skip to Main Content

Zips 1444 3Dweb

POREZI
Oporezivanje prihoda fizičkih lica – rezidenata Federacije BiH iz inostranstva i nerezidenata ostvarenih u FBiH
U posljednje vrijeme određeni broj mladih, obrazovanih, stručnih i sposobnih osoba iznalazi razne načine kako da za svoj angažman i znanje ponešto zarade i putem interneta, te da od inostranih poslodavaca naplati svoje usluge. Kako prijaviti i na koji način platiti porez na ostvarene prihode rezidentnih fizičkih lica iz inostranstva, bilo da je riječ o poslovima koje imaju karakter nesamostalnog, odnosno samostalnog obavljanja ličnog rada, a na koji način oporezovati prihode nerezidentnih pojedinaca koje ostvare na području Federacije BiH?!
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

AKCIZE
Obračun akciza na duhanske prerađevine od 1. 1. 2022. godine
Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje donio je Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2022. godinu koja će se primjenjivati od 1. 1. 2022. godine. Na cigarete se plaća akciza: proporcionalna akciza po stopi od 42% na maloprodjnu cijenu i posebna akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje od 20 komada (kao i u 2020. i 2021. godini)
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

REVIZIJA
Prag značajnosti i utvrđivanje materijalne greške u finansijskim izvještajima – put do revizijskog mišljenja
Revizija je sistemski postupak objektivnog prikupljanja i procjene dokaza, vezanih uz izjave o privrednim aktivnostima i događajima, radi utvrđivanja stepena podudarnosti između izjava i utvrđenih kriterija, kao i predočavanje rezultata zainteresovanim korisnicima.Tri su osnovna koraka pri primjeni značajnosti: Utvrđivanje početne procjene značajnosti, raspored početne procjene značajnosti na pojedine račune ili vrste poslovnih događaja i procjena vjerovatnih grešaka i usporedba sume s početnom procjenom značajnosti. Značajnost se definiše kao veličina ispuštenih ili pogrešnih računovodstvenih informacija zbog kojih je prema okolnostima vjerovatno da će sud razumne osobe, koja se oslanja na informacije promijeniti ili da će propust ili pogreška na njega utjecati. Revizijski rizik se može definisati kao rizik da revizor nesvjesno neće uspjeti na odgovarajući način oblikovati mišljenje o finansijskim izvještajima koji sadrže značajnu pogrešku. Najveći dio revizorskog posla sastoji se od prikupljanja i procjene dokaza. Tražeći i procjenjujući dokaze revizor razmatra mjerodavnost i pouzdanost dokaza
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC

„OTVORENI BALKAN“
Zajedničko regionalno tržište – put ka četiri slobode EU
Promocija investicija je lijepa praksa i dobrodošla je, ali ako pitate investitore, oni će vam reći da očekuju političku stabilnost, vladavinu prava i jasne i predvidljive uvjete ulaganja. Prema mišljenjima stručnjaka, Zapadni Balkan ne stoji dobro ni u jednoj od tri navedene oblasti. Vjerovatno zato i koristimo druge, manje zahtjevne, alate i pravimo lijepe promotivne video zapise o tome koliko smo sjajne investicijske destinacije
Piše: Samira SULEJMANOVIĆ

STVARNO PRAVO
Prestanak prava vlasništva
Subjektivna prava su data pravnim subjektima da ih vrše kako bi zadovoljili svoje potrebe i interese. Pravo vlasništva je najapsolutnije stvarno pravo koje može prestati voljom njegovog nosioca ili mimo njegove volje, ali uvijek samo na način koji je propisan zakonom. Vlasnik može svoje pravo vlasništva prenijeti odgovarajućim kauzalnim pravnim poslom na drugo lice i tada prestaje samo vlasništvo otuđioca na toj stvari jer ga je stekao sticalac. Sve dok postoji predmet prava vlasništva, postoji i pravo vlasništva koje se može prenijeti na sticaoca. Potpunom propašću individualno određene stvari na kojoj postoji pravo vlasništva, po sili zakona prestaje pravo vlasništva i zasnovano ograničeno stvarno pravo (apsolutni prestanak svih stvarnih prava)
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

