skip to Main Content

Zips 1449 3dWEB

NEPOREZNA DAVANJA
Komunalne takse i naknade
Pored poreza i doprinosa koje (u)plaćuju pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost na temelju odobrenja nadležnog organa, postoji niz tzv. lokalnih javnih prihoda koji se plaćaju u korist općina, gradova i kantona. Ovi nameti najčešće se nazivaju komunalne takse, koje mogu varirati od kantona do kantona, odnosno od općine do općine. Njihovo uvođenje definisano je Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH. Odredbom člana 37. navedenog zakona je predviđeno da lokalna samouprava može da uvede lokalne komunalne takse i naknade čije iznose utvrđuje nadležno općinsko vijeće vijeće u skladu sa zakonom. Na području Federacije BiH komunalne takse su u tri kantona (Sarajevski, Srednjo-bosanski i Bosansko-podrinjski) propisane Zakonom o komunalnim taksama, na temelju čega su općine unutar navedenih kantona dodatno razradile kriterije za plaćanje istih, dok su u ostalim kantonima (županijama), polazeći od ustava tih kantona, općine koje su u njihovom sastavu same utvrdile kriterije i odredile tarifu za prijavljivanje i plaćanje raznih vrsta komunalnih taksi
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

INDIREKTNI POREZI
Oporezivanje e-trgovine preko digitalnih platformi
Glavni strateški ciljevi porezne politike EU u narednim godinama su efikasnost naplate PDV-a, a za obveznike smanjenje administrativnih troškova poštivanja propisa. Činjenica je da svakim danom raste obim e-trgovine dobrima koji se odvija online preko digitalnih platformi, putem elektronskih interfejsa, web tržnica i portala. U sklopu reforme oporezivanja e-trgovine u EU, koja se implementira od 1. 7. 2021. godine, uvođenje novog koncepta oporezivanja digitalnih platformi predstavlja važan korak ka implementaciji nediskrimniatornog globalnog režima oporezivanja PDV-om, kao i usklađivanja sa globalnim konceptom OECD-a. Poznavanje novih pravila je važno ne samo za one iz BiH koji pružaju usluge ili prodaju svoja dobra preko digitalnih platformi u EU, već i za fiskalne vlasti BiH, kako bi uskladili pravila oporezivanja rastuće e-trgovine preko digitalnih platformi u BiH sa globalnim smjernicama OECD i pravilima EU
Piše: dr. sci. Dinka ANTIĆ

JAVNE FINANSIJE
Najznačajnije izmjene i dopune Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH
Planirana implementacija programskog budžetiranja na nivou Federacije BiH i kantona jeste osnovni razlog za donošenje izmjena i dopuna Zakona o budžetima u Federaciji BiH. Pored navedenog, kao dodatni razlozi jesu i jačanje organizacionih okvira, razvoj detaljne strukture budžetskih korisnika, definisanje ciljeva pojedinačnih programa, kao i osiguranje budžeta na osnovu rezultata vladinih politika i gornje granice rashoda kako je navedeno u Dokumentu okvirnog budžeta Federacije BiH
Piše: Elvis BEBAKOVIĆ, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO
Praktična primjena MSFI 15 – prihodi od ugovora sa kupcima u skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta
U maju 2014. godine, Međunarodni odbor za računovodstvene standarde (IASB) je objavio Međunarodni standard finansijskog izvještavanja1 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima, koji mijenja Međunarodni računovodstveni standard2 18 – Prihodi, MRS 11 – Ugovori o izgradnji, kao i interpretacije vezane za njih. Razvijen u vezi sa US GAAP standardom 606, MSFI 15 prevazilazi nedosljednosti i slabosti prethodnih zahtjeva u vezi sa prihodima, te obezbjeđuje jasan okvir priznavanja prihoda, pruža uporedivost prihoda između različitih pravnih lica, industrija, jurisdikcija i tržišta kapitala. Namjera ovog standarda je da obezbjedi mnogo više korisnih informacija korisnicima finansijskih izvještaja kroz poboljšane zahtjeve za objavljivanjima kao i jednostavniju pripremu finansijskih izvještaja kroz smanjen broj pojedinačnih dokumenata koje pravno lice koristi u ovoj aktivnosti. Pored standarda MSFI 15 objavljeni su i dodaci (tumačenja) čija je namjena objašnjenje određenih zahtjeva i dodatna pomoć, iz razloga što ovaj standard nije jednostavno primjeniti. Na osnovu člana 17. stav (8) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/21) donešen je novi Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva dana 11. 10. 2021. godine u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 81/21. Ovaj Pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjuje se od 1. januara 2022. godine. Novi Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva donio je izmjene u dijelu ugovora sa kupcima, priznavanja troškova iz istih kao i knjiženja prihoda (određena konta su dodana, promijenjeni nazivi konta i slično)
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

