skip to Main Content
Sudska Praksa 90 3d WEB

I dio 

Izvorni naučni rad
KOME PRIPADA GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE? – POVODOM PRIJEDLOGA ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FEDERACIJE BIH
Piše: Prof. dr. Meliha Povlakić, Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet

Izvorni naučni rad
UGOVOR O PRODAJI SA PRAVOM OTKUPA (Pactum de retroemendo)
Piše: Stanišić dr. Slobodan

Izvorni naučni rad
KRITIČKI OSVRT NA NEKE ODREDBE NOVELIRANOG ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU SA PRIJEDLOZIMA DE LEGE FERENDA
Piše: Prof. dr. Senad Mulabdić, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

II dio

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Saobraćajni udes uzrokovan grubim kršenjem saobraćajnih propisa

KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE

Grubo kršenje saobraćajnih propisa kao jedan od činjeničnih osnova
zaključka o umišljajnom ugrožavanju bezbjednosti javnog saobraćaja

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE

Zaključak o zakonitosti ili nezakonitosti određenog dokaza

Povreda prava na odbranu

Identitet između presude i optužbe

Granice odlučivanja Apelacionog vijeća o žalbenim prigovorima

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Nadležnost za donošenje rješenja o pritvoru za vrijeme zasjedanja i poslije zasjedanja
na kome je prvostepenom presudom optuženom izrečena kazna zatvora

Istraga može otpočeti i prije donošenja naredbe o provođenju istrage

Mjere zabrane – nisu dati razlozi

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

Odustanak oštećenog od prijedloga za krivično gonjenje

Nemogućnost saslušanja u svojstvu svjedoka lica koje je prethodno u istom postupku
obavljalo dužnost braniteljice osumnjičenog/optuženog,
bez obzira što joj je ta dužnost prestala

Obrazloženje o vremenskom važenju prava

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

STVARNO PRAVO

Fizička ili civilna dioba stvari u suvlasništvu

Zaštita povjerenja u zemljišne knjige

Uređenje međe

Raspolaganje nasljednika imovinom prije donošenja rješenja o nasljeđivanju

Pretvaranje privremenog prava korištenja u pravo vlasništva
na gradskom građevinskom zemljištu

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO

Ovlaštenje na zahtjev za ispunjenje obveze iz pravnog odnosa

Odustanica

Tumačenje ugovora

Sticanje bez osnova

Ugovorna kazna

Početak toka zakonske zatezne kamate na potraživanja iz radnog odnosa

Uslovi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Opći rok zastarjelosti

Zastara povremenih potraživanja

Zastara potraživanja naknade štete

Privilegovani rok zastarjelosti

Zastarjelost potraživanja ugovarača osiguranja

Prekid zastarijevanja

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE

Ljekarska greška i naknada štete

Odgovornost za naknadu štete zbog nesavjesnog postupanja advokata

Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ

Dokazivanje uzročne veze kod odgovornosti za nepravilan i nezakonit rad organa

Objektivna odgovornost vlasnika opasne stvari

Odgovornost za štetu banke koja ne postupi u skladu sa rješenjem o izvršenju

Izmakla korist

Podijeljena odgovornost za štetu

Izgubljena zarada

Nematerijalna šteta kao posljedica nasilja u obitelji

Naknada nematerijalne štete od poslodavca

Naknada nematerijalne štete vanbračnom partneru

Ugovor o nalogu i naknada štete

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI

Isključenje odgovornosti za pravne nedostatke kod ugovora o prodaji nekretnina

OBLIGACIONO PRAVO – OSIGURANJE

Prijava okolnosti značajnih za ocjenu rizika – namjerna netačna prijava ili prećutkivanje