PARNIČNI POSTUPAK
Provođenje i ocjena vještačenja u parničnom postupku
Predmet rada je provođenje vještačenja u parničnom postupku. Vještačenje kao dokazno sredstvo ima više aspekata koji se moraju ispuniti za njegovo zakonito i pravilno provođenje. U radu su analizirana pitanja koja najviše stvaraju nedoumice u praksi u vezi vještačenja. Sud određuje vještačenje kada nema stručno znanja za utvrđivanje ili razjašnjenje činjenice. Nepostojanje stručnog znanja suda utiče i na mogućnost ocjene vještačenja. Posebno je složen zadatak za sud da ocijeni da li je vještačenje pravilno provedeno. Za sud je bitno da utvrdi da li postoje nedostaci kako bi od vještaka tražio dopunu vještačenja. Ako vještak ni u dopuni vještačenja ne postupi po uputi suda, sud određuje novo vještačenje. Zanimljivo je pitanje ocjene dva vještačenja provedenih na iste okolnosti. Prema jednom mišljenju sud treba da cijeni oba vještačenja, i da u slučaju neusaglašavanja odredi i treće vještačenje. Suprotno mišljenje je da sud treba da cijeni samo drugo vještačenje, koje mišljenje je potrebno prihvatiti
Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

ZVIŽDAČI
Zakonska zaštita zviždača – zaposlenih lica koja prijavljuju korupciju
Kada je riječ o zaštiti i borbi protiv korupcije i pored kritika u ovom radu, istaknutih sa ciljem poboljšanja postojeće legislative, koje se odnose na proširenje kruga lica koja mogu prijaviti korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, način utvrđivanja da li je prijava podnesena u dobroj vjeri ili namjeri, te mogućnost ostvarenja prava na besplatnu pravnu pomoć, prema odredbama zakona u Republici Srpskoj, može se istaći da u najvećem dijelu Bosne i Hercegovine postoji zakonodavni okvir za borbu protiv korupcije. Odgovarajuća legislativa na svim nivoima, efikasan rad javnih službi, građani oslobođeni od straha da prijave korupciju, te odgovorno i u skladu sa zakonskim okvirima, efikasniji rad sudova po podnesenim tužbama, kao i tužilaštava po podnesenim krivičnim prijavama, pretpostavke su da se konačno napravi zaokret po pitanju smanjenja slučajeva korupcije
Piše: prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Naplata cijene lijekova izdatih na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u sudskoj praksi
U oblasti zdravstvenog osiguranja odnosno zdravstvene zaštite u odnosima apoteka i kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja u FBiH (zavod), propisan je postupak i provodi se obavezna praksa da zavodi javnim pozivom pozivaju apoteke da podnesu prijave za zaključenje ugovora o uslugama izdavanja lijekova (… sprava i pomagala) osiguranim licima zavoda koja se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te uvjeti koji moraju biti ispunjeni prije zaključenja ugovora između zavoda i apoteke. Nakon provedenog postupka i zaključenog ugovora s njima, apoteke mogu početi izdavati lijekove pacijentima ali ne po komercijalnim cijenama već po propisanim cijenama lijeka, s tim da razliku cijene mogu naplatiti od kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Međutim, u praksi se dešava da apoteke bez prethodno zaključenog ugovora sa zavodom izdaju lijekove smatrajući da su za to ovlašteni kao zdravstvene ustanove i da to čine na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a potom zavodu dostavljaju račune za naplatu pune cijene izdatih lijekova. Zavod u Unsko-sanskom kantonu odbija platiti takve račune, pa ti poslovni odnosi zavoda i apoteke redovno imaju sudski epilog. U radu je izložena sudska praksa u nekim sporovima iz pomenute oblasti na području Unsko- sanskog kantona
Piše: dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