JAVNE NABAVKE
Pregovarački postupak bez prethodne objave obavještenja u slučajevima krajnje hitnosti
Situacije iznimne hitnosti usljed nastanka događaja koji se nalaze izvan odgovornosti ugovornog organa na koje isti nije mogao uticati, predvidjeti ih ili spriječiti ne ostavljaju ugovorni organ u poziciji nemogućnosti djelovanja i postupanja. Naprotiv, ispunjenjem svih kumulativnih uslova: hitnost, nepredvidivosti nastanaka događaja, nemogućnosti poštovanja redovnih rokova i dokazivosti nastalih okolnosti, ovlašćuju ugovorni organ da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama provede pregovarački postupak bez prethodne objave obavještenja u slučajevima krajnje hitnosti. Ovaj postupak omogućuje ugovornom organu hitno djelovanje i nabavku roba/radova/usluga u što je moguće kraćem roku na koji način omogućuje otklanjanje štetnih posljedica izazvanih nastankom nepredvidih događaja i situacija
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

GLOBALNA KRETANJA
Ekonomske posljedice rata u Ukrajini na Bosnu i Hercegovinu
Tek što je pandemija virusa Covid-19 pokazala znakove posustajanja, ruska invazija na Ukrajinu je ponovo probudila i ojačala strahove cijelog svijeta o posljedicama koje rat i efekti sankcija mogu proizvesti u kratkom, srednjem i dugom roku na ekonomske tokove u nacionalnim ekonomijama i na standard građana. Bosna i Hercegovina (BiH) u tome nije nikakav izuzetak. Naprotiv, bolna i teška nedavna prošlost, kod građana BiH izaziva još veću tjeskobu i osjećaj brige za vrijeme koje dolazi. Aktuelna kretanja, primarno neposredni efekti uvedenih sankcija su predmet analiza stručnjaka širom svijeta. Međutim, u ovom trenutku niko ne može sagledati sve faktore koji na razne načine utiču na kretanja u svjetskoj ekonomiji niti sa sigurnošću predvidjeti obim posljedica sa kojima će svijet morati naučiti da živi. BiH je mala otvorena ekonomija u tranziciji. Zbog toga je u velikoj mjeri izložena djelovanju tržišnih sila iako na bilo koji način ne učestvuje u kreiranju mjera. Sistemski i strukturni nedostaci bh. ekonomije, neprovedene reforme, izloženost različitim ekonomskim i političkim uticajima i slično, mogu se pokazati kao multiplikator negativnih efekata a ponegdje čak i djelovati pozitivno. U nastavku analiziramo raspoložive informacije i podatke te dajemo procjenu mogućih posljedica aktuelne situacije na ekonomiju BiH
Pišu: Samira SULEJMANOVIĆ i Faruk HADŽIOMEROVIĆ

STVARNO PRAVO
Raspolaganje cijelom nekretninom od strane samo jednog suvlasnika uz osvrt na bračnu stečevinu
U ovom radu razmatraju se teorijska i praktična pitanja od značaja za pravnu nauku i sudsku praksu pod kojim uslovima suvlasnik i upisani bračni partner mogu punovažno raspolagati cijelom nekretninom u korist treće osobe, koje će odredbe materijalnog prava primijeniti sud kad jedan suvlasnik izvrši raspolaganje cijelom nekretninom a koje će primijeniti kada to učini upisani bračni partner, kojim se pravnim sredstvom zaštite može poslužiti oštećeni suvlasnik i neupisani bračni partner, da li savjesnost ili nesavjesnost neupisanog bračnog partnera utiče na mogućnost sticanja prava vlasništva ili ograničenog stvarnog prava treće osobe zaštitom povjerenja u zemljišnu knjigu, na koji način i pod kojim okolnostima se ostvaruje stvarna ravnopravnost stranaka u postupku, te da li je najnovija praksa Ustavnog suda BiH u sporovima ove vrste u skladu sa zakonskim rješenjima
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

