skip to Main Content

Zips 1455 3d

POREZNI/UPRAVNI POSTUPAK
Posljedice nakon donošenja i poništenja poreznih rješenja i drugih akata u Federaciji BiH
Donošenje odgovarajućih poreznih akata potpada pod tzv. porezni postupak propisan Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH, koji je gotovo podudaran sa upravnim postupkom u skladu sa Zakonom o upravnom postupku Federacije BiH, osim naplate poreznih obaveza utvrđenih konačnim rješenjem u upravnom, odnosno pravosnažnim rješenjem u sudskom postupku
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

 DIREKTNI POREZI
Mogućnosti upravljanja osnovicom poreza na dobit u okviru poreskog perioda u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine
Pod poreskim planiranjem kao instrumentom za upravljanje poreskom osnovicom u cilju legalnog izbjegavanja poreza (tax avoidance) podrazumijeva se poreska analiza poslovnih situacija uključujući skup svih postupaka i aktivnosti poreskog obveznika koje su sračunate na minimizaciju poreskih obaveza raznih oblika, a da se time ne krše zakonski propisi. Poresko planiranje mogu da vrše svi poreski obveznici i to kako fizička lica, tako i privredna društva i druga pravna lica. S obzirom na specifičnost oporezivanja dobiti u Bosni i Hercegovini (postojanje tri nezavisna sistema), pitanje poreskog planiranja u ovom radu će se fokusirati na poresku jurisdikciju u Distriktu
Piše: mr Akif PEZEROVIĆ

INDIREKTNI POREZI
Registracija PDV obveznika, utvrđivanje poreske obaveze procjenom i primjena novih odredbi Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u
O svim izmjenama propisa o PDV-u već je održano niz seminara i edukacija, ali svaka izmjena pravila redovno dovodi do novih spornih situacija i tumačenja koja će u narednom periodu praviti probleme u poslovanju obveznika. To je vidljivo i u vezi sa primjenom pravila o registraciji lica u sistem PDV-a, koja se nisu mijenjala, ali su i dalje izvor raznih problema i nedoumica, pogotovo imajući u vidu da se UINO trenutno aktivno bavi registriranjem lica po službenoj dužnosti na osnovu internih i eksternih informacija. Pored toga, intenzivne su i kontrole proizvodnih firmi kod kojih se u velikoj mjeri vrše procjene i simulacije proizvodnje, a što za posljedicu najčešće ima razrez poreskih obaveza, koje se jedino mogu poništiti pravnim sredstvima, ulaganjem žalbi višim nivoima odlučivanja u upravnim postupcima
Piše: Dejan RAKIĆ, advokat

RAČUNOVODSTVO
Programi nagrađivanja lojalnosti kupaca u skladu sa novim kontnim okvirom
Zadržavanje i pretvaranje privremenih, sporadičnih kupaca u stalne težnja je preduzeća od davnina, međutim, razvojem prodaje i marketinga ofanzivna se strategija privlačenja novih kupaca promijenila u defanzivnu strategiju zadržavanja postojećih kupaca i stimulisanja njihove potrošnje. Strategijom lojalnosti kupaca preduzeća stvaraju sigurnost kod planiranja rasta i profitabilnosti preduzeća. Praktično, (skoro) svaka prodaja koja kupcu daje mogućnost da na osnovu nje ostvari dodatna prava se treba posmatrati u kontekstu MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima. Kada ugovor, odnosno kupoprodajni odnos, daje kupcu opciju da nabavi dodatnu robu ili usluge, takva opcija se tretira kao posebna obaveza izvršenja ako daje “materijalno pravo” kupcu. MSFI 15 se bavi problematikom priznavanja obaveze i prihoda u transakciji prodaje kojom kupac ostvaruje određene pogodnosti (najčešće su to nagradni bodovi). U skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/21) koji se primjenjuje od 1. januara 2022. godine programi nagrađivanja lojalnosti kupaca se knjiže na „novom“ kontu 435 – Obaveze po programu lojalnosti kupaca
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Računovodstvene politike i promjene računovodstvenih procjena
Pravilno izabrane računovodstvene politike i fer računovodstvene procjene su od izuzetnog značaja za relevantnost i pouzdanost financijskih izvještaja i njihovu uporedivost sa financijskim izvještajima prethodnih razdoblja. Korisnicima financijskih izvještaja je bitno da financijski izvještaji budu pouzdani i uporedivi, kako bi na osnovu njih donosili ispravne poslovne odluke. To se, između ostalog, postiže i adekvatnim izborom računovodstvenih politika i fer računovodstvenim procjenama. Iako subjekt treba da nastoji da jednom izabrane računovodstvene politike primjenjuje konzinstentno, kao i da vrše računovodstvene procjene na osnovu relevantnih i dostupnih informacija, može doći i do njihovih promjena. MRS – 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške, propisuje kriterije za izbor i promjenu računovodstvenih politika, zajedno s računovodstvenim postupkom provedbe i objavljivanja promjena računovodstvenih politika, promjena računovodstveniih procjena i ispravljanja pogrešaka, a s ciljem bolje usporedivosti financijskih izvještaja subjekta, kao i usporedivost tih izvještaja s izvještajima drugih subjekata. MRS – 8 u svojim odrednicama, podupire ovu transparentnost podataka, te je jedan od ključnih standarda koji se moraju razmotriti prilikom pripreme financijskih izvještaja subjekta
Piše: Mehmed BUDIĆ, bacc. oec.

