skip to Main Content
Zips 1443 3DWEB

DIREKTNI POREZI
Oporezivanje samostalnog rada u kontekstu novih propisa
U smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, obrtom se smatra samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registriranih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju od fizičkih lica sa ciljem postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu, dok je obrtnik fizičko lice koje obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih lica sa kojima je u obavezi zaključiti ugovor o radu u skladu sa propisima iz oblasti radno–pravnih odnosa. Ostvarenim oporezivim prihodima od samostalne djelatnosti smatraju se sva dobra (novac, stvari, prava, usluge i dr.) što ih porezni obveznik ostvari obavljanjem samostalne obrtničke djelatnosti ili djelatnosti srodnih obrtničkim djelatnostima, odnosno djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke djelatnosti. Osim navedenog, oporezivim prihodima od samostalne djelatnosti smatraju se i izuzimanja, otuđenja ili likvidacije djelatnosti (radnje, obrta ili drugog oblika samostalne djelatnosti), otpisani dug koji kreditor otpiše poreznom obvezniku po osnovu kredita za nabavku stvari i prava koja se unose u popis dugotrajne imovine. Pravilno utvrđen dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti znači, prije svega, da su pri utvrđivanju uzeti u obzir svi oporezivi prihodi i oni rashodi koji su porezno dopustivi, dokumentovani i plaćeni, te da su bili nužni za ostvarenje prihoda
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

INDIREKTNI POREZI
PDV tretman subvencija i donacija
Subvencije, donacije, sponzorstva, bespovratne ili uslovljene uplate, budžetske ili vanbudžetske, iz inostranstva ili iz Bosne i Hercegovine, stvaraju poreske nedoumice od uvođenja PDV-a u Bosnu i Hercegovinu još od (sada daleke) 2006. godine. Primjena Zakona o PDV-u na transakcije, koje vrše poreski obveznici, predstavlja živ, raznovrstan i promjenjiv proces. Nekoliko desetina članova zakonskih odredbi treba da odrede poreski tretman miliona različitih transakcija, prometa dobara i usluga, ugovora, obaveza, prava, potraživanja, kako unutar BiH, tako i kod onih transakcija koje sadrže elemente inostranosti. Kako se često dešavaju slične, ali ne i iste poslovne situacije, tako i oporezivanje istih može biti slično, ali ne i isto
Piše: Dejan RAKIĆ, advokat

RAČUNOVODSTVO
Amortizacija osnovnih sredstava sa primjerima obračuna iz FIPO softvera za obračun amortizacije
Predmet ovog rada je obračun amortizacije stalnih sredstava po osnovu njihovog trošenja u toku upotrebe za potrebe obavljanja djelatnosti privrednih i drugih subjekata u preduzećima, obrazovnim i javnim ustanovama. Za razliku od obrtnih sredstava koja se u pravilu naplatom pretvore u gotov novac u roku kraćem od jedne godine, glavna karakteristika stalnih sredstava je da im je vijek trajanja duži od jedne godine tj. da se postepeno troše tokom vremena njihove poslovne upotrebe u amortizacionom periodu u kojem se njihova nabavna vrijednost postepeno prenosi – unosi u vrijednost gotovih proizvoda i usluga. Naplatom potraživanja za prodate proizvode i usluge ova prenesena vrijednost utrošenog sredstva izražena u iznosu amortizacije pretvara se u novac. Stalna sredstva i obračun amortizacije regulisani su Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS 12 Porez na dobit, MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS 36 Umanjenje imovine, MRS 38 Nematerijalna imovina), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prekinuto poslovanje) i važećim Zakonom o porezu na dobit u Federaciji BiH
Piše: dr Edin TASO

OBRT
Novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima – savremeniji okvir za poslovanje obrtnika
Proces pripreme i donošenja novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH započet još 2015 godine konačno je priveden kraju. Novi Zakon je usvojen na oba doma Parlamentarne skupštine, objavljen je u “Službenim novinama” Federacije BiH broj 75/21 i već se nalazi u primjeni. U odnosu na dosadašnji, novim Zakonom se uspostavlja moderniji i efikasniji okvir za poslovanje obrtnika kao jednog od pokretača ekonomije i podstiče snaženje ove djelatnosti. Najznačajnije novine koje donosi novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima odnose se na skraćenje procedure i pojednostavljenje registracije obrta, ukidanje podjele na vezane i posebne obrte čime se omogućava da se pojedine vrste obrta mogu obavljati i bez formalnog posjedovanja stručne spreme, proširenje djelatnosti obrta i na vanjskotrgovinsko poslovanje, davanje mogućnosti da obrtnik može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju osnovne djelatnosti ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost naznačenu u rješenju o obavljanju obrta, omogućavanje fizičkim licima i penzionerima nediskriminatorno obaljanje obrta u vidu dodatnog i dopunskog zanimanja, ograničeno izvršenje nad imovinom obrtnika, prestanak obrta po sili zakona po automatizmu (bez prethodne najave nadležnom organu) u slučaju prekida poslovanja, neostvarivanja prihoda i neplaćanja poreza u trajanju od preko 6 mjeseci, centralizacija svih relevantnih podataka o konkretnom obrtniku kroz Obrtni registar na nivou Federacije, ograničenje iznosa članarine obrtničkim komorama i još neke
Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