SOCIJALNA PRAVA RADNIKA
Ostvarivanje prava na štrajk u Bosni i Hercegovini
Štrajk, kao organizovani prekid rada kod poslodavca, označava kolektivnu obustavu radnih aktivnosti dok se ne ispune zahtjevi strane u radnom sporu koja je organizovala štrajk. Štrajk može biti organizovan kod poslodavca, u području, oblasti ili grani i kao generalni štrajk. Takođe, štrajk može biti organizovan i kao štrajk upozorenja i štrajk solidarnosti. Najčešći uzroci štrajka su niske plate i njihova neredovna isplata, otpuštanje radnika zbog viška radne snage, teški uslovi rada ili nezadovoljstvo načinima organizacije rada kod poslodavca. Iako su sporovi u vezi plata i određenih naknada i dalje značajan uzrok štrajka, sve su brojniji sporovi u vezi otpuštanja radnika. U uslovima sve izraženije recesije, nesigurnosti zaposlenih i postojanja visoke stope nezaposlenih lica, osjetan je pad interesovanja radnika za organizovanje štrajka kao načina rješavanja kolektivnog radnog spora. U navedenim okolnostima, prioritetan interes radnika je da sačuvaju radna mjesta i obezbijede elementarne izvore prihoda radi očuvanja svoje osnovne egzistencije
Piše: prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

UPRAVNI POSTUPAK
Načelo zakonitosti u djelovanju uprave
Osnovni zahtjev svake pravne države je da se djelatnost svih njenih organa, pa tako i organa uprave, zasniva na pravnoj normi. To znači da je uprava vezana režimom pravnih normi, a postupanje po unaprijed formulisanim pravnim pravilima izražava bit načela zakonitosti. U svim savremenim državama načelo zakonitosti je prihvaćeno kao temelj za izgradnju funkcionalne i efikasne (javne) uprave
Pišu: Selma STOJANOVIĆ & Emir MEHMEDOVIĆ

Ovlaštenja i odgovornosti drugostepenog organa kada odlučuje o žalbi u upravnom postupku
Kada drugostepeni organ primi žalbu koju mu je sa svim spisima dostavio prvostepeni organ dužan je prvo da ispita da li je žalba dopuštena, da li je izjavljena od ovlaštene osobe i da li je blagovremena. Iako je prvostepeni organ bio dužan da ispita sve navedene institute, to je dužan ispitati i drugostepeni organ tako što će prvo ispitati dopuštenost, zatim da li je žalba izjavljena od ovlaštene osobe, a na kraju blagovremenost, jer ako nije ispunjen jedan od prva dva uvjeta neće se ni ispitivati njena blagovremenost
Piše: Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

– PDV-e tretman zakupa skladišta za robu stranog pravnog lica u slobodnoj carinskoj zoni – uvoz namijenjen izvozu

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Promet opreme (otpada) u toku perioda za ispravku PDV-a

– Prenos trgovačke robe sa preduzetničke radnje na d.o.o.

Izdavanje stana u zakup

– Oporezivanje sopstvene potrošnje

– Oporezivanje primljenih avansa

– PDV tretman uništenja dobara

Usluge edukacije za pravno lice iz inostranstva

Dejan RAKIĆ, advokat

Prestanak registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

POREZ NA DOBIT

– Kamatna stopa na pozajmice date drugom pravnom licu

– Tretman isplaćenih zateznih kamata (istanjena kapitalizacija)

– Porezno konsolidovanje grupe privrednih društava

– Oporezivanje „tehničkih usluga“ (porez po odbitku)

Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

– Oporezivanje prihoda od prodaje udjela 

POREZ NA DOHODAK

– Oporezivanje dohotka od imovinskih prava

– Oporezivanje isplate novčanih sredstava fizičkim licima po osnovu stambenog zbrinjavanja

– Priznavanje poreza na dohodak plaćenog izvan Federacije BiH

– Obračun poreza na dohodak rezidenta Federacije BiH zaposlenog Republici Srpskoj

PLAĆE I NAKNADE

– Primjena korektivnog koeficijenta kod obračuna plaće

Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO

– Evidentiranje prodaje udjela

– Razdioba vrijednosti nekretnine (knjigovodstveno evidentiranje)