UPRAVNI POSTUPAK
Postupanje i nadležnost organa za izvršavanje upravnih akata
Izvršavanje upravnih akata je posljednja procesna faza upravnog postupka i od nje direktno zavisi stanje upravnog rješavanja a što je jedna od temeljnih funkcija organa uprave. Institutu izvršnosti treba pristupiti izuzetno oprezno, a posebno kada se ima u vidu da rješenje može postati izvršno i prije njegove konačnosti, a to je u prvom redu kada žalba ne odlaže izvršenje rješenja, te je takvo rješenje izvršno čim je dostavljeno stranci
Piše: Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

JAVNA UPRAVA
Evropski upravni prostor
Koncept Evropskog upravnog prostora (EUP) rezultat je praktičnih potreba budućih članica EU i predstavlja okvir utvrđenih smjernica koje njihove uprave treba da slijede kako bi postale sposobne za budući efikasan rad kako sa upravama (javnim upravama) članica Unije, tako i sa upravom EU. EUP u suštini nema formalne pravne stečevine koja bi bila obavezujuća za zemlje kandidate za članstvo u EU. Više se tretira kao skup pravila u području javne uprave, sistematizovanih u određene teorijske principe, koji postavljaju minimalne standarde za zemlje kandidate u pitanjima reforme političkih institucija i javne uprave
Piše: mr. Samir SABLJICA

JAVNE NABAVKE
Ispunjavanje uslova lične sposobnosti ponuđača u postupku nabavke zdravstvenih usluga (primjer iz prakse)
Ugovorni organ provjerava i ocjenjuje da li je kandidat/ponuđač pouzdan i sposoban da izvrši ugovor, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji definiše uslove za kvalifikaciju na način da utvrdi minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u pogledu njihove lične sposobnosti, ekonomskog i finansijskog stanja, te njihove tehničke i/ili profesionalne sposobnosti. Minimum kvalifikacionih uslova koje ugovorni organ odredi za kandidate/ ponuđače, kao i dokumenti koji su potrebni za njihovo dokazivanje obavezno treba da budu srazmjerni predmetu javne nabavke i u skladu s njim. Postavlјeni uslovi ne smiju imati ograničavajući karakter na konkurenciju i moraju biti jasni i precizni. U slučaju kada ponuđač ne ispunjava postavlјene uslove učešća, njegova ponuda će biti odbačena
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

CARINE I CARINSKI PROPISI
Lokalni postupak carinjenja pri izvozu
Lokalno izvozno carinjenje je pojednostavnjeni postupak prijavljivanja robe za odobreni postupak u izvozu zavođenjem u evidenciju korisnika postupka/imatelja odobrenja (knjigovodstveni upis), koji postupak se obavlja u prostorijama imatelja odobrenja za takav postupak ili na drugom mjestu navedenom u odobrenju, umjesto postupka koji se uobičajeno provodi u carinskom terminalu
Piše: Frano DOGAN

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

Odbitni PDV za uvoz rezervnih dijelova namijenjenih servisiranju dobara (u) i (van) garantnog roka

– Obračun PDV-a za usluge izvršene stranom pravnom licu u BiH

– Promet založne stvari u svrhu namirenja potraživanja

– Prenos potraživanja po osnovu zakupa opreme na učešće u kapitalu pravnog lica

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

Osnovica za obračun PDV-a u slučaju umanjenja cijene zakupnine

– Tretman usluga obuke izvršene putem online aplikacije

– Promet objekta bez građevinske dozvole

– PDV-e tretman prodaje opreme na licitaciji po osnovu sudske odluke

– PDV tretman naknade po menadžerskom ugovoru u iznosu većem od 50.000 KM

– Uvjeti za registraciju i upis freelancera u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

Dejan RAKIĆ, advokat

– Usluge davanja (obezbjeđivanja) putničkog vozila na korištenje naručiocu usluge

– Promet dobara na zalihi po tržišnoj vrijednosti

Fuad BALTA, dipl. ecc.