STEČAJ
Stečajni postupak privrednih društava II – dio
Stečajni postupak je posebna vrsta vanparničnoga postupka koji se provodi radi grupnog namirenja povjerilaca stečajnog dužnika i to unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima. Grupno namirenje povjerilaca stečajnog dužnika koje se provodi unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima za rezultat ima prestanak postojanja i brisanje iz sudskog registra stečajnog dužnika kao pravne osobe, osim ako povjerioci stečajnog dužnika ne prihvate reorganizaciju – stečajni plan na kojega stečajni dužnik pristaje ili ne pristaje a sud utvrdi da stečajni dužnik stečajnim planom nije stavljen u teži položaj od onog u kojem bi bio da plana nema, te ako niti jedan povjerilac ne dobiva privrednu korist koja prelazi puni iznos njegovog potraživanja. Novi Zakon o stečaju objavljen je u „Sl. novinama FBiH“, broj 53/21 a stupio je na snagu 15. 7. 2021. godine. Iako je u novom zakonu zadržana struktura i koncept stečajnoga postupka koji je u pravnom sustavu Federacije BiH poznat od 2003. godine, mnogi postupovni instituti i pravila u novom stečajnom zakonu su izmijenjeni, zbog čega će sud, stečajni upravitelji, stranke i drugi sudionici u postupku morati promijeniti dosadašnji način rada i postupanja u pojedinim situacijama
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

CARINE I CARINSKI PROPISI
Knjiženje duga
Svaka svota uvozne pristojbe utemeljena na carinskom dugu mora se obračunati i proknjižiti, naravno uz obavijest carinskom dužniku o svoti što je mora platiti. Dužnik je deklarant, odnosno u slučaju neizravnog oporezivanja, dužnik je osoba osoba u čije ime se podnosi carinska prijava. U članku 210. stavak 1. Zakona o carinskoj politici BiH određeno je ovlaštenje ali i dužnost carinskom tijelu da obračuna i proknjiži carinski dug. Ovaj članak ističe dužnost carinskom tijelu da, čim dobije potrebne podatke, obračuna i proknjiži “svaku pojedinu svotu carine” na osnovi carinskog duga. To pravilo se ne mora primjenjivati ako je svota
carinskog duga manja od 20,00 KM
Piše: Frano DOGAN

PRIVREMENO FINANSIRANJE
Neophodnost postojanja odlukâ o privremenom finansiranju u kontekstu Ustava BiH
Namjera ovog rada jeste da dokaže, unatoč tvrdnjama koje iznose mediji (i neki zvaničnici), da ustavna odredba kao i relevantna praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine upućuju na to da postojanje odluke o privremenom finansiranju nije neophodno da bi se vršile isplate različitih budžetskih rashoda
Piše: mr. Neven AKŠAMIJA

JAVNE NABAVKE
Odbacivanje žalbe na Obavještenje o provođenju e-aukcije kao nedopuštene  (slučaj iz prakse)
Zakazivanje e-aukcije ima karakter procesne radnje unutar samog postupka javne nabavke koji po svom karakteru ne može nikako biti odluka kojom se odlučuje o pojedinačnim pravima, te se protiv iste ne može izjavljivati žalba
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

STVARNO PRAVO
Utvrđivanje jačeg prava za upis vlasništva na istoj nekretnini između vanknjižnog vlasnika i trećeg savjesnog lica
Prema Zakonu o zemljišnim knjigama pravo vlasništva i sva druga ograničena stvarna prava koja se izvode i zasnivaju na pravu vlasništva, nastaju tek sa upisom u zemljišnu knjigu koji ima konstitutivno dejstvo.
Stvarna prava mogu da postoje samo kao knjižna prava bez obzira na pravni osnov sticanja, osim kad je u pitanju sticanje vlasništva nasljeđivanjem. Ovakvo rješenje Zakona o zemljišnim knjigama doprinosi tačnosti upisanog stanja u zemljišnu knjigu i sigurnosti prometa nekretnina. Kasnije donijeti Zakon o stvarnim pravima dopušta postojanje vanknjižnog vlasništva i prepušta njihovim nosiocima da odluče da li će izvršiti upis u zemljišnu knjigu
Pišu: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla

