skip to Main Content

Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/16 i 15/20), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH”, br. 88/16, 11/17, 96/17, 94/19 i 87/20) u članu 36. st. (1) i (2) mijenja se i glasi:

“(1) Finansijskim institucijama, nezavisno od pravnog statusa, za čiji rad je potrebno odobrenje nadzornih organa (Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Agencija za bankarstvo Republike Srpske) priznaju se kao porezno priznati rashodi ispravke vrijednosti potraživanja bilansne aktive i rezerviranja za pokriće očekivanih kreditnih gubitaka za vanbilansne aktive, koji su izvršeni u skladu s Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka (“Službene novine Federacije BiH”, br. 44/19 i 37/20) za nivo kreditnog rizika 3 (izloženosti kod kojih je nastalo umanjenje vrijednosti, odnosno izloženosti u statusu neizmirenja obaveza), u neto iznosu.

(2) Porezno nepriznatim rashodima smatraju se rashodi na ime ispravke vrijednosti potraživanja bilansne aktive, koji su izvršeni u skladu s Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka (“Službene novine Federacije BiH”, br. 44/19 i 37/20) za nizak i povećan nivo kreditnog rizika, u neto iznosu.”

Član 2.

Član 41. mijenja se i glasi:
“Član 41.

(Način obračuna amortizacije)
(1) Obračunu amortizacije podliježe dugotrajna imovina koja ima ograničen vijek trajanja. Dugotrajnom imovinom smatraju se materijalna (nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva) i nematerijalna sredstva, osim goodwilla, čiji je vijek upotrebe duži od 12 mjeseci.
(2) Amortizaciji ne podliježe dugotrajna imovina koja ima neograničen vijek upotrebe, kao što je zemljište, šuma, obnovljivi prirodni resursi i sl.
(3) Amortizacija se obračunava na svaku pojedinačnu dugotrajnu imovinu koju porezni obveznik ima u svom ekonomskom vlasništvu i njom obavlja svoju djelatnost.
(4) Amortizacija se obračunava i za ulaganja u imovinu korisnika usluga kod društva pružatelja energentskih usluga (ESCO), s tim da ovo ulaganje računovodstveni propisi tretiraju kao dugoročnu materijalnu imovinu. Period obračuna amortizacije ne može biti duži od perioda trajanja Ugovora o energetskom učinku.
(5) Jednom amortizirana dugotrajna imovina ne može se ponovo uključivati u obračun amortizacije, ni kada je ista i dalje u upotrebi, osim u slučaju naknadnih ulaganja u takvu imovinu.
(6) Amortizacija se obračunava i na imovinu s pravom korištenja koju porezni obveznik, kao najmoprimac, upotrebljava u svom poslovanju.
(7) U skladu sa članom 19. stav (3) Zakona, kada se najmom prenosi pravno vlasništvo nad imovinom na najmoprimca do kraja trajanja najma, najmoprimac predmetnu imovinu amortizuje od prvog dana trajanja najma do kraja korisnog vijeka trajanja imovine. U svim drugim slučajevima, najmoprimac imovinu s pravom korištenja amortizuje do isteka perioda trajanja najma.
(8) Ukoliko porezni obveznik izvrši poboljšanje unajmljene imovine (građevinski radovi, rekonstrukcija opreme i sl.) u svrhu obavljanja svoje djelatnost na vlastiti teret, tako nastala ulaganja mogu se amortizovati u skladu sa očekivanim vijekom korištenja te imovine. Ukoliko porezni obveznik raskine ugovorni odnos prije ugovorenog vijeka korištenja, tako nastali rashodi smatraju se porezno priznatim rashodima.”

Član 3.

Član 42. mijenja se i glasi:

“Član 42.