 EKONOMSKA POLITIKA
Zaduženost i održivi razvoj
U proteklom periodu inozemni dug je prosječno godišnje brže rastao od BDP-a, prema tekućim cijenama. Premda u ovom članku nije analiziran deficit platne bilance, niska zaposlenost, niska efikasnost investicija, relativne cijene, odnos tradable i non-tradable sektora, monetarna politika, stanje i kretanje duga, inozemnog i nefinancijskog sektora, ocjenjuje se da daje dovoljno argumenata da politika duga dalje nije održiva, a time niti ekonomska politika. Ocjenjuje se da je za planiranje ekonomskog rasta odnosno razvoja potrebno, prije svega znati: faktore ekonomskog rasta, ulogu države u rastu, ulogu privatnog profitnog sektora, ulogu civilnog društva kao i radnika (okupljenih u sindikalne organizacije) i postići socijalni konsenzus o ključnim tačkama razvoja. Djelovanje tržišnog mehanizma prijeko je potreban uvjet gospodarskoga rasta. Tržišni mehanizam povećava efikasnost sudionika na tržištu. Stjecanje odnosno povećanje profita kao jedinog cilja, koji je legitiman za poduzetnika, treba omogućiti društveni i ekonomski dugoročno održivi razvoj
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

VANJSKA TRGOVINA
Vanjskotrgovinska robna razmjena Bosne i Hercegovine u posljednjih 20 godina
Podaci o kretanju vanjskotrgovinske robne razmjene Bosne i Hercegovine (BiH) u posljednjih 20 godina ukazuju na to da bosanskohercegovačka privreda ima značajnu žilavost i kapacitet uprkos brojnim vanjskim i unutrašnjim ograničenjima od kojih neka postoje i danas. Podaci prezentirani u šturim novinskim člancima i površnim analizama, skretali su fokus javnosti na veliki deficit i trgovinu nekim za BiH važnim proizvodima, poput vode, mlijeka i slično. Iako su vrijednosti vanjskotrgovinskog deficita zaista bile velike, ponekad i alarmantne, rijetko se ko ozbiljno bavio faktorima koji su uzrokovali i određivali takvo stanje. U nedostatku pravih analiza nije bilo moguće utvrditi adekvatne mjere za poboljšanje stanja na održiv način.
Ovaj tekst ima za cilj analizu tokova robne razmjene BiH sa inostranstvom u posljednje dvije decenije sa težnjom utvrđivanja faktora koji su uticali ili mogli uticati na određena kretanja u razmjeni. Kada se sagledaju sve determinante u okviru kojih je vođena vanjskotrgovinska politika BiH u posljednjih 20 godina, može se reći da su negativne posljedice čak i male u odnosu na ono što se realno moglo dogoditi u takvim okolnostima. Istovremeno, analiza pokazuje da bh. privreda ima tzv. „zvijezde u nastajanju“, tj. proizvode kojima se u javnosti rijetko pridaje poseban značaj a za koje se ispostavilo da su nosioci velikog potencijala u proizvodnji i generiranju profita
Pišu: Samira SULEJMANOVIĆ & Faruk HADŽIOMEROVIĆ

 JAVNE NABAVKE
Metodologija uvođenja podizvođača u posao
Podugovaranje predstavlja radnju izabranog ponuđača (dobavljača) kojom drugom subjektu ili subjektima povjerava izvršenje dijela ugovora koji je zaključen iz postupka javne nabavke. Upućivanjem zahtjeva ugovornom organu za odobrenje uvođenja podizvođača u posao, iniciran je postupak koji će obavezno proći fazu razmatranja dostavljenog zahtjeva i davanja saglasnosti. Kao faze postupka često će se pojaviti i zahtjev za dopunu zahtjeva, dobijanje odgovora na zahtjev, te razmatranje dopunjenog zahtjeva. Davanje saglasnosti za uvođenje podizvođača u posao omogućit će podizvođaču da pristupi realizaciji dijela ugovora, uz zadržavanje odgovornosti dobavljača za cjelokupnu relizaciju ugovora
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