PARNIČNI POSTUPAK
Sadržaj tužbenog zahtjeva kod radnih sporova
Predmet rada je sadržaj tužbenog zahtjeva u radnim sporovima, kada je predmet tužbenog zahtjeva pobijanje odluka poslodavca. Sudska praksa ukazuje da u određenim slučajevima tužilac ne pobija sve odluke poslodavca što za posljedicu ima njegov neuspjeh u parnici. U radu se razmatra i postupanje suda kada tužbeni zahtjev nije usmjeren na pobijanje svih odluka, te odbrana tuženog. Tužilac nema pravni interes za vođenje parnice kada ne pobija sve odluke, ali nepostojanje ovog pravnog interesa se može ispraviti uređenjem tužbenog zahtjeva. Zaključuje se da je prvostepeni sud dužan naložiti tužiocu da pravilno postavi tužbeni zahtjev na način da se istim pobijaju sve odluke poslodavca, ali ukoliko prvostepeni sud odluči o neurednom tužbenom zahtjevu ovaj propust ne može ispraviti drugostepeni sud ukoliko stranke izričito ne ukažu u žalbi da je odlučeno o neurednom tužbenom zahtjevu
Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

PRIVREDNA DRUŠTVA
Novine u Zakonu o privrednim društvima Federacije BiH
Pažnju pravničke i šire javnosti zaslužuju novine u Zakonu o privrednim društvima, koji se primjenjuje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Riječ je o prvim izmjenama i dopunama federalnog Zakona o privrednim društvima poslije njegove petogodišnje primjene u praksi
Piše: mr. Đemaludin MUTAPČIĆ, advokat

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

Zatezna kamata u slučaju neosnovano iskorištenog odbitnog PDV-a

Odbitak ulaznog poreza za usluge prometa robe izvan BiH

Naknada štete i PDV-e

Potraživanja od ino dobavljača po osnovu troškova carine i špediterskih usluga

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

Tretman naknadno odobrenog rabata – gratis proizvodi

Usluge iznajmljivanja prevoznog sredstva stranom pravnom licu

Ulaganje u zakupljeno zemljište

INDIREKNI POREZI

Rokovi zastare duga po osnovu indirektnih poreza

PDV tretman zaliha kod prestanka obavljanja djelatnosti

Ispravka odbitka ulaznog PDV-a u slučaju trajno uništene opreme

Online promet dobara (bez unosa u BiH)

Dejan RAKIĆ, advokat

Momenat registracije i upisa fizičkog lica u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

Usluge korištenja softverskog programa po ugovoru o licenci

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

FINANSIJE

Isplata dobiti u materijalnim dobrima

Naknada za prijevoz na posao i sa posla radniku čije je prebivalište izvan mjesta rada

Obaveze poslodavca u slučaju kombinovanog rada (rad od kuće)

POREZI

Pozajmice između povezanih lica

Oporezivanje po osnovu kredita odobrenog od strane banke iz Malezije pravnom licu izFederacije BiH uz kamatu

Rokovi i zastara poreznih obaveza

POREZ NA DOHODAK

Izmirivanje ličnih troškova radnika od poslodavca (master studij)

(Ne)oporezivanje otpremnine prilikom odlaska u penziju

Priznavanje poreza na dohodak plaćenog izvan Federacije BiH

POREZI I DOPRINOSI

Obračun poreza i pripadajućih doprinosa kod dodatnog osiguranja direktoru stranog predstavništva u BiH

POREZ NA DOBIT

Korištenje službenog vozila u privatne svrhe

Konsultantske usluge – porez po odbitku

REGISTRACIJA POSLOVNIH SUBJEKATA

Registracija podružnice subjekta upisa i pitanje fiskalizacije

Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO

Razdioba vrijednosti nekretnina

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE

Postupanje ugovornog organa u slučaju izostanka javnog otvaranja ponuda

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

Uslovi i način dostavljanja ponuda u postupku nabavke podijeljenom na više lotova

Uvid učesnika u postupku nabavke u sve zaprimljene ponude

(Ne)mogućnost izmjene uslova iz tenderske dokumentacije i (ili) ponude najpovoljnijeg ponuđača

Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH

Ocjenjivanje rada sekretara sa posebnim zadatkom

(Broj: 05-34-2-548-1/21 od 17. 6. 2021. godine)

Ocjena probnog rada državnih službenika

(Broj: 05-34-2-818-1/21 od 14. 10. 2021. godine)

RADNI ODNOSI

Nastavak radnog odnosa nakon sticanja uslova za penzionisanje

Pripremio: mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u zdravstvenim ustanovama

(Ne)usaglašenost općih akata i posebni uvjeti za imenovanje direktora javnog preduzeća