Zatezna kamata na osiguranu sumu

Višestruko i dvostruko osiguranje

Kumuliranje naknade i osigurane svote

NASLJEDNO PRAVO

Odsustvo jednog svjedoka kod pisanog testamenta pred svjedocima

Opoziv ugovora o doživotnom izdržavanju

Izjava supružnika o ustupanju nasljednog dijela

Opozivanje nasljedničke izjave

Pokretanje parničnog postupka nakon prekida ostavinskog postupka

Zastara kod tužbe o nasljednom pravu

PORODIČNO PRAVO

Odlaganje uređivanja načina održavanja ličnih odnosa s maloljetnom djecom

Očigledno veći doprinos u zajedničkoj imovini

Bračna stečevina

Poklon kao bračna stečevina

Teret dokazivanja u slučaju poklona

Pretpostavke za izdržavanje bračnog supružnika

Supsidijarnost izdržavanja roditelja od strane djece

Prethodno pitanje kod utvrđivanja vanbračne tekovine

Posebna imovina supružnika na osnovu testamenta

Otkupljeni stan kao posebna imovina

Saglasnost supružnika za raspolaganje zajedničkom imovinom

Zahtjev za utvrđivanje udjela i isplatu novca

Odlaganje izvršenja kod zajedničke imovine supružnika

Načelo povjerenja u zemljišne knjige kod bračne stečevine

RADNO PRAVO

Suspenzija i pravo na godišnji odmor

Prebijanje potraživanja poslodavca prema radniku

Ugovor o radu zaključen od neovlaštenog lica

Prerastanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Nezakonitost rješenja o godišnjem odmoru

Ograničavanje prava na odbranu

Pravni karakter privremene mjere o vraćanju radnika na rad

Lica ovlaštena za zaključivanje aneksa kolektivnog ugovora

Uticaj krivičnog postupka na disciplinski postupak

Momenat saznanja za povredu prava

Početak računanja subjektivnog roka

Predmet ispitivanja u disciplinskom postupku

Materijalna i formalna zakonitost odluke donesene u disciplinskom postupku

Reprezentativnost sindikata kod poslodavca

Reprezentativnost sindikata kod poslodavca i sloboda udruživanja

Ocjena ispunjenjenosti uslova za reprezentativnost sindikata za područje djelatnosti

Mogućnost raspoređivanja na drugo radno mjesto

Zapošljavanje radnika sa istom stručnom spremom

Početak prekluzivnog roka kod isplate plata zbog prestanka radnog odnosa

Kolektivni ugovori

Razrješenje članova upravnog odbora kojeg je imenovala Vlada Federacije BiH

SOCIJALNO PRAVO

Aktivna legitimacija za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

DISKRIMINACIJA

(Ne)postojanje diskriminacije

Standard vjerovatnosti i stepen sigurnosti kod dokazivanja

Tužba za zaštitu od diskriminacije u vezi sa radom

Naknada štete po osnovu diskriminacije

STANARSKO PRAVO

Rokovi za otkup stana

Pravna valjanost ugovora o otkupu stana

Iseljenje iz stana

MJENIČNO PRAVO

Preuzimanje obaveze trasanta kod vlastite mjenice

Zastarjelost potraživanja kod neprotestirane mjenice

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

Neznanje o postavljenom zastupniku za prijem pismena

Provjeravanje načina dostavljanja

PARNIČNI POSTUPAK

Mjesna (ne)nadležnost

Pravo na imunitet strane države

Proglašenje izvršenja nedopuštenim u parničnom postupku

Vraćanje tužbe na uređenje zbog neurednosti u zastupanju

Nedostatak pravnog interesa

Činjenice kao uslov za presuđenu stvar

Dokazivanje visine duga kod neovlaštene potrošnje električne energije

Dokazi i izvođenje dokaza

Pravilo o teretu dokazivanja

Priznanje činjenica i tužbenog zahtjeva

Izreka presude kod izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

Povreda odredaba parničnog postupka

Mjera osiguranja

Odnos između postavljenog tužbenog zahtjeva i predložene mjere osiguranja

Punomoćnici

Odbacivanje podneska

Dostava pismena

Legalizacija bespravno sagrađenog objekta kao prethodno pitanje

Obrazloženje odluke o troškovima parničnog postupka

Nužni trošak za sastavljanje odgovora na prijedlog za priznanje strane sudske odluke

Vrijeme opredjeljenja zahtjeva za nadoknadu parničnih troškova

Pravo umješača na troškove parničnog postupka

Oslobađanje od sudske takse

Sadržaj prijedloga za osiguranje koji je podnijela sindikalna organizacija

IZVRŠNI POSTUPAK

Promjena tražioca izvršenja

Izvršenje protiv više izvršenika

Javna prodaja u izvršnom postupku

Izvršenje na penziji

Postavljanje staratelja i/ili privremenog zastupnika u izvršnom postupku stranci lišenoj poslovne sposobnosti

