skip to Main Content

Webinar 08.07.21. Org
Na osnovu člana 17. stav (8) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/21) federalni ministar finansija/financija donosi

PRAVILNIK

O KONTNOM OKVIRU I SADRŽAJU KONTA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

Poglavlje I. Osnovne odredbe

Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom propisuju se Kontni okvir i sadržaj konta u Kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica koja poslovne knjige vode po Kontnom okviru za privredna društva.

(2) Kontni okvir iz stava (1) ovog člana dat je u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 2.
(Kontni okvir)

(1) Stanje i promjene vrijednosti imovine, kapitala i obaveza, kao i prihodi i rashodi i utvrđivanje rezultata poslovanja se računovodstveno obuhvataju na osnovnim, trocifrenim kontima Kontnog okvira, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (u daljem tekstu: MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: MSFI).

(2) Trocifrena konta iz Kontnog okvira (kao i određena propisana četverocifrena konta) se, po potrebi, raščlanjuju na analitička konta u skladu sa ovim pravilnikom i općim aktom privrednog društva ili drugog pravnog lica.

(3) Privredna društva i druga pravna lica koja poslovne knjige vode po ovom Kontnom okviru ne mogu uvoditi niti koristiti druga trocifrena konta osim konta propisanih ovim pravilnikom.

(4) Izuzetno od odredbi st. (2) i (3) ovog člana, primjena klase 8 – Vanbilansna evidencija i klase 9 – Obračun troškova i proizvodnje nije obavezna, odnosno privredna društva i druga pravna lica mogu unutar klasa 8 i 9, ukoliko ih primjenjuju, razradu konta prilagoditi svojim potrebama i svom načinu obračuna troškova i proizvoda.

Poglavlje II. Sadržaj grupa konta i pojedinih konta

Odjeljak A. Klasa 0 – Dugoročna imovina

Član 3.
(Grupa 01 – Nematerijalna imovina)

(1) Na kontima grupe 01 – Nematerijalna imovina iskazuju se ulaganja u određenu dugoročnu nemonetarnu imovinu bez fizičkog sadržaja, koja se koristi u poslovne svrhe, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi u administrativne svrhe, poput “goodwill-a”, ulaganja u razvoj, patenata, licenci, softvera i ostale dugoročne nematerijalne imovine. Na kontima ove grupe imovina se vrednuje u skladu sa MRS 36, MRS 38, MSFI 3 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 010 – Kapitalizirana ulaganja u razvoj iskazuju se ulaganja u razvoj čiji se efekti očekuju u periodu dužem od jedne godine. Pod razvojem se podrazumijeva primjena rezultata istraživanja ili drugog znanja radi proizvodnje novih ili značajnije poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga prije pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korištenju.

(3) Na kontu 011 – Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i druga prava iskazuju se ulaganja u navedena i druga nematerijalna prava (prava na tehničko-tehnološku dokumentaciju za proizvodnju; prava na model; filmska, muzička i druga izdavačka prava i ostala zaštićena prava) koja ispunjavaju uslove za priznavanje po MRS 38.

(4) Na kontu 012 – Goodwill iskazuje se, na datum sticanja, svaki višak nabavne vrijednosti u odnosu na udio sticaoca u fer vrijednosti stečenih identificiranih sredstava i obaveza na datum transakcije razmjene po osnovu poslovnih kombinacija, u skladu sa MSFI 3.

(5) Na kontu 014 – Ostala nematerijalna imovina iskazuju se izdaci za sticanje ostale nematerijalne imovine koja se priznaje u skladu sa MRS 38, uključujući i računarske programe (softver) koji nisu dio hardvera i druge nematerijalne imovine koja ispunjava uslove za priznavanje po MRS 38.

(6) Na kontu 015 – Nematerijalna imovina u pripremi iskazuju se svi oblici nematerijalne imovine iz ove grupe, od dana izvršenih ulaganja do dana dovođenja pojedinačnog sredstva u stanje za upotrebu.

(7) Na kontu 017 – Avansi za nematerijalnu imovinu iskazuju se avansi dati za sticanje svih oblika nematerijalne imovine iz ove grupe.

(8) Na kontu 018 – Vrijednosna usklađivanja nematerijalne imovine po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje nematerijalne imovine, odnosno gubici po osnovu utvrđenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u bilansu uspjeha, u skladu sa MRS 36, MRS 38 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama nematerijalne imovine.

(9) Na kontu 019 – Ispravka vrijednosti nematerijalne imovine iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija nematerijalne imovine. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama nematerijalne imovine.

