skip to Main Content

Službene novine Federacije BiH, broj 85/22

Na osnovu člana 7. Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 64/07 i 80/11), direktor Federalnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 72/17) u članu 3. stavu (4) riječ “akt” zamjenjuje se riječima: “kopiju akta”.

U stavu (6) znači “otvorena zagrada” i “zatvorena zagrada” zamjenjuju se znakom “zarez”, a riječi: “npr. naziv, sjedište, oblik organizovanja i slično” zamjenjuju se riječima: “a koji su sastavni dio obavještenja o razvrstavanju”.

Iza stava (6) dodaju se novi stavovi (7) i (8) koji glase:

“(7) Potpisom podnosioca prijave i pečatom poslovnog subjekta za koji se podnosi prijava na obrascu RPS potvrđuje se da su upis podaci potpuni i tačni.”

(8) Kopije akata iz st. (2), (3) i (4) prilažu se neovjerene uz original na uvid.

Član 2.

Član 7. mijenja se i glasi:

“Član 7.

(1) Promjena pretežne djelatnosti utvrđuje se:

a) za poslovni subjekt koji ostvaruje dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu prema najvećem učešću određene djelatnosti u ukupnoj dodanoj vrijednosti;

b) za poslovni subjekt koji ne ostvaruje dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu prema najvećem učešću broja zaposlenih i isplaćenim bruto plaćama.

(2) Za utvrđivanje pokazatelja iz stava (1) tačka a) ovog člana koriste se podaci poslovnog subjekta na osnovu kojih se izvodi dodana vrijednost, a koja se izračunava na osnovu podataka o poslovnim prihodima, nabavnoj vrijednosti prodane robe, materijalnim i nematerijalnim troškovima i troškovima usluga, a koji se daju za prethodnu kalendarsku godinu.

(3) Za utvrđivanje pokazatelja iz stava (1) tačka b) ovog člana koriste se podaci poslovnog subjekta o broju zaposlenih i isplaćenim bruto plaćama, a koji se daju za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) Poslovni subjekti, uključujući i poslovne subjekte koji nisu imali poslovnih aktivnosti u prethodnoj kalendarskoj godini, te subjekti koji su promijenili vlasništvo, a po čijem se zahtjevu vrši ponovno razvrstavanje uz prijavu na obrascu RPS podnose i prijavu na obrascu “Prijava promjene pretežne djelatnosti” (u daljem tekstu: obrazac PPL-D). Poslovni subjekti prilažu još bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu kalendarsku godinu, biznis plan, statut, odluku o promjeni pretežne djelatnosti ili drugi dokaz o otpočinjanju, odnosno namjeri otpočinjanja nove djelatnosti.

(5) Svi novoosnovani poslovni subjekti, koji u godini osnivanja nisu imali nikakvih poslovnih aktivnosti ili su pretežno obavljali djelatnost različitu od djelatnosti utvrđene u obavještenju o razvrstavanju, mogu u roku od 12 mjeseci od preuzimanja obavještenja o razvrstavanju podnijeti zahtjev za promjenu pretežne djelatnosti te uz prijave na obrascima RPS i PPL-D priložiti odgovarajuće dokaze kao što su izjava o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu sačinjena u skladu sa propisima koji regulišu računovodstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, inspekcijski zapisnik, bankovni izvod transakcijskog računa i slično.

(6) Prijava promjene pretežne djelatnosti (obrazac PPL-D) popunjena podacima za prethodnu kalendarsku godinu ovjerava se potpisom i pečatom certificiranog računovođe, a koji sadrži naziv “certificirani računovođa”, njegovo ime i prezime i broj važeće licence.”

Član 3.

U članu 8. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“(3) Uz zahtjev za ponovno razvrstavanje dijelova u svom sastavu, pored akata predviđenih članom 3. stav (3) ovog pravilnika, poslovni subjekt prilaže i svoju odluku o promjeni pretežne djelatnosti tih dijelova.”

Član 4.

U članu 9. stav (2) broj “8” zamjenjuje se brojem “15”

Član 5.

Član 10. mijenja se i glasi:

“Član 10.

(1) Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta sadrži: naziv, sjedište i adresu, šifru i naziv razreda djelatnosti prema KD-u i identifikacioni broj poslovnog subjekta, obrazloženje i pouku o pravnom lijeku.

(2) Obavještenje o razvrstavanju dijelova poslovnog subjekta sadrži: naziv, sjedište, adresu, identifikacioni broj, šifru i naziv razreda djelatnosti prema KD-u dijela poslovnog subjekta, naziv i identifikacioni broj poslovnog subjekta u čijem su sastavu, obrazloženje i pouku o pravnom lijeku.

(3) Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta i njegovih dijelova izdaje se na unaprijed kreiranom obrascu.”

Član 6.

U članu 11. stav (1) mijenja se i glasi:

“(1) Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta i njegovih dijelova izdaje se poslovnom subjektu u jednom primjerku.”

Član 7.

Član 15. mijenja se i glasi:

“Član 15.

Obrazac prijave za razvrstavanje po djelatnostima poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta – obrazac RPS i obrazac prijave za promjenu pretežne djelatnosti – obrazac PPL-D zamjenjuju se novim obrascima koji se nalaze u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.”

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 01-02-1205/22
20. oktobra 2022. godine
Sarajevo

Direktor
Doc. dr. Emir Kremić, s. r.