– Isknjižavanje stalnih sredstava

– Evidentiranje sitnog inventara

– Evidentiranje primljenih donacija

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

RAČUNOVODSTVO BUDŽETSKIH KORISNIKA

– Reklasifikacija ulaganja u nekretnine

Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

– Evidentiranje prodaje stalnog sredstva

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE

– Jačanje kapaciteta ugovornih organa kroz obuku službenika za javne nabavke

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

– Usklađivanje poslovanja lica koji obavljaju tradicionalne i stare zanate i domaću radinost

Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ dipl. pravnik

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH

– Primjena pojedinih odredbi Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua (Broj: 03-34-2-801-1/21 od 5. 10. 2021. godine)
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI

– Zakonitost (dopuštenost) otkaza ugovora o radu

– Zabrana nejednakog postupanja

– Status sindikalnog povjerenika

Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

– Neiskorišteni godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa na zahtjev radnika

– Imenovanje i razrješavanje uprave javnih preduzeća (obavljanje v.d. funkcije)

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

ZAŠTITA NA RADU

– Obavljanje procjene rizika za grupisana radna mjesta

– (Ne)mogućnost prenosa uvjerenja o osposobljavanju radnika za siguran i zdrav rad na drugog poslodavca

– Periodični ljekarski pregledi radnika koji rade noću

– Vanredni ljekarski pregledi radnika cijelog kolektiva ili grupe radnika

Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

– Popunjavanje obrasca Prijava nesreće – povrede na poslu

Mr. sci. Kenan SPAHIĆ

– Izuzetna prijevremena starosna penzija

– Konflikt na radnom mjestu i povreda na radu

Pripremila: Mirela TALOVIĆ, mr. evropskog biznisa

OBLIGACIONI ODNOSI

– Neispunjenje ugovorenih obaveza (naknada štete)

JAVNA PREDUZEĆA

– Usklađivanje općih i provedbenih akata za zakonskim odredbama

USTANOVE

– Imenovanje organa upravljanja u zdravstvenim ustanovama

LOKALNA SAMOUPRAVA

– Dodjela javnih priznanja u jedinicama lokalne samouprave

SUKOB INTERESA

– Nespojivost obavljanja funkcije u političkoj stranci sa upravljačkom funkcijom u javnim preduzećima

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

 AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH

OBLIGACIONO PRAVO

Raskidanje ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti
Član 133. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima (Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 Ps 189285 21 Rev od 25. 5. 2021. godine)

Odgovornost za štetu koju učini privredno društvo sa državnim ili većinskim državnim kapitalom
Član 172. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 51 0 P 120697 21 Rev od 15. 2. 2022. godine)

Oslobođenje od odgovornosti imaoca opasne stvari predajom stvari trećoj osobi
Član 176. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 29 0 P 022973 21 Rev od 6. 1. 2022. godine)

Prelazak potraživanja davaoca kredita na zalogodavca
Član 300. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 71 0 P 291323 21 Rev od 14. 9. 2021. godine) 

OSIGURANJE

Treća lica kao oštećeni u saobraćajnoj nezgodi – bračni partner vozača
Član 178. Zakona o obligacionim odnosima Član 8. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti (Službene novine FBiH“, broj 24/05)
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 32 0 P 168996 19 Rev od 3. 2. 2020. godine)

RADNO PRAVO

Ustanove čiji je osnivač kanton – pasivna legitimacija kantona za obaveze prema radnicima
Član 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine ZHK“, broj 7/98)
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 64 0 Rs 039988 21 Rev od 22. 2. 2022. godine)

Nedopušten osnov u ugovoru o radu
Čl. 51. i 52. Zakona o obligacionim odnosima Član 21. Zakona o radu (“Službene novine FBiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03)
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 28 0 Rs 062083 21 Rev od 22. 2. 2022. godine) 

MJENIČNO PRAVO

Protest mjenice
Član 73. Zakona o mjenici (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 P 414050 21 Rev od 11. 1. 2022. godine)

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

Učinak upisa zabilježbe činjenice u zemljišnim knjigama
Članak 2. Zakona o zemljišnim knjigama (Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 09 0 Dn 028986 17 Gž od 7. 2. 2022. godine)

PARNIČNI POSTUPAK

Odgoda pripremnog ročišta
Čl. 111. i 112. Zakona o parničnom postupku (Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 87 0 P 022818 20 Rev od 14. 9. 2021. godine)

Teret dokazivanja da knjižna obavijest nije poslana
Čl. 7. i 123. Zakona o parničnom postupku (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 59 0 Ps 033388 21 Rev od 27. 10. 2021. godine) 

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top