skip to Main Content

Zips 1456 3d

POREZI
(Ne)oporezivi prihodi zaposlenika

Poznato je da zaposlenik/radnik, pored plaće, ostvaruje i razna druga oporeziva i neoporeziva primanja od poslodavca koja su u vezi sa obavljanjem nesamostalne, a ponekad i sa izvršavanjem samostalne djelatnosti. U tom kontekstu, podsjeća se na (ne)oporezive prihode koje ostvaruje zaposlenik za vrijeme i nakon radnog vremena, a koji su u neposrednoj vezi sa radom
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc. 

INDIREKTNI POREZI
Preporuke EU za unaprjeđenje administriranja PDV-om

Porez na dodanu vrijednost (PDV) sastavni je dio acquis-a Evropske unije. Bosna i Hercegovina se Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja obvezala na kontinuirano usklađivanje PDV sistema sa standardima EU, što se ne odnosi samo na politiku (osnovica, stope, olakšice), već i na administriranje PDV-om. Dijagonostički izvještaj Evropske komisije o stanju PDV administracija u EU u razdoblju 2016-2019 dubinski analizira administriranje PDV-om, najbolje prakse i iskustva članica u tom području. Izvještaj sadrži 39 preporuka za unaprjeđenje administriranja PDV-om u svim segmentima: naplate prihoda od PDV-a, postupaka kontrole, ostalih administrativnih procedura, sa fokusom na digitalizaciju registracije za PDV-e, te su obrazloženestrategije koje porezne administracije u članicama EU mogu usvojiti u cilju poboljšanja interakcije sa poreznim obveznicima i unaprjeđenja procesa, kako na strani porezne administracije, tako i na strani obveznika. Za fiskalne vlasti BiH preporuke Komisije nisu samo “kontrolna lista”, da bi se utvrdilo u kojem stepenu je PDV administracija u BiH prilagođena standardima i praksi EU, već i “to do” lista, kako bi se ostvario napredak i približavanje standardima EU u narednim godinama
Piše: dr sci. Dinka ANTIĆ

AKCIZE
Obračun akciza na duhanske prerađevine od 1. januara 2023. godine

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio je Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2023. godinu, a primjenjivat će se od 1. januara 2023. godine. Na cigarete se plaća akciza i to, proporcionalna akciza po stopi od 42% na maloprodajnu cijenu i posebna akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje od 20 komada (kao i u 2020., 2021. i 2022. godini). Akciza za duhan za pušenje utvrđuje se u visini od 80% minimalne akcize utvrđene na 1.000 komada cigareta i iznosi 134,00 KM (167,50 x 80%) po kilogramu
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

RAČUNOVODSTVO

Primjena analitičkih procedura i tehnika u forenzičnom računovodstvu
Računovodstveni iskazi i izvještaji su glavna svjedočanstva o imovinsko – financijskom položaju, te o poslovnoj i novčanoj uspješnosti poslovnog subjekta. Pri manipulacijama u računovodstvenom evidentiranju, radi se o fiktivnim ili nepravilnim načinima računovodstvene obrade podataka, s namjerom da se prikrije prava slika o stanju sredstava, izvora sredstava ili poslovnom rezultatu. Pri zloupotrebi pravnih propisa, radi se o zloupotrebi pravnih normi, pri čemu se naizgled stvara slika njihova poštivanja, a u stvari se unutar propisa traže načini, kako bi se postigli željeni poslovni ciljevi. Da bi se postigao taj cilj, brojnim se manipulacijama stvore drugačije vrijednosti sredstava, troškova i odliva
Piše: Mehmed BUDIĆ, bacc. oec.

Poslovno izvještavanje

U stručnoj literaturi se pod financijskim izvještavanjem podrazumijeva proces osiguranja kvantitativnih financijskih informacija o poduzeću i njihovog saopćavanja korisnicima tj. donosiocima odluka. Kao takvo, u uvjetima nove ekonomije, ono ne uspijeva da zadovolji informacijske potrebe investitora (vlasnika tj. dioničara) i kreditora. Korisnici financijskih izvještaja zahtijevaju, ne samo financijske i opće informacije, već sve više nefinancijske i očekivane informacije, što je rezultiralo izgradnjom modela poslovnog izvještavanja
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ 