Prof. dr. Mehmed HADŽIĆ

Naknada plaće za vrijeme porodiljskog odsustva

(Ne)obaveznost evidentiranja neplaćenog odsustva radnika

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

Angažman po osnovu ugovora o djelu

Rad u smjenama i naknade

Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PRIVREDNA DRUŠTVA

 – Uslov za obavljanje djelatnosti prema najnovijim izmjenama Zakona o privrednim društvima

Mr. Đemaludin MUTAPČIĆ, advokat

LOKALNA SAMOUPRAVA

Ovlaštenja i odgovornosti zamjenika predsjedavajućeg u organima odlučivanja jedinica lokalne samouprave

Rokovi stupanja na pravnu snagu propisa i općih akata i odgovornost za nepostupanje po dostavljenim vijećničkim pitanjima i inicijativama

Preispitivanje akata koje donose organi jedinica lokalne samouprave

ARHIVSKA GRAĐA

Rokovi čuvanja podataka iz evidencije o izdatim putnim nalozima

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

MATIČNE KNJIGE

Upis ispravke u matičnu knjigu za lica kojima je prestalo državljanstvo BiH

Milenko LEPUŠINA, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

– Ostvarivanje prava na prijevremenu penziju prema posljednjim izmjenama propisa o PIO

Mr. sci. Kenan SPAHIĆ

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH

STVARNO PRAVO

Ulaganja u tuđu nekretninu

Član 61 st. 1 i 2. Zakona o stvarnim pravima

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 95 0 P 058308 20 Rev od 22. 4. 2021. godine)

OBLIGACIONO PRAVO

Odnos zatezne kamate i glavnog duga – primjena novog Zakona o visini stope zatezne kamate

Član 4. Zakona o visini stope zatezne kamate

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 43 0 I 180440 21 Spp od 14. 7. 2021. godine)

Prihvatanje ponude

Član 39. Zakona o obligacionim odnosima

(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Ps 433835 19 Pž od 19. 5. 2021. godine

Plaćanje po ispostavljanim fakturama u ugovorenom roku – teret dokazivanja prijema računa kao odlučne činjenice

Član 14. Zakona o računovodstvu i reviziju u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj 83/09)

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 65 0 Ps 177667 19 Rev do 22. 8. 2019. godine, apelacija AP-4210/19 ODBIJENA kao neosnovana) 

RADNO PRAVO

Saglasnost vijeća zaposlenika i sindikata

Član 74. stav 1. Zakona o radu

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 344808 20 Rsž od 16. 4. 2021. godine)

Obuhvatnost pobijanja odluka za zaštitu prava iz radnog odnosa

Član 86. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03)

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 266013 18 Rsž od 22. 2. 2021. godine)

Mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa zbog izbora na javnu funkciju – prava radnika (i obaveza poslodavca) nakon prestanka javne funkcije

Član 139. stav 2. a u vezi sa članom 138. stav 2. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03)

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 127 0 Rs 053840 17 Rev od 7. 1. 2020. godine, apelacija

AP-1107/20 ODBIJENA kao neosnovana)

PARNIČNI POSTUPAK

Odlučivanje o pravnoj valjanosti rješenja o uvećanju plaće

Član 12. stav 1. Zakona o parničnom postupku

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 303138 18 Rsž od 11. 2. 2021. godine)  

IZVRŠNI POSTUPAK

Redoslijed namirenja iz cijene prodate nekretnine u izvršnom postupku

Članovi 97. i 98. Zakona o izvršnom postupku

(Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 I 390175 21 Gži 2 od 13. 9. 2021. godine)

Upis prava raspolaganja

Član 324. stav 1. Zakona o stvarnim pravima

(Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 85 0 I 053087 21 Spp 2 od 19. 4. 2021. godine) 

MJENIČNO PRAVO

Uslovi za naplatu mjenice od mjeničnih jemaca

Član 39. stav 1. i član 54 stav 1. Zakona o mjenici („Sl. novine FBiH“, br. 32/00 i 28/03)

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 32 0 I 071634 19 Rev od 5. 9. 2019. godine, apelacija

AP-4353/19 ODBIJENA kao neosnovana)

LOKALNA SAMOUPRAVA

Naknada za korištenje javnih površina

Član 8. stav 1. i 2., te stava 3. alineja 20. i član 13. Stav 1. i stav 2. alineja 4. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, br. 49/06 i 51/09)

Član 13. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije

BiH“, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 52/14)

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 016040 21 U 2 od 7. 7. 2021. godine. NAPOMENA: ova presuda donesena je nakon što je Vrhovni sud Federacije BiH, presudom broj: 03 0 U 016040 18 Uvp od 13. 5. 2021. godine, u postupku po zahtjevu tuženog za vanredno preispitivanje, ukinuo raniju presudu Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 016040 17 U od 7. 11. 2018. godine, i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno “rješavanje”)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

REPUBLIKA SRPSKA

UNSKO – SANSKI KANTON

BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR

SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top