STVARNO PRAVO
Sticanje prava vlasništva na osnovu dosjelosti na društvenom/državnom vlasništvu
Osnovno polazište kod ovog načina sticanja prava vlasništva jeste da dugotrajni posjed stvari stvara pravo, stoga pravna ustanova dosjelosti praktično omogućava usklađivanje faktičnog i pravnog stanja, na način da stanje dugogodišnjeg posjeda transformiše u pravo vlasništva, odnosno da činjenice transformiše u pravo, a do svega toga dolazi protekom vremena, po samom zakonu
Piše: dr. sci. Ismet VELIĆ

 Sticanje prava vlasništva nasljeđivanjem
Nasljeđivanje je pravni osnov sticanja prava vlasništva na stvarima kad ih niko drugi u momentu smrti ostavioca nije stekao na bilo kojem drugom pravnom osnovu, pa su takve stvari naslijedive i slobodne za nasljeđivanje. Nasljednik koji je naslijedio ostavioca stiče nasljeđivanjem vlasništvo na svakoj pojedinoj stvari ostavitelja koja je predmet njegovog nasljeđivanja. U pravnom su životu sticanje prava vlasništva na osnovu pravnog posla i nasljeđivanjem, najčešći pravni osnov sticanja vlasništva. Za oba pravna osnova sticanja vlasništva zajedničko je da se prema novim zakonskim propisima može steći vlasništvo i od nevlasnika nekretnine, što je po ranijim propisima bilo moguće samo na pokretnim stvarima
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

KRIVIČNO PRAVO
(Ne)adekvatna i (ne)ujednačena kaznena politika u sudskoj praksi
Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine predviđa fleksibilan sistem odmjeravanja kazne, dok se u praksi većinom izriču krivične sankcije koje su bliže minimumu zaprijećene sankcije, nego njenom maksimumu, ne vodeći računa o okolnostima kojima se treba rukovoditi prilikom odmjeravanja konkretne kazne, kao i pojedinačni i cjelokupni značaj olakšavajućih i otežavajućih okolnosti prilikom izbora vrste sankcije
Piše: Ena GURDA, MA iur.

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

– Obračun PDV-a po osnovu ustupanja ugovora o finansijskom lizingu

– Osnovica za obračun PDV-a za promet konsultantskih usluga

– Obračun PDV-a za primljene avanse po osnovu prodaje turističkih aranžmana

– PDV-e tretman usluge davanja u zakup nepokretnosti

– Promet usluga obrazovanja (stručnog usavršavanja)

– Izmijenjena PDV prijava i prinudna naplata

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Promet (ne)dovršenih nepokretnosti

– Odbitni PDV za usluge renoviranja poslovnog objekta

– Obuhvat primjene i sadržaj popisne liste građevinskih objekata u izgradnji

– PDV tretman primljenih avansa

– Inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

Dejan RAKIĆ, advokat

– Redovni i posebni postupak oporezivanja usluga putničkih agencija

– Usluge organizovanja izvoza robe

– Obračun PDV-a za usluge transporta

– Oporezivanje naknade koju burza naplaćuje od članova – dioničara

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA

– Doprinosi –

– Neusklađenost plaća sa propisanim osnovicama za obračun doprinosa za radnike zaposlene kod nerezidentnog poslodavca

(Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-2941/22 od 19. 4. 2022. godine)

– Plaće i naknade –

 – Isplate naknada za službena putovanja članovima upravnih i nadzornih odbora

(Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-4066/22 od 24. 5. 2022. godine)

– Kombinovana isplata naknade za ishranu u toku rada

(Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-10/22 od 13. 1. 2022. godine)

DOPRINOSI

 – Izmjena (ispravka) podataka o uplaćenim nedostajućim doprinosima

POREZI I DOPRINOSI

– Oporezivanje naknade za obavljanje jednokratnog posla

– Oporezivanje i pripadajući doprinosi po osnovu uplate premije osiguranja

POREZ NA DOHODAK

– (Ne)oporezivanje prihoda po osnovu učešća u raspodjeli dobiti

– Vrednovanje koristi zaposlenika

FINANSIJE

 – Isplata jednokratne novčane pomoći zaposlenima u Federaciji BiH

POREZ NA DOBIT

– Porezne olakšice za novouposlene radnike

– Porezni tretman troškova plaće za rad u povezanom licu u inostranstvu

– Pozajmice između povezanih lica (porez po odbitku)

PLAĆE I NAKNADE

– Isplata naknade porodici u slučaju smrti radnika

– Korištenje privatnog vozila u službene svrhe

Fuad BALTA, dipl. ecc. 