JAVNE NABAVKE
Formiranje, obaveze i zadaci komisije za javne nabavke

Da bi postupak javne nabavke mogao biti proveden neophodno je imenovanje komisije za javne nabavke koja će izvršavajući svoje obaveze i zadatke omogućiti ugovornom organu da dođe do pozitivnog ishoda postupka odnosno zaključenja ugovora. S tim u vezi, zakonskim ali i podzakonskim aktom iz oblasti javni nabavki jasno i precizno su definisani svi uslovi koje komisija mora zadovoljiti, ispuniti i izvršiti u povjerenom joj mandatu. Poznavanje propisa iz oblasti javnih nabavki, odnosno poznavanje javnih nabavki uopće, bilo bi prema tome ključno za uspješno provođenje javnih nabavki. Članovi komisije za javne nabavke, moraju profesionalno, nepristrasno i stručno izvršavati povjereni im posao, dok u pojedinim slučajevima pomoć im može biti pružena i od stručnih lica koja raspolažu specijalističkim znanjima. Kvalitetan rad komisije za javne nabavke za posljedicu ima pravovremeno i efikasno provođenje postupka javne nabavke
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

STVARNO PRAVO
Mogućnost sticanja prava vlasništva na osnovu izvršenog usmenog ništavog kauzalnog ugovora o prometu nepokretnosti

Ništav ugovor ne proizvodi pravna dejstva, ali se može konvalidirati ako je zabrana bila manjeg značaja i ako je izvršen. Nedostatak zakonom propisane forme je zabrana većeg značaja i zbog toga se neformalni ugovori o prometu nepokretnosti ne mogu konvalidirati ni obostranim izvršenjem. Ugovor koji je od zaključenja ništav ne može ni protekom vremena postati punovažan. Kada samo ugovarači smatraju da je zaključeni ugovor punovažan i kada su ga obostrano dobrovoljno izvršili u ugovorenom roku, onda dugotrajno faktičko stanje koje je nastalo izvršenjem takvog ugovora može proizvesti željena pravna dejstva koja prihvata i pravni poredak, bez obzira što zaključeni ugovor po važećem materijalnom pravu nije punovažan. Usmeni ništavi ugovori o prometu nepokretnosti ne proizvode pravno dejstvo, ali imaju značaj ako su obostrano izvršeni jer tada savjestan kupac ima trajno pravo na posjed nekretnine koje mu omogućava da dovrši dosjedanje. Zakonom propisana forma za ugovore o prometu nepokretnosti koji imaju za cilj prijenos i sticanje prava vlasništva, poseban je uslov za punovažan nastanak takvih ugovora i upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu. Usmeni ugovori o prodaji nepokretnosti, kao najčešći kauzalni ugovori, su ništavi i ne mogu postati punovažni ni time što su obostrano izvršeni isplatom ugovorene cijene i predajom nekretnine u samostalan posjed kupcu. Iako nije moguće steći pravo vlasništva derivativnim putem na osnovu izvršenog ništavog usmenog ugovora o prodaji, bez obzira što je prodavac vlasnik jer se kupac ne može upisati u zemljišnu knjigu na osnovu takvog ugovora, moguće je da kupac stekne vanknjižno pravo vlasništva na osnovu zakona i to vanrednom dosjelošću uz ispunjenje uslova savjesnog i samostalnog posjeda i istek zakonskog roka od dvadeset godina
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

PARNIČNI POSTUPAK
Zahtjev za nadoknadu troškova postupka kod povlačenja tužbe i presude zbog propuštanja

Predmet rada je zahtjev za nadoknadu troškova parničnog postupka, i to u dvije procesne situacije kada se završava parnični postupak. Radi se o slučajevima, povlačenje tužbe i donošenje presude zbog propuštanja, koji su često prisutni u sudskoj praksi i zbog svojih specifičnosti opravdavaju da budu predmet istraživanja i analize. Zajednička specifičnost zahtjeva kod povlačenja tužbe i presude zbog propuštanja je odstupanje od uobičajene mogućnosti opredjeljenja troškova postupka u završnoj riječi, neposredno prije završetka raspravljanja. Ne postoji mogućnost produženja rokova za postavljanje zahtjeva za troškove, zbog čega parnične stranke moraju biti u mogućnosti da blagovremeno postave zahtjev za troškove
Piše: doc. dr sci. Adis POLJIĆ, sudija

ZAŠTITA RADNIKA
Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu – doprinos unapređenju radnog zakonodavstva u Republici Srpskoj

Donošenjem ovog zakona učinjen je značajan iskorak u zaštiti od uznemiravanja lica koja učestvuju u procesu rada. Uređivanje postupka za ostvarivanje prava na zaštitu od uznemiravanja na radu i drugih pitanja od značaja za ovu materiju, treba smatrati komplementarnim uz postojeće mehanizme, kako bi se obezbijedila bolja zaštita prava radnika na radu i u vezi s radom. Pored određenja pojma uznemiravanja na radu, autor u ovom tekstu daje pojašnjenja osnovnih prava i obaveza radnika i poslodavca, postupka za ostvarenje prava na zaštitu od uznemiravanja na radu i u vezi sa radom, te prekršajnih odredaba koje se odnose na primjenu Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu
Piše: prof. dr Mile S. DMIČIĆ

