skip to Main Content

 

Federalna vlada  je prihvatila i Parlamentu FBiH uputila izvješće o radu Agencije za bankarstvo FBiH za, sa informacijama o bankarskom i mikrokreditnom sistemu, te sektoru lizinga, kao i o radu samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem FBiH za 2015. godinu.

Agencija za bankarstvo FBiH je u 2015. godini, uz redovan nadzor poslovanja putem dostavljenih izvješća (tzv. Off site kontrola) bila u 100 kontrola na licu mjesta ili On site kontrola. Bile su to ili sveobuhvatne kontrole poslovanja ili ciljane kontrole određenih segmenata poslovanja, te kontrole sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.

U cilju razmjene informacija i jačanja kapaciteta za superviziju banaka nastavljena je suradnja s relevantnim domaćim i stranim institucijama i potpisan je Sporazum o suradnji s bankarskim regulatorima iz Austrije i EBA-om. Agencija za bankarstvo FBiH u oblasti kontrole i regulative finacijskog sektora u FBiH djeluje preventivno i svoje aktivnosti prije svega usmjerava na očuvanje stabilnosti, sigurnosti, likvidnosti i dobre kapitaliziranosti bankarskog sektora kao i ostalih sektora pod njenim nadzorom te ublažavanju posljedica utjecaja globalne financijske krize na financijski sektor. Rezultat toga je stabilan i siguran financijski sektor u FBiH, što potvrđuju i pozitivni financijski rezultati financijskih sektora, kaže se u izvješću.

Dakle, u bankarskom sektoru u FBiH prema konačnim (nerevidiranim) podacima sa 31.12.2015. godine ostvarena je dobit od 149 milijuna KM uz rast aktive od 6,5 posto. Zabilježen je i rast kredita za 440 milijuna KM ili 3,9 posto (krediti su iznosili 11,6 milijardi KM od toga krediti pravnim osobama 5,9 milijardi KM, a fizičkim osobama 5,7 milijardi KM). Također, u prošloj godini i depoziti su porasli za 968 milijuna KM, a štednja za 543 milijuna KM. Bitno je naglasiti da je učešće loših kredita (NPL) u ukupnim kreditima 12,9 posto, dakle smanjeni su za 1,2 procentna poena u odnosu na kraj 2014. godine kada su bili 14,1 posto.

NPL pravnih osoba iznosili su 16,7 posto (sa 31.12.2014. godine 18,3 posto), a stanovništva 9 posto (sa 31.12.2014.godine 9,7 posto). Stopa adekvatnosti kapitala banaka u FBiH sa 31.12.2015. godine, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, iznosila je 15,3 posto, što je i dalje znatno više od zakonskog minimuma (12%) i što predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sistema i jaku osnovu i temelj za očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti.

Nadzor poslovanja mikrokreditnog sektora je bio usmjeren na segment upravljanja ključnim rizicima u poslovanju MKO i usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim propisima putem posrednih i neposrednih kontrola. Na nivou mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH u 2015. godini, ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 16.309 tisuća KM, što je za 46.648 tisuća KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Bilančna suma MKO sa 31.12.2015. godine iznosila je 423,3 milijuna KM, od čega se na MKF odnosilo 402,9 milijuna KM ili 95,2 posto, a na MKD 20,4 milijuna KM ili 4,8 posto i na kraju 2015. godine bila je manja za 29 milijuna KM ili 6 posto u odnosu na stanje sa 31.12.2014. godine. Najznačajniji utjecaj na pad aktive na nivou mikrokreditnog sektora FBiH ima činjenica da je nad imovinom jedne MKF otvoren stečajni postupak, te zbog toga njeni financijski pokazatelji nisu uključeni u analizu mikrokreditnog sustava u FBiH. Mikrokreditiranje je najvećim dijelom bilo usmjereno na kreditiranje poljoprivrede (34 opsto) i uslužnih djelatnosti (22 posto). Pozitvno je što su prosječne ponderirane efektivne kamatne stope na ukupne kredite u mikrokreditnom sektoru iznosile 24,70 posto, i bilježile su značajno smanjenje u odnosu na prethodne godine.

U segmentu posrednog i neposrednog nadzora leasing društava aktivnosti Agencije su bile usmjerene na unapređenje kvalitete poslovanja leasing društava, internih akata, upravljanju rizicima. Iz informacije je vidljivo da je u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine na razini djelatnosti lizinga u Federaciji BiH ostvarena dobit u iznosu od 6.385 tisuća KM. Vrijednost novozaključenih aktiviranih ugovora financijskog i operativnog lizinga u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine je iznosila 179.638 tisuća KM i za 28.237 tisuća KM ili 18,65 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupni kapital lizing društava je na dan 31.12.2015. godine iznosio 47.281 tisuća KM. U poređenju sa 31.12.2014. godine, navedena pozicija je veća za 12.525 tisuća KM ili 36,03 posto. Dakle, prema pokazateljima poslovanja lizing društava u Federaciji BiH sa 31.12.2015. godine može se zaključiti da poslovanje lizing društava u toku 2015. godine ukazuje na blagu stabilizaciju poslovanja, što se ogleda i u povoljnijim financijskim pokazateljima.

Iz ovih podataka evidentno je da je financijski sustav u FBiH stabilan, te da je bankarski sektor najuređeniji i najuspješniji segment gospodarstva BiH, što je naravno u velikoj mjeri zasluga i međunarodne zajednice pod čijim je vodstvom usvojena adekvatna zakonska regulativa i uspostavljene agencije. I u ovoj godini, kontrola bankarskog sektora bit će intenzivirana kroz kontinuirano praćenje poslovanja svih banaka u sustavu, a posebno banaka koje su imale značajnih problema u poslovanju i čije je poslovanje ocijenjeno kao nesolidno i nesigurno, jer smatram da banke igraju važnu ulogu u ekonomiji svake države, a pogotovo naše države gdje predstavljaju noseći stub financijskog sustava.

U 2015. godini je ombudsman za bankarski sustav FBiH zaprimio 529 prigovora, zahtjeva i upita, od čega je 96 pojedinačnih zahtjeva istovrsnog sadržaja korisnika kredita u švicarskim francima. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje (travanj – prosinac 2014. godine) evidentno je povećanje broja prigovora i obraćanja ombudsmanu. Razlog povećanja su učinci informiranosti korisnika i jemaca o oblicima zaštite njihovih prava, kao i informiranost o vansudbenoj zaštiti i instituta ombudsmana.

Back To Top