skip to Main Content

67 Sjednica VMBiH 001 01 08 16

 

AMERIČKA PODRŠKA JAČANJU VLADAVINE PRAVA U BiH

 

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Pismo saglasnosti o provedbi zakona između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koje je provedbeni dokument ranije zaključenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu.

Na osnovu Pisma saglasnosti dvije države bi uspostavile i podržale projekte usmjerene na jačanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini, posebno na jačanje kapaciteta BiH u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država za provedbu Pisma namjere osigurat će sredstva u iznosu oko 3,7 miliona američkih dolara u narednih pet godina.

Ministarstvo sigurnosti dostavit će Pismo saglasnosti Predsjedništvu BiH u daljnju  proceduru u skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH o postupanju ministarstava upravnih organizacija i drugih institucija BiH prilikom preduzimanja aktivnosti i pokretanja postupaka u području međunarodnih odnosa koji imaju za cilj ostvarivanje međunarodne saradnje iz njihovog djelokruga, a za bh. potpisnika predložen je ministar sigurnosti.

 

VRAĆANJE DRŽAVLJANA BiH IZ NJEMAČKE

 

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Informacijom Ministarstva sigurnosti o aktivnostima BiH u prihvatu državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju iz Savezne Republike Njemačke u Bosnu i Hercegovinu na osnovu Evropskog hitnog putnog lista za povratak (EU – Laissez Passer).

Produžena je upotreba Evropskog hitnog putnog lista za povratak, koji izdaju nadležna tijela Savezne Republike Njemačke, a koji će važiti za bh. državljane prilikom njihovog povratka/deportacije/protjerivanja u BiH u dodatnom periodu od 90 dana, počevši od 1.8.2016. godine.

Ministarstvo sigurnosti pratit će ovaj proces i na jednoj od narednih sjednica informirati Vijeće ministara BiH o postupanju nadležnih bh. tijela, kako bi po isteku ovog roka BiH preuzela ovu aktivnost.

Prema Informaciji, 480 bh. državljana vraćeno  je u BiH od 10. decembra 2015. do 30. juna 2016. godine, od 3.903 koliko se, prema navodima nadležnih njemačkih tijela, nalazi u SR Njemačkoj u kategoriji ekonomskih migranata. Samo 166 osoba prihvaćeno je sa EU – Laissez Passer dokumentom, a 299 sa pasošom BiH, 12 sa ličnom kartom i tri s putnim listom. Istovremeno je odbijen prihvat 40 osoba zato što je provjerama utvrđeno da nisu državljani BiH.

 

NADLEŽNE INSTITUCIJE UKLJUČITI U SISTEMSKO UNAPREĐENJE OBLASTI IZDAVANJA CERTIFIKATA

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o izdavanju certifikata o zdravstvenoj ispravnosti koji prate pošiljke hrane neživotinjskog porijekla pri izvozu.

Agencija za sigurnost hrane BiH i Upravni odbor ove agencije zaduženi su da analiziraju  propise u ovoj oblasti te da, u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, za Vijeće ministara pripreme prijedlog za otklanjanje nedostataka u njihovoj implementaciji.

Vijeće ministara BiH na ovaj način, uz uključivanje i saglasnost svih nadležnih institucija,  želi sistemski unaprijediti oblast izdavanja certifikata o zdravstvenoj ispravnosti koji prate pošiljke hrane neživotinjskog porijekla.

 

POJEDNOSTAVLJENE PROCEDURE

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH, donijelo je Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama, koji na jednostavniji način regulira nabavku određenih usluga.

Ovaj pravilnik je usaglašen sa zahtjevima iz odgovarajućih direktiva EU koje su bile na snazi u momentu donošenja Zakona o javnim nabavkama.

 

RJEŠENJE O POTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SAMOSTALNOG SINDIKATA

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Rješenje o potvrđivanju reprezentativnosti Samostalnog sindikata radnika u Radio-televiziji Bosne i Hercegovine, koji je ranije registriran na nivou Bosne i Hercegovine.

 

 

Back To Top