skip to Main Content

Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ) Ministarstva finansija i trezora BiH, u  skladu  sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, uradila je Konsolidovani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2015. godinu.

Od ukupno 74 institucije, koje su bile u obavezi CHJ MFiT BiH dostaviti svoj godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2015. godinu, izvještaj su dostavile 63 institucije.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva finansija i trezora BiH, izvještaj nisu dostavili neki od najvećih budžetskih korisnika kao što su  Ministarstvo vanjskih poslova BiH,  Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Predsjedništvo BiH,  Ministarstvo pravde BiH, Parlamentarna skupština BiH, ali ni Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Centar za uklanjanje mina BH –BHMAC i  Institut za nestale osobe BiH.

Analizom dostavljenih izvještaja CHJ MFiT BiH utvrdila je da sve institucije BiH još nisu u potpunosti uspostavile planski pristup poslovanju i da većina institucija još nije imenovala osobu zaduženu za finansijsko upravljanje i kontrolu.

„Proces upravljanja rizicima uspostavljen je u manje od 50% institucija koje su dostavile izvještaje za 2015. godinu. Budući da se finansijsko upravljanje i kontrola zasniva na procesu upravljanja rizicima, ova je oblast ključna za razvoj kvalitetnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole i neophodno je njeno unapređenje“,  istaknuto je u Konsolidovanom godišnjem izvještaju o finansijskom upravljanju  i kontroli s kojim je upoznato Vijeće ministara BiH.

Na prijedlog Centralne harmonizacijske jedinice MFiT BiH Vijeće ministara svojim Zaključkom zadužilo je institucije BiH da ubrzaju realizaciju aktivnosti na uspostavi i razvoju kvalitetnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Poboljšanje finansijskog upravljanja i kontrole, naročito u ključnim procesima budžetskog ciklusa, neophodno je radi efikasnog, efektivnog i ekonomičnog upravljanja javnim sredstvima, kaže se u saopštenju iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH ovlaštena je za razvoj, rukovođenje i koordinaciju interne revizije i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

Cijeli izvještaj dostupan je na službenoj stranici Ministarstva finansija i trezora BiH:

www. mft.gov.ba/CHJ/ Izvještaji/ Finansijsko upravljanje i kontrola

Back To Top