skip to Main Content

 

U povodu održavanja 40. sjednice Općinskog vijeća koja je planirana da se održi 2.7.2016. godine u 10 h, juče je Općinska načelnica sa svojim pomoćnicima u Velikoj sali Općine Visoko održala press konferenciju. Na press konferenciji predstavljene su planirane tačke dnevnog reda:
P R I J E D L O G
DNEVNOG REDA 40. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO1. Izvod iz zapisnika sa 39. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Visoko za period 2015 – 2021. godina
Strategija razvoja općine Visoko za period 2015 – 2021. godina
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat „Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
Napomena: Projektno-tehnička dokumentacija vezana za tačku 3. dostavljana je i ista se nalazi u
Službi za poslove Općinskog vijeća Visoko

4. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Grad“ – Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana „Grad“ – Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog Odluke o regulaciji saobraćaja u sekundarnom naselju Šareni Hanovi – općina Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2015. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8. Vijećnička pitanja i inicijative

O svakoj tački dnevnog reda kratke naznake dali su saradnici Općinske načelnice, a posebno je istaknuto da je riječ o veoma važnim strateškim dokumentima za život i rad građana i privrednika naše Općine. Poseban akcenat stavljen je na Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju za realizaciju projekta „Dogradnja gradskog vodovodnog sistema, podsistem Gračanica i podsistem Moštre“.

Općinska načelnica je dala dodatna obrazloženja u kojima je rekla:“ Ova predložena odluka je kruna troipogodišnjeg rada administracije i Izvršne i Zakonodavne vlasti  i oslanja se na Odluku o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje za realizaciju projekta „Dogradnja gradskog vodovodnog sistema općine Visoko – podsistem Gračanica i podsistem Moštre“, a koja je donešena na 33. sjednici Općinskog vijeća Visoko, održanoj dana 21.11.2015. godine. Općinska administracija uhvatila se u koštac sa rješavanjem najvećeg problema, problem vodosnabdijevanja.
 Izvršeni su vodoistražni radovi, sačinjena projektna dokumentacija i aplicirano je za dodjelu donatorskih i kreditnih sredstava na više nivoa. U razgovorima i pregovorima sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj uz garanciju države Bosne i Hercegovine i Federacije BiH dogovoreno je okvirno kreditno zaduženje Javnog komunalnog preduzeća koje će biti nosilac kredita i operativnog izvršenja projekta u iznosu od, oko 9.000.000,00 KM. Sa realizacijom projekta trebalo bi početi odmah poslije donošenja odluke Općinskog vijeća.
Općinska načelnica posebno je istakla da bez razvoja infrastrukture nema ekonomskog razvoja, bez ekonomskog razvoja nema otvaranja novih radnih mjesta i nema razvoja privrede. A bez otvaranja novih radnih mjesta i bez razvoja privrede nema života. „Zbog toga, mi ne govorimo o našoj želji i volji da nešto radimo, mi govorimo o imperativu i o tome da se moramo uhvatiti u koštac sa rješavanjem najvećih problema.“
Back To Top