Dejan RAKIĆ, advokat

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA

– Porezi i doprinosi –

– Retroaktivna isplata plaće i pripadajućih doprinosa (po sudskoj presudi)

(Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-7807/21 od 20. 10. 2021. godine)

– Angažman lica koja su u radnom odnosu kod drugih poslodavaca

(Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-8613/21 od 11. 11. 2021. godine)

Doprinosi –

– Osnovica za obračun doprinosa domaće radinosti

(Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-5840/21 od 21. 7. 2021. godine)

– Osnovica za obračun doprinosa za djelatnost obrta

– Obračun doprinosa i poreza (na dohodak) obveznika – nerezidenta Federacije BiH

– Stečaj društva i (ne)mogućnst ostvarivanja prava na penziju zbog neuplaćenih doprinosa  

POREZ NA DOHODAK

– Tretman rashoda nastalih u svrhu sticanja budućih prihoda

– Uplata premije osiguranja od strane poslodavca za vrijeme kada zaposlenik nije na poslu

– Korištenje privatnog vozila za službene svrhe

Fuad BALTA, dipl. ecc.

– Tretman poklona poslodavca radniku

Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

POZAJMICE

– Isplata kamate fizičkom licu po osnovu date pozajmice

FINANSIJE

– Otpremnina zbog odlaska u penziju

Fuad BALTA, dipl. ecc.

Tretman gratis kupona

Momir STEFANOVIĆ, dipl. ecc.

PROMET NEKRETNINA

Zapošljavanje stručnih lica u agencijama za posredovanje u prometu nekretnina

Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO

„Stari“ obrasci izvještavanja za 2021. godinu

Kontrola kvaliteta rada pravnih lica i poduzetnika kvalificiranih za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga

Kontni okvir (van)budžetskih korisnika

Organizacija i funkcioniranje sistema računovodstva subjekata od javnog interesa

Dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

Evidentiranje usluge izvršene fizičkom licu u slučaju kada plaćanje za istu vrši kantonalno ministarstvo

Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

INTERNA REVIZIJA

– Uspostavljanje jedinice za internu reviziju u subjektima od javnog interesa

JAVNE NABAVKE

– Period važenja ponude u postupku nabavke

– Diskriminatorne odredbe u tenderskoj dokumentaciji

– Pokretanje novog postupka nabavke prije isteka roka za žalbu

Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Vanjskotrgovinsko poslovanje i stepen stručne spreme za obavljanje obrta i srodne djelatnosti

(Broj: 07-17- 793/21 od 4. 10. 2021. godine)

Uvjeti za obavljanje „posebnih“ obrta

(Broj: 07-17- 788/21 od 22. 11. 2021. godine)

Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

Poslovne knjige i evidencije obrtnika

Fuad BALTA, dipl. ecc.

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH

Volonterski rad namještenika u privatnoj firmi (istovremeno) i validnost dokaza o volontiranju u

postupku prijave kandidata na natječaj

Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI

Mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa zbog izbora na javnu funkciju

Zloupotreba „bolovanja“ i otkaz ugovora o radu

Odsustva radnika po raznim osnovama i naknade koje (ne)ostvaruje

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

Evidentiranje godišnjeg odmora i privremene spriječenosti za rad za radnike u turnusu

Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

ZAŠTITA NA RADU

Organizovanje poslova zaštite na radu

Metodologija izrade Akta o procjeni rizika

Procjena rizika – osnova za donošenje internog akta o zaštiti na radu kod poslodavaca