Potraživanja utvrđena pred drugim nadležnim organima

PRIVREDNO PRAVO

Ništavost odluka nadzornog odbora

STEČAJNI POSTUPAK

Nastupanje posljedica otvaranja stečajnog postupka

Izvršenja nad stečajnim dužnikom

Rokovi za pokretanje parnice u vezi osporenog potraživanja

UPRAVNO PRAVO

EKSPROPRIJACIJA

Eksproprijacija preostalog dijela nekretnine

Faktička eksproprijacija

Poništenje rješenja o eksproprijaciji

JAVNE USTANOVE

Razrješenje direktora javne ustanove prije isteka mandata

PREMJER I KATASTAR

Nadležnost za usklađivanje podataka starog i novog premjera katastra

Nemogućnost zabilježbe spora u katastru

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Pravo na starosnu penziju u slučaju staža kod različitih nosilaca osiguranja

Ponovno određivanje starosne penzije

Opšti i posebni uslovi za ostvarivanje prava na porodičnu  penziju udovice šehida/poginulog borca

Pravo na porodičnu penziju vanbračne udovice šehida/poginulog borca

Najniža i srazmjerna penzija

Početak isplate penzije

Uvećanje penzije u slučaju naknade uplate doprinosa  za penzijsko i invalidsko osiguranje

Nastavak isplate penzije koja je korisniku prestala zbog  statusa osiguranika u obaveznom osiguranju

INVALIDNINE

Prestanak prava na porodičnu invalidninu

POREZI

Prinudna naplata poreza

Poreska obaveza i uplata doprinosa

Porez na promet nekretnina

UPRAVNI POSTUPAK

Odbacivanje zahtjeva stranke – nadležnost organa

Dokazna snaga uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije

Ispitivanje žalbe

Računanje roka za obnovu upravnog postupka

Izmjena pravnosnažnog rješenja

Oglašavanje rješenja ništavim

UPRAVNI SPOR

Forma i sadržaj akta koji se pobija

Upravni spor o imenovanju općinskog pravobranioca

Odlučivanje o troškovima upravnog spora

Povrat u prijašnje stanje i odlučivanje o zahtjevu za vanredno  preispitivanje sudske odluke

Zahtjev za preispitivanje sudske odluke najvišeg suda  Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donesene u upravnom sporu

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST

Lišavanje slobode

Pritvor

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

Suparničarstvo

Tužbe za utvrđivanje ništavosti sporazuma i brisanje založnog prava

Obrazloženje presude u krivičnom postupku

Zakonske zatezne kamate na troškove parničnog postupka

Stranačka sposobnost i zastupanje tužioca

Isplata naknade na ime razlike plate i isplata regresa

Rok zastarjelosti

Zakonitost dokaza

Donošenje odluke u razumnom roku

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA DOM

Stanarsko pravo

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU

Valutna klauzula

Naknade materijalne štete

PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU

Kleveta

PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

Kleveta

PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK U VEZI SA PRAVOM NA PRAVIČNO SUĐENJE

Zahtjev za vanredno preispitivanje u upravnom sporu

ZABRANA DISKRIMINACIJE U VEZI S PRAVOM NA OBRAZOVANJE I
PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Koncept „dvije škole pod jednim krovom“

PRAVO NA IMOVINU

Predaja nepokretnosti

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA

NASLJEDNO PRAVO

Odgovornost za stvar koju je ostavilac otuđio

RADNO PRAVO

Naknada štete zbog smanjenja radne sposobnosti

PARNIČNI POSTUPAK

Označavanje obrta kao stranke u postupku

Postupanje suda kod nepravilnog označavanja nasljednika

Otklanjanje nejasnoća u vještačenju

 

REPUBLIKA SRBIJA

OBLIGACIONO PRAVO

Solidarna odgovornost članova porodične zajednice

Troškovi obrade kredita

PORODIČNO PRAVO

Potraživanja po osnovu bračne tekovine

PARNIČNI POSTUPAK

Vještačenje bez dovoljno dokaza

PRIVREDNO PRAVO

Podnošenje izvještaja autora tehničkog unapređenja

 

CRNA GORA

STVARNO PRAVO

Savjesnost posjednika kod dosjelosti

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete zbog uzimanja kredita

Zastarjelost naknade tržišne cijene zemljišta kod građenja na tuđem zemljištu

NASLJEDNO PRAVO

Pobuda zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju

RADNO PRAVO

Prihvat otpremnine kao saglasnost sa otkazom

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Zoletic and Others v. Azerbaijan

Hamzagić v. Croatia

Gregačević protiv Hrvatske

Čolić protiv Hrvatske

H. and Others v. Croatia

Scott Bader d.o.o. protiv Hrvatske

Miletić protiv Hrvatske

Pintarić protiv Hrvatske

Kamić protiv Hrvatske

Back To Top