skip to Main Content

61 Sjednica 007 20 06 16

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske razmjene BiH za period januar-mart 2016. godine u kojoj je konstatirano da je, u odnosu na isti period prošle godine, zabilježen pad izvoza od 0,21 posto, pad uvoza od 1,62 posto i pad trgovinskog deficita od 3,68 posto.

Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene za period januar-mart 2016. godine iznosio je 5,63 milijarde KM, što je za 62,48 miliona KM ili 1,10 posto manje u odnosu na isti period prošle godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 60,22 posto, što je za 0,85 posto više u odnosu na period januar-mart 2015. godine.

Posmatrano po geografskoj strukturi, Evropska unija je i dalje naš glavni vanjskotrgovinski partner i u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 66,99 posto, a zemlje potpisnice sporazuma “CEFTA 2006” sa 12,75 posto.

Od glavnim trgovinskih partnera najveću pokrivenost uvoza izvozom Bosna i Hercegovina ima sa Austrijom (139,82 post), Slovenijom (102,51 posto), Njemačkom (81,04 posto), Italijom (68,67 posto), Hrvatskom (64,10 posto), Turskom (45,15 posto) te Srbijom (36,22 posto).

U prvom tromjesečju ove godine BiH je najviše izvozila u Njemačku, Italiju, Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Srbiju, Tursku, Mađarsku, Holandiju i Crnu Goru. Izvoz u ove zemlje učestvuje sa 74,62 posto u ukupnom bh. izvozu.

Posmatrano po zemljama porijekla uvoza, najviše se uvozilo iz Njemačke, Italije, Srbije, Hrvatske, Kine, Slovenije, Turske, Austrije, Rusije i Poljske.

Uvoz iz ovih zemalja učestvuje sa 71,54 posto u ukupnom bh. uvozu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata. Ovim izmjenama trenutne  cijene ličnih dokumenata, kao i postojeći  Pravilnik, važit će do  30.9.2016.godine

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini pod posebnim uslovima.

Ovom odlukom, na zahtjev Vlade Srbije, odobrava se organizirani ulazak i  boravak u Bosnu i Hercegovinu  pod posebnim uslovima učenicima osnovnih škola sa područja Kosova, bez važećih putnih isprava, u periodu od 20. do 27.8.2016. godine. Donošenjem ove odluke omogućit će se realizacija projekta dolaska 510 učenika  sa Kosova,  i njihov boravak u  Republici Srpskoj.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo saglasnost da državljani Japana sa boravkom u Bosni i Hercegovini mogu glasati u prostorijama Ambasade Japana u Sarajevu, povodom predstojećih izbora članova Savjetničkog doma u Japanu, koji će se održati u periodu od 23. juna 2016. do 2. jula 2016. godine, u terminu od 9:30 do 17:00 sati.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo saglasnost za imenovanje Andreasa Weckerlea za policijskog atašea Švicarske Konfederacije u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Beogradu.

Vijeće ministara BiH upoznalo se sa Akcijskim  planom za Zapadni Balkan – olakšanje trgovine i transporta    kojeg je pripremila Svjetske banka.

Zadužena su ministarstva da okviru provedbe Reformske agende pripreme i Vijeću ministara dostave prijedloge svojih aktivnosti  vezano za Akcijski plan za Zapadni Balkan.

Back To Top