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

 • PDV-e tretman prefakturisanih troškova
 • Osnovica za obračun PDV-a za usluge prevoza putnika
 • PDV-e tretman potraživanja novčanog iznosa ugovorne kazne
 • Prenos poreznog kredita u naredni porezni period
 • (Ne)oporezivanje usluga za korisnike slobodnih zona
 • Dokazivanje početka upotrebe opreme i objekata u poslovne svrhe
 • Izmjena uslova koji bili opredjeljujući za odbitak PDV-a kod izgradnje nepokretnosti – ispravka
 • odbitka ulaznog poreza

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

 • Elektronsko poslovanje „velikih obveznika“ sa UIO
 • Progresivno plaćanje kupoprodajne cijene stana (tokom gradnje) i pravo investitora na odbitak ulaznog PDV-a po fakturama dobavljača
 • Ispravka odbitka ulaznog PDV-a usljed promijenjene namjene nepokretnosti
 • Usluge posredovanja za ino klijenta
 • Nabavka vozila namijenjenih daljoj prodaji
 • Osnovica za obračun PDV-a kod umanjenja cijene

Dejan RAKIĆ, advokat

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA

– Doprinosi –

 • – Prijava/odjava lica osiguranih u određenim okolnostima – praktičnog rada u okviru dualno organiziranog srednjeg stručnog obrazovanja i obuke
  (Federalno ministarstvo finasija, broj: 04-02-4-1198/22 od 16. 2. 2022. godine)
 • – Poučavanje stranog jezika – osnovica za obračun doprinosa
  (Federalno ministarstvo finansija, broj: 04- 02-4-4699/22 od 9. 6. 2022. godine)  
 • – Osnovica za obračun doprinosa samostalne djelatnosti (savjetovanje u području poljoprivrede)
  (Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-4635/22 od 23. 6. 2022. godine)

POREZ NA DOHODAK

 • – Vrjednovanje koristi zaposlenika od korištenja službenog vozila

Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZI

 • – (Ne)mogućnost otpisa poreznih obaveza

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

 • – Porezni tretman donacije iz inostranstva

Fuad BALTA, dipl. ecc.
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

 • Tretman troškova po osnovu godišnjeg sistematskog pregleda radnika
 • – Porezni poticaji za novouposlene radnike

Fuad BALTA, dipl. ecc.

 • – Zakup teretnog vozila od pravnog lica iz Austrije

Fuad BALTA, dipl. ecc.
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

PLAĆE I NAKNADE

 • – Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad usljed povrede na radu
 • – Neopravdan izostanak sa posla duže vrijeme – obustava (naknade) plaće
 • – Otpremnina radniku prilikom odlaska u penziju
 • – Naknada za rad u komisijama
 • – Isplata jednokratne pomoći zaposleniku u slučaju bolesti

Fuad BALTA, dipl. ecc.

FINANSIJE I POREZI

 • – Devizno poslovanje i PDV tretman usluga pruženih iz inostranstva povezanom pravnom licu u Bosni i Hercegovini

Fuad BALTA, dipl. ecc.
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

RAČUNOVODSTVO

 • Prihodi od upotrebe vlastitih učinaka (knjigovodstveno evidentiranje)
 • Evidentiranje donacija primljenih u novcu

Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

 • Evidentiranje nabavke i trošenja zaliha
 • Vrijednosno usklađivanje zaliha
 • Umanjenje vrijednosti stalnih sredstava
 • Knjigovodstveno evidentiranje PDV-a koji se (ne)može odbiti
 • Knjigovodstveno praćenje sredstava zajedničkih rezervi (fonda)

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

 • – (Ne)obaveznost sačinjavanja konsolidiranih financijskih izvještaja u slučaju sticanja vlasništva nad nerezidentnim privrednim društvom

Dr. sci. Jozo PILJIĆ 

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

– Uslovi za angažman kvalificiranih lica za sačinjavanje finansijskih izvještaja

Fuad BALTA, dipl. ecc.