(Porezno priznata amortizacija)
(1) Amortizacija dugotrajne imovine iz člana 41. stav (1) ovog pravilnika smatra se porezno priznatim rashodom, ukoliko se obračunava na nabavnu vrijednost proporcionalnom metodom primjenom maksimalnih godišnjih stopa amortizacije iz člana 19. stav (2) Zakona. Obračun rashoda na ime amortizacije počinje u mjesecu u kojem je dugotrajna imovina stavljena u upotrebu.
(2) Rashodi nastali s osnova imovine s pravom korištenja kod najmoprimca, priznaju se kao porezno priznat rashod mjeren po modelu troška u skladu sa računovodstvenim propisima. Obračun rashoda na ime amortizacije počinje u mjesecu u kojem je imovina s pravom korištenja stavljena u upotrebu.
(3) Rashodi nastali iz člana 41. stav (4) ovog pravilnika, priznaju se kao porezno priznat rashod koji se početno mjeri po metodi troška nabavke, a naknadno ulaganje prema metodi troška, u skladu sa računovodstvenim propisima. Imovina u koju se ulaže mora biti u upotrebi.
(4) Izuzetno od stava (1) ovog člana, vrijednost dugotrajne imovine čija je pojedinačna nabavna vrijednost manja od 1.000,00 KM može u cijelosti umanjiti poreznu osnovicu u godini kada je izvršena nabavka te imovine i kada je ista stavljena u upotrebu.
(5) Rashodi od otuđenja odnosno neotpisana vrijednost dugotrajne imovine kod prodaje, uništenja ili rashodovanja smatraju se porezno priznatim rashodom ukoliko su isti iskazani u skladu sa članom 7. stav (5) Zakona.
(6) Ukoliko porezni obveznik koristi niže stope amortizacije od stopa iz člana 19. stav (2) Zakona, ima pravo da smanji poreznu osnovicu za razliku između pune porezno dozvoljene amortizacije koja se utvrđuje prema Zakonu i stvarne (niže) amortizacije koja je utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, prilikom utvrđivanja porezne osnovice. Prijenos privremenih razlika nije dozvoljen.
(7) Ukoliko porezni obveznik koristi više stope amortizacije od stopa iz člana 19. stav (2) Zakona, ima obavezu da poveća poreznu osnovicu za razliku između pune porezno dozvoljene amortizacije koja se utvrđuje prema Zakonu i stvarne (više) amortizacije koja je utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, prilikom utvrđivanja porezne osnovice. Prijenos privremenih razlika je dozvoljen.
(8) Amortizacija goodwilla nastalog pri statusnim promjenama iz člana 26. Zakona smatra se porezno nepriznatim rashodom.
(9) Rashodi nastali na ime umanjenja vrijednosti dugotrajne imovine iz člana 19. stav (6) Zakona koji se utvrđuju kao razlika između neto sadašnje vrijednosti i njene procijenjene nadoknadive vrijednosti, priznaju se kao porezno priznat rashod u onom poreznom periodu u kojem je ta dugotrajna imovina prodata ili uništena uslijed više sile.
(10) Osim kamate na obavezu po osnovu najma tokom perioda trajanja najma, koja predstavlja porezno priznat rashod u skladu sa članom 8. Zakona, svi ostali rashodi s osnova dugotrajne imovine koji nisu navedeni ovim članom smatraju se porezno nepriznatim rashodom.”

Član 4.

U članu 91. stav (1) mijenja se i glasi:
“(1) Porezni obveznik koji je odlučio da primijeni poreznu olakšicu iz člana 36. stav (5) Zakona obavezan je uz Prijavu poreza na dobit za godinu za koju će tražiti porezni poticaj dostaviti Plan investiranja – Obrazac PI-808.”

Član 5.

U članu 107. stav (3) tačka 10) mijenja se i glasi:
“10) Pod rednim brojem II. KAPITALNI DOBICI I GUBICI – u zavisnosti od predznaka (+/-) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 3. Kapitalni dobici iz bilansa stanja – iznosi utvrđeni u skladu sa članom 24. stav (1) Zakona i čl. 46. i 47. Pravilnika, a na poziciji rednog broja 4. Kapitalni gubici iz bilansa stanja – iznosi utvrđeni u skladu sa članom 24. st. (5) i (6) Zakona i čl. 46. i 47. Pravilnika”.
U tački 17) podtačka d) iza riječi “stav (6)” stavlja se zarez i dodaju se riječi: “37. stav (2)”.

Član 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 05-02-2-9404/19-3
Aprila 2022. godine
Sarajevo

Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

Back To Top