Usklađivanje općih akata poslodavca sa odredbama Zakona o zaštiti na radu

Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu

Sistematizacija radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom

Obavljanje poslova zaštite na radu u nepunom radnom vremenu

Mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ

Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

– Neka pitanja u vezi sa građevinskim zemljištem

Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

SUDSKE MJERE OBEZBJEĐENJA

– Mjere osiguranja u izvršnom i vanparničnom postupku

IZVRŠNI POSTUPAK

– Namirenje potraživanja „iz ostale imovine dužnika“

Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

UPRAVNI POSTUPAK

– Povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja procesnih rokova

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH 

STVARNO PRAVO

Sticanje prava vlasništva na nekretninama u državnom vlasništvu – dosjelost

Član 58. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH

(Presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj: 41 0 P 077441 19 Gž od 19. 3. 2020. godine, na koju

presudu je izjavljena apelacija koja je Odlukom o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda BiH broj: AP-1939/20 od 8. 9. 2021. godine odbijena kao neosnovana)

– Sticanje prava vlasništva na nekretninama u državnom vlasništvu – dosjelost

Član 58. Zakona o stvarnim pravima, Član 4. stav 2. Zakona o uknjiženju nekretnina u društvenoj svojini

(Presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj: 36 0 P 043819 18 Gž od 19. 3. 2019. godine)

Sticanje prava vlasništva na nekretninama u državnom vlasništvu – dosjelost

Član 58. Zakona o stvarnim pravima, Član 32. stav 3. Zakona o šumama Zeničko – dobojskog kantona

(Presuda Kantonalnog suda u Zenici broj 41 0 P 050768 16 Gž od 7. 2. 2017. godine, na koju presudu je izjavljena apelacija koja je Odlukom o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda BiH broj AP- 432/20 od 8. 9. 2021. godine odbijena kao neosnovana)

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora tužbom

Član 124. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list RBiH“, br. 2/92, 13/93 i 13/94; „Sl. novine FBiH“, broj 29/03)

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 65 0 Ps 061093 19 Rev2 od 5. 12. 2019. godine, apelacija AP- 4984/19 ODBIJENA kao neosnovana)

Solidarna odgovornost dobavljača i uslužitelja higijenski i zdravstveno neispravnih namirnica

Član 154., 200. i 206. Zakona o obligacionim odnosima

(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 P 510393 16 Gž od 3. 9. 2021. godine)

Ugovorna kazna

Član 270. Zakona o obligacionim odnosima

(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Ps 329652 19 Pž od 1. 9. 2020. godine)

Primjena odredaba o bankarskom poslovanju, garancija “bez prigovora”

Članovi 1087. i 1088. Zakona o obligacionim odnosima

(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Ps 411649 17 Pž od 10. 3. 2021. godine)  

DRŽAVNI SLUŽBENICI BiH

Imenovanje rukovodećeg državnog službenika

Član 28. st. 2. i 3. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17)

(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 U 034320 20 U od 1. 7. 2021. godine)  

DRŽAVNI SLUŽBENICI FBiH

Obračun naknade za minuli rad

Član 6. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene

novine Federacije BiH”, broj 45/10)

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 333391 20 Rsž od 16. 4. 2021. godine)

Uvećanje plaće po osnovu privremenog obavljanja poslova drugog državnog službenika

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 303138 18 Rsž od 11. 2. 2021. godine)

PARNIČNI POSTUPAK

Povlačenje tužbe nakon dostavljanja tužbe na odgovor i dostavljanje od strane suda kada stranka ima opunomoćenika

Članovi 59. i 340. Zakona o parničnom postupku

(Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 P 425340 15 Gž od 9. 9. 2020. godine)

Sadržaj odgovora na tužbu i teret dokazivanja

Član 71. st. 2., 123. i 126. Zakona o parničnom postupku

(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Mals 556245 17 Pž od 7. 7. 2021. godine)

VANPARNIČNI POSTUPAK

Obim odlučivanja kod eksproprijacije

Član 157. Zakona o vanparničnom postupku

(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 71 0 V 073409 21 Rev od 7. 4. 2021. godine)

UPRAVNI SPOR

Odbijanje tužbe a ne odbačaj

Član 25. stav 1. tačka 3. Zakona o upravnim sporovima

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 08 0 U 001834 17 Uvp 2 od 28. 8. 2019. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

REPUBLIKA SRPSKA

KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR

SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top