JAVNE NABAVKE

 • Status sektorskog ugovornog organa u postupku nabavke
 • Obaveznost provedbe postupka javne nabavke prilikom izbora snabdjevača električne energije
 • Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

 • Istovremeno obavljanje obrta u osnovnom i dopunskom ili dodatnom zanimanju
 • Prenos obrta nakon ostvarivanja prava na penziju
 • Promjena sjedišta obrta – prestanak obavljanja obrta usljed neprovođenja obaveze promjene podataka kod nadležnog organa

Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

DRŽAVNA SLUŽBA U FEDERACIJI BIH

 • Utvrđivanje osnovice i boda za obračun plaće u organima vlasti Federacije BiH
 • Popuna (ne)upražnjenog radnog mjesta državnog službenika
 • Premještaj namještenika na upražnjeno radno mjesto

Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI

 • Sticanje visoke stručne spreme za vrijeme trajanja rada na poslovima srednje stručne spreme – status i mogućnosti zaposlenika u okviru radne organizacije
 • (Ne)mogućnost zasnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca za vrijeme trajanja neplaćenog odsustva
 • Uručenje pisanog obračuna plate radniku
 • Pravo na (duži) godišnji odmor po osnovu posebnih propisa

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

 •  – Otkaz ugovora o radu bez obaveze poštivanja otkaznog roka
 • Obaveznost konsultacija sa vijećem zaposlenika kod preraspodjele radnog vremena
 • Raspoređivanje na drugo radno mjesto po prestanku obavljanja javne funkcije
 • Zaključivanje dva posebna ugovora o radu sa istim radnikom na nepuno radno vrijeme
 • Sindikalno udruživanje kod poslodavca u postupku stečaja ili likvidacije
 • Dnevni odmor kod nepunog radnog vremena

KOLEKTIVNI UGOVORI

 • Utvrđivanje najniže plaće i najniže cijena rada

Pripremio: mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 • – Promijenjen stav FZ PIO u vezi sa uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje policijskih službenika (1992 – 1995.)

Mr. sci. Kenan SPAHIĆ

PRIVREDNA DRUŠTVA

 • – Kvorum za održavanje odgođene sjednice nadzornog odbora

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZVRŠNI POSTUPAK

 • Odlaganje i obustava izvršenja
 • – (Ne)proporcionalno miješanje u izvršenikovo pravo na imovinu

Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

 

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH

EKSPROPRIJACIJA

Naknada za služnost kao nepotpunu eksproprijaciju
Član 8. i član 56. Zakona o eksproprijaciji
(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 17 0 P 081496 22 Rev od 9. 6. 2022. godine)

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora koji je izvršen
Član 131. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 18 0 P 038835 20 Rev od 5. 7. 2022. godine)

Zatezne kamate kao glavni dug
Član 279. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 73 0 Mal 027504 21 Rev od 16. 9. 2021. godine)

Zastarjelost naknade štete zbog povrede ugovorne obaveze
Član 376. stav 3. u vezi sa članom 371. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 61 0 Ps 007908 21 Rev 2 od 1. 7. 2021. godine)

Zastara sudske takse
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 22 0 Rs 037984 22 Spp od 13. 7. 2022. godine) 

RADNO PRAVO

Dokazivanje opravdanosti razloga za otkaz ugovora o radu
Član 87. stav 1. i 2. Zakona o radu
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 65 0 Rs 474770 22 Rev 2 od 27. 9. 2022. godine)  

Odgovornost poslodavca za štetu prouzrokovanu radniku
Član 93. Zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine
(Presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 36 0 Rs 057509 22 Rsž od 18. 8. 2022. godine)

Teret dokazivanja kod tužbe za zaštitu od diskriminacije
Članak 15. Zakona o zabrani diskriminacije
(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 338798 22 Rsž 2 od 8. 7. 2022. godine)  

PARNIČNI POSTUPAK

Dvostruko ukidanje prvostepene odluke
Član 217. Zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine
(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine,broj 18 0 V 045936 22 R od 14. 7. 2022. godine)

Preuzimanje presude i (ne)blagovremenost žalbe
Član 225. stav 1. Zakona o parničnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 22 0 P 042860 21 Rev od 5. 5. 2022. godine)

MJENIČNO PRAVO
Označenje mjesta plaćanja po mjenici
Član 4. stav 3. Zakona o mjenici
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 33 0 P 066761 20 Rev od 28. 3. 2022. godine)  

ZEMLJIŠNE KNJIGE
Zabilježba promjene povjerioca u zemljišnoj knjizi
Član 437. stav 1. i 438. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 11 0 U 024758 20 Uvp od 30. 12. 2021. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO  

Promjene u postupku razvrstavanja djelatnosti poslovnih subjekata u Federaciji BiH
(redakcijski tekst) 

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top