Član 4.
(Grupa 02 – Nekretnine, postrojenja i oprema)

(1) Na kontima grupe 02 – Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuje se dugoročna materijalna imovina, kao što su zemljište, građevinski objekti, oprema i ostala dugoročna materijalna imovina. Na kontima ove grupe imovina se vrednuje u skladu sa MRS 16, MRS 36 i ostalim relevantnim MRS/MSFI

(2) Na kontu 020 – Zemljište iskazuje se zemljište po nabavnoj, odnosno fer vrijednosti u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

Na kontu 0200 – Vlastito zemljište iskazuje se zemljište kupljeno u vlastitoj režiji.

Na kontu 0201 – Ulaganja u zemljište iskazuju se ulaganja izvršena na tuđem zemljištu uzetom u dugoročni najam, za potrebe obavljanja djelatnosti, a koja se ne smatraju investicijskim nekretninama (ulaganjima u nekretnine) u smislu MRS 40.

(3) Na kontu 021 – Građevinski objekti iskazuju se građevinski objekti koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

Na kontu 0210 – Vlastiti građevinski objekti iskazuju se građevinski objekti izgrađeni u vlastitoj režiji.

Na kontu 0211 – Ulaganja u tuđe građevinske objekte iskazuju se ulaganja izvršena na tuđim građevinskim objektima uzetim u dugoročni najam, za potrebe obavljanja djelatnosti, a koja se ne smatraju investicijskim nekretninama (ulaganjima u nekretnine) u smislu MRS 40.

Na kontu 0212 – Stambene zgrade i stanovi iskazuju se stambeni objekti i dijelovi takvih objekata koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(4) Na kontu 022 – Postrojenja i oprema (mašine) iskazuju se postrojenja i oprema (mašine) u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(5) Na kontu 023 – Alati, pogonski i kancelarijski namještaj iskazuju se alati i inventar koji se otpisuju tokom više godina, kao i pogonski i kancelarijski namještaj, koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(6) Na kontu 024 – Transportna sredstva iskazuju se vozila koja privredno društvo koristi za obavljanje svoje djelatnosti ili za administrativne potrebe, bez obzira na način finansiranja istih, i uključujući i finansijski najam, a koja se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 36 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(7) Na kontu 025 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi iskazuju se ulaganja u sve oblike imovine iz ove grupe, od dana izvršenog ulaganja do dana dovođenja pojedinačnog sredstva u stanje za upotrebu.

(8) Na kontu 026 – Ostala materijalna imovina iskazuju se izdaci za sticanje ostale materijalne imovine koja ispunjava uslove za priznavanje po MRS 16.

(9) Na kontu 027 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika imovine iz ove grupe.

(10) Na kontu 028 – Vrijednosna usklađivanja nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno gubici po osnovu utvrđenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u bilansu uspjeha, u skladu sa MRS 16, MRS 36 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama nekretnina, postrojenja i opreme.

(11) Na kontu 029 – Ispravka vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama nekretnina, postrojenja i opreme.

Član 5.
(Grupa 03 – Ulaganja u investicijske nekretnine)

(1) Na kontima grupe 03 – Ulaganja u investicijske nekretnine iskazuju se nekretnine (zemljište ili zgrada, odnosno dio zgrade, ili oboje) koje su u posjedu (vlasnika ili najmoprimca kao imovina s pravom korištenja) radi ostvarivanja prihoda od najma ili povećanja vrijednosti kapitala, ili oboje, a ne radi korištenja u proizvodnji ili isporuci dobara ili usluga ili za administrativne svrhe, ili prodaje u sklopu redovnog poslovanja. Ulaganja u investicijske nekretnine vrednuju se u skladu sa MRS 40 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 030 – Ulaganja u vlastito zemljište iskazuju se zemljišta koja njihov vlasnik posjeduje i drži radi namjena iz stava (1) ovog člana, bilo da su nabavljena iz vlastitih sredstava ili kroz aranžmane finansijskog najma.

(3) Na kontu 031 – Ulaganja u unajmljeno zemljište iskazuju se zemljišta inicijalno priznata kao imovina s pravom korištenja, naknadno data u podnajam, a koja privredno društvo drži radi namjena iz stava (1) ovog člana.

(4) Na kontu 032 – Ulaganja u vlastite građevinske objekte iskazuju se zgrade ili dijelovi zgrada koje njihov vlasnik posjeduje i drži radi namjena iz stava (1) ovog člana, bilo da su nabavljeni iz vlastitih sredstava ili kroz aranžmane finansijskog najma.

(5) Na kontu 033 – Ulaganja u unajmljene građevinske objekte iskazuju se zgrade ili dijelovi zgrada inicijalno priznati kao imovina s pravom korištenja, naknadno dati u podnajam, a koja privredno društvo drži radi namjena iz stava (1) ovog člana.

