skip to Main Content

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 27. 10. 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 30. 9. 2021. godine.

Broj 01-02-1-462-01/21
9. novembra 2021. godine
Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Član 1.

U članu 44. u stavu (5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/18), (u daljnjem tekstu: Zakon), brojevi: “0,5”, “0,041666” i “0,001388”, zamjenjuju se brojevima: “1”, “0,083332” i “0,002777”.

Član 2.

Član 144. Zakona mijenja se i glasi: “Osiguraniku koji ima navršenih 40 godina penzijskog staža starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju iz člana 40. Zakona snižava se za ukupni priznati posebni staž u dvostrukom trajanju a ne više od 58 godina života.”.

Član 3.

U članu 145. Zakona brišu se riječi: “i 144”.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

Back To Top