skip to Main Content

Direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Pandurević potpisao je, juče,  u ime UPFBiH ugovor o realizaciji projekta „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije” sa predstavnicima Međunarodne organizacije rada.

Projekt „Promocija dualnog obrazovanja putem pilot projekta i edukacije” implementira Udruženje poslodavaca FBiH u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS”, općinama Kantona Sarajevo, te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo. Projekt se provodi u sklopu krovnog projekta ”Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH”, jednog od 19 takvih partnerstava uspostavljenih u zemlji kojeg Europska unija finansira sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Predviđeno trajanje Projekta je 12 mjeseci, a rezultirat će osposobljavanjem i zapošljavanjem 20 učenika u profesiji vozača motornog vozila, automehaničara, autolimara, autolakirera, autoelektričara za kompaniju Centrotrans, kao partnera Projekta. Projektom je predviđena edukacija deset mentora praktične nastave u kompanijama, deset nastavnika praktične nastave u školama, devet općinskih djelatnika i devet savjetnika za zapošljavanje koji rade sa poslodavcima po modelu dualnog obrazovanja. Također, u devet sarajevskih općina bit će osnovani info pultovi za podršku aktivnostima dualnog obrazovanja, bit će izrađen promotivni materijal o dualnom obrazovanju te identificirani bitni elementi koji će poslužiti kao polazna osnova za izradu Zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo i za izmjenu nastavnih planova i programa u srednjim strukovnim školama.

„Glavni ciljevi projekta su usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, povećanje zaposlenosti u Kantonu Sarajevo, jačanje lokalnog ekonomskog razvoja putem stvaranja sinergije između poslodavaca, obrazovnih ustavova, javnih ustanova za zapošljavanje, općina i NVO. Kao poslodavci svjesni smo neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada, neadekvatnih nastavnih programa u školama koji nisu orjentirani ka realnim potrebama poslodavaca, pomanjkanja kvalitetne praktične nastave koja bi omogućila brzo uključivanje u proces rada u kompanijama, nedovoljne motiviranosti učenika za sticanjem kompetencija, nedovoljne saradnje i povezanosti obrazovnih institucija i kompanija, zbog činjenice da je javna uprava najpoželjnji poslodavac. Sve to nas je ponukalo da iniciramo jedan ovakav projekt”, istaknuo je Pandurević.

Realizacija Projekta počela je u februaru 2018. godine. Do sada su održana tri seminara na kojima su obučeni mentori za instruktore praktične nastave u kompanijama, nastavnici praktične nastave u školama, predstavnici općina koji će informirati zainteresovane o dualnom obrazovanju i savjetnici u službi za zapošljavanje. Također, 18 učenika završilo je praktičnu obuku kod kompanije Centrotrans u skladu sa Projektom.

Projektom se želi uticati na promjene upisnih kvota i to na način da budu usklađene sa potrebama poslodavaca, što će u konačnici dovesti do povećanja zapošljavanja.

„Lokalnim partnerstvom između svih subjekata odnosno partnera i krajnjih korisnika projekta obezbjedit će se sinergetski efekat koji će dovesti do aktivnog angažovanja na rješavanju problema lokalne zajednice odnosno uspješnijeg lokalnog ekonomskog razvoja”, naglasio je Pandurević.

Back To Top