(6) Na kontu 035 – Investicijske nekretnine u pripremi iskazuju se ulaganja u sve oblike imovine iz ove grupe, od dana izvršenog ulaganja do dana dovođenja pojedinačnog sredstva u stanje za upotrebu.

(7) Na kontu 036 – Vrijednosna usklađivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje ulaganja u investicijske nekretnine koja se mjere po fer vrijednosti u skladu sa MRS 40 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u investicijske nekretnine.

(8) Na kontu 037 – Avansi za investicijske nekretnine iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika imovine iz ove grupe.

(9) Na kontu 038 – Vrijednosna usklađivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje ulaganja u investicijske nekretnine koja se mjere po trošku, odnosno gubici po osnovu utvrđenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u bilansu uspjeha, u skladu sa MRS 36, MRS 40 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u investicijske nekretnine.

(10) Na kontu 039 – Ispravka vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija ulaganja u investicijske nekretnine koja se mjere po trošku. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ulaganja u investicijske nekretnine.

Član 6.
(Grupa 04 – Biološka imovina)

(1) Na kontima grupe 04 – Biološka imovina iskazuju se šume, višegodišnji zasadi i osnovno stado (ili matično jato) i druga biološka imovina, kao i ulaganja za pribavljanje te imovine, u skladu sa MRS 41.

(2) Biološka imovina se, u skladu sa MRS 41, može vrednovati ili po fer vrijednosti ili po trošku, uz obračun amortizacije i testiranje na umanjenje vrijednosti.

(3) Na kontu 045 – Biološka imovina u pripremi iskazuju se ulaganja u ovu imovinu, od dana izvršenog ulaganja do dana dovođenja pojedinačnog sredstva u stanje za upotrebu.

(4) Na kontu 046 – Vrijednosna usklađivanja biološke imovine po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje biološke imovine koja se mjeri po fer vrijednosti u skladu sa MRS 41 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama biološke imovine.

(5) Na kontu 047 – Avansi za biološku imovinu iskazuju se dati avansi za pribavljanje ove imovine.

(6) Na kontu 048 – Vrijednosna usklađivanja biološke imovine po osnovu umanjenja vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje biološke imovine koja se mjeri po trošku, odnosno gubici po osnovu utvrđenog umanjenja vrijednosti ove imovine priznati u bilansu uspjeha, u skladu sa MRS 36, MRS 41 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama biološke imovine.

(7) Na kontu 049 – Ispravka vrijednosti biološke imovine iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija biološke imovine koja se mjeri po trošku. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama biološke imovine.

Član 7.
(Grupa 05 – Imovina s pravom korištenja)

(1) Na kontima grupe 05 – Imovina s pravom korištenja iskazuje se dugoročna materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema, i nematerijalna imovina) čije je priznavanje rezultat primjene MSFI 16, u skladu sa kojim se i vrši vrednovanje.

(2) Na kontu 059 – Ispravka vrijednosti imovine s pravom korištenja iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija imovine s pravom korištenja. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama imovine s pravom korištenja.

Član 8.
(Grupa 06 – Dugoročni finansijski plasmani)

(1) Na kontima grupe 06 – Dugoročni finansijski plasmani iskazuju se ulaganja u zavisna i pridružena društva, zajedničke poduhvate, finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, finansijsku imovinu po amortizovanom trošku i potraživanja po finansijskim najmovima, a u skladu sa MRS 27, MRS 28, MSFI 9, MSFI 10, MSFI 16 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 0601 – Ulaganja u zavisna društva iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala – dionice sa pravom glasa i/ili udjele u kapitalu, kojima se općenito stiče preko 50% vlasništva, te se time ostvaruje kontrola nad subjektom čije su dionice, odnosno udjeli u kapitalu stečeni. Kontrola se postiže na način da privredna društva imaju moć sudjelovanja u odlukama o finansijskim i poslovnim politikama subjekta na način da ostvari koristi od poslovanja tog subjekta.

(3) Na kontu 0602 – Ulaganja u pridružena društva iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala – dionice sa pravom glasa i/ili udjele u kapitalu, kojima se općenito stiče 20 do 50% vlasništva, te se time ostvaruje značajan uticaj na subjekat čije su dionice, odnosno udjeli u kapitalu stečeni. Značajan uticaj se ogleda u sudjelovanju u donošenju odluka o finansijskim i poslovnim politikama subjekta, ali nije ni kontrola niti zajednička kontrola nad tim politikama.

(4) Na kontu 0603 – Ulaganja u zajedničke poduhvate iskazuju se troškovi ulaganja u zajedničke poduhvate. Zajednički poduhvat je zajednički aranžman u kojem strane koje imaju zajedničku kontrolu nad aranžmanom imaju pravo na neto imovinu aranžmana.