RAČUNOVODSTVO

– Evidentiranje kamate prilikom „zatvaranja“ kredita kod druge banke

Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

– Diskontna vrijednost najma – 130

– Evidentiranje i porezni tretman oprosta pozajmice

Dr Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

– Kapitalizirana ulaganja u razvoj – knjigovodstveno evidentiranje

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE

 – Dodatni (nepredviđeni) radovi u postupku nabavke

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

– Registracija obrta bez korištenja poslovnog prostora

– Usklađivanje poslovanja obrtnika sa novim zakonom

Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

KOLEKTIVNI UGOVORI

– Otkaz ugovora uz ponudu izmijenjenog ugovora o radu – primjena kolektivnog ugovora u oblasti rudarstva u Federaciji BiH

RADNI ODNOSI

– Prestanak radnog odnosa po sili zakona – pitanje godišnjeg odmora

– Porodiljsko odsustvo za vrijeme obavljanja pripravničkog staža

– Naknada plate za vrijeme korištenja godišnjeg odmora

– Isplata regresa radniku sa zaključenim ugovorom o radu na određeno vrijeme do šest mjeseci

– Prava i obaveze iz radnog odnosa zaposlenih u institucijama BiH

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

ZAŠTITA NA RADU

– Ovlaštene zdravstvene ustanove za obavljanje prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika

– Broj radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji obavlja poslove sa povećanim rizikom

Pripremili: Mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PRIVREDNA DRUŠTVA

– Valjanost pravnih poslova sklopljenih izvan djelatnosti upisane u sudski registar

Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

UPRAVNI POSTUPAK

– Donošenje upravnog akta i zaključenje upravnog ugovora

– Administrativno izvršenje rješenja organa uprave

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PREKRŠAJNI POSTUPAK

– Pravo na troškove prekršajnog postupka punomoćnika ovlaštenog izdavatelja prekršajnog naloga

Doc. dr. sci. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

IZVRŠNI POSTUPAK

– Izvršenje nad dokapitalizovanom imovinom u drugom pravnom licu

Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH

OBLIGACIONO PRAVO

Dokazivanje ugovora o zajmu   

Članovi 557-562. Zakona o obligacionim odnosima

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 23 0 P 041574 21 Rev od 10. 5. 2022. godine)

PRAVO OSIGURANJA

Posljedice neposjedovanja police osiguranja

Članovi 8. i 33. Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 86 0 Mal 049962 20 Rev od 27. 7. 2021. godine) 

DRŽAVNI SLUŽBENICI

Utvrđivanje plaće službenika i namještenika

Članak 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine

Članak 24. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti

Članak 21. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine

(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 545809 17 Rsž od 21. 2. 2022. godine)

RADNO PRAVO

Pojam „postignuti rezultati“ u oblasti rudarstva

Član 25. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti rudarstva u

FBiH (Službene novine FBiH, broj 53/07)

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Mal 287745 21 Gž od 18. 5. 2022. godine)

PENZIJSKA PRAVA

Obaveza poništenja upravnih akata kojim je korisnicima penzije obustavljena isplata penzije zbog sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju

Član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“ Službene novine Federacije BiH”, br. 13/18 i

93/19 – Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, 90/21 i 19/22)

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 018323 18 U od 23. 1. 2020. godine, potvrđene presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 U 018323 20 Uvp od 18. 7. 2022. godine)

Pravo na povrat penzija koje su obustavljene prije nego što je presuda Ustavnog suda Federacije BiH, kojom je utvrđena neustavnost odredaba o obustavi isplate penzija, objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“

Član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 13/18 i

93/19 – Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, 90/21 i 19/22)

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 022112 21 U od 26. 8. 2022. godine)

Isplata zatezne kamate zbog obustavljenih iznosa penzije

Član 277. Zakona o obligacionim odnosima

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj13 0 U 005590 20 Uvp od 30. 12. 2021. godine) 

POREZNO PRAVO

Zastara poreznih obaveza i značaj službene zabilješke

Član 74. i 74a. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije

BiH“, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 29/11 – Ustavni sud Federacije BiH, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15)

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 022007 21 U od 25. 7. 2022. godine) 

Povrat za uplaćeni porez na dohodak

Članovi 8. stav 1., 9. i 27. stav 2. Zakona o porezu na dohodak

Član 210. stav 3. Zakona o obligacionim odnosima

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 Rs 077386 21 Rsž od 14. 7. 2022. godine) 

UPRAVNI POSTUPAK

Porezni predmeti – dostavljanje naloga za plaćanje poreznim obveznicima

Član 2. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

Član 2. i član 3. stav 1., tačka 12., alineja 3. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 022007 21 U od 25. 7. 2022. godine)

Prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona u toku upravnog spora

Član 11. Ustava Federacije Poglavlje IV C.

Član 39. stav 1. Zakona o upravnim sporovima

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01 0 U 014199 19 Uvp od 1. 4. 2022. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

REPUBLIKA SRPSKA

HERCEGOVAČKO- NERETVANSKI KANTON

KANTON SARAJEVO  

ZIPS-ov INFORMATOR

SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top