naime, članom 7. stav 9. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-nvalidske zaštite propisano je da protiv rješenja Federalnog ministarstva donesenih u postupku revizije ne može biti izjavljena žalba, ali može biti pokrenut upravni spor kod Vrhovnog suda Federacije BiH.

U Mišljenju Vlade se kaže da je presudom Ustavnog suda FBiH od 21. februara 2012. godine utvrđeno da je član 7. stav 9. Zakona u saglasnosti sa Ustavom FBiH.

Ovom presudom Ustavni sud podsjeća da Parlament Federacije BiH, kao zakonodavni organ, u okviru svoje nadležnosti može uređivati odnose u određenoj oblasti uvažavajući posebne i specifične okolnosti. U slučaju odredbe člana 7. stav 9. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, zakonodavni organ je utvrdio izvornu nadležnost Vrhovnog suda FBiH u skladu sa odredbom člana IV.C.15.(2) Ustava Federacije BiH na drugačiji način nego što je to propisano Zakonom o upravnim sporovima.

Pri tome je Ustavni sud FBiH ocijenio da je odredba člana 7. stav 9. Zakona u suštini temporalnog karaktera, te da će biti primjenjivana samo dok ne bude završena kontrola ostvarivanja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. To suštinski ne narušava postojeće odredbe Zakona o upravnim sporovima i Zakona o upravnom postupku, koji je takođe dao mogućnost da pitanje upravnog postupka može, u izuzetnim situacijama, posebnim zakonom biti regulisano i na drugi način. To je i učinjeno kada je u pitanju član 7. stav 9. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko invalidske zaštite.

Po ocjeni Ustavnog suda Federacije BiH, utvrđivanje izvorne nadležnosti Vrhovnog suda Federacije BiH za rješavanje sporova protiv rješenja Federalnog ministarstva je opravdano, jer dovodi do jednakosti u postupanju u sudskom postupku.

 

Back To Top