(5) Na kontu 0609 – Ispravka vrijednosti ulaganja u zavisna i pridružena društva, i zajedničke poduhvate iskazuje se vrijednosno usklađivanje ovih ulaganja po osnovu gubitaka od umanjenja vrijednosti, u skladu sa MRS 36 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama ulaganja.

(6) Na kontu 065 – Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuju se ulaganja u dugoročne finansijske instrumente klasifikovane u poslovni model privrednih društava po kojem se ovi finansijski instrumenti mjere po fer vrijednosti i kod kojih se efekti promjene fer vrijednosti iskazuju kroz ostali ukupni rezultat.

(7) Na kontu 0651 – Instrumenti kapitala (dionice i vlasnički udjeli) iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala koji nisu namijenjeni za trgovanje – dionice sa pravom glasa i udjele u kapitalu, kojima se općenito stiče ispod 20% vlasništva, te se time ne ostvaruje značajan uticaj na subjekat čije su dionice, odnosno udjeli u kapitalu stečeni, a za koje je pri početnom priznavanju izabrana opcija mjerenja po fer vrijednosti sa naknadnim promjenama priznatim kroz ostali ukupni rezultat. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(8) Na kontu 0652 – Dužnički instrumenti (obveznice, dati krediti, depoziti kod banaka) iskazuju se ulaganja u dugoročne dužničke finansijske instrumente klasifikovane u poslovni model privrednih društava po kojem se ovi finansijski instrumenti drže i radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata, kao i radi njihove moguće prodaje. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(9) Na kontu 0653 – Ostala finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuju se ulaganja u sve ostale dugoročne finansijske instrumente klasifikovane u ovaj poslovni model privrednih društava, a koji nisu obuhvaćeni prethodnim propisanim kontima. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(10) Na kontu 0654 – Potraživanja za kamatu od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuje se potraživanje za ugovorenu kamatu od finansijske imovine vrednovane fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(11) Na kontu 0658 – Vrijednosna usklađivanja dugoročne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat po osnovu promjene fer vrijednosti iskazuje se vrijednosno usklađivanje ove imovine, odnosno dobici ili gubici koji proizlaze iz promjene fer vrijednosti ove imovine nakon inicijalnog priznavanja, priznati kroz ostali ukupni rezultat, u skladu sa MSFI 9 i ostalim relevantnim MRS/MSFI. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(12) Na kontu 0659 – Ispravka vrijednosti dugoročne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuje se ispravka vrijednosti za utvrđene kreditne gubitke od dugoročne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat u skladu sa MSFI 9. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(13) Na kontu 066 – Finansijska imovina po amortizovanom trošku iskazuju se ulaganja u dugoročne finansijske instrumente (depoziti kod banaka, dati krediti, obveznice i sl.) koja se vrednuju po amortizovanom trošku, klasifikovana u poslovni model privrednih društava po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata.

(14) Na kontu 0669 – Ispravka vrijednosti dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku iskazuje se ispravka vrijednosti za utvrđene kreditne gubitke od dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku u skladu sa MSFI 9. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(15) Na kontu 067 – Potraživanja po finansijskim najmovima iskazuju se dugoročna potraživanja po osnovu ugovora o finansijskim najmovima, te ispravka vrijednosti dugoročnih potraživanja po finansijskim najmovima.

Član 9.
(Grupa 07 – Ostala dugoročna potraživanja i imovina)

(1) Na kontima grupe 07 – Ostala dugoročna potraživanja i imovina iskazuju se ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima (koja se odnosi na kapitalizirane troškove sticanja ugovora i troškove izvršenja ugovora), kao i ostala dugoročna potraživanja i imovina, koji nisu obuhvaćeni ostalim propisanim kontima unutar klase 0, te ispravka vrijednosti istih po osnovu gubitaka od umanjenja vrijednosti. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama potraživanja i imovine.

(2) Na kontu 070 – Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima – dodatni troškovi sticanja ugovora iskazuju se kapitalizirani dodatni troškovi sticanja ugovora sa kupcima za koje privredno društvo očekuje da će nadoknaditi kroz realizaciju ugovora. Kao imovina priznaju se samo oni troškovi koje subjekt napravi prilikom sticanja ugovora s kupcem, a koji ne bi nastali da ugovor nije stečen (npr. plaćene prodajne provizije). S druge strane troškovi sticanja ugovora koji bi nastali bez obzira na to je li ugovor stečen ili ne (npr. troškovi tendera) priznaju su kao rashod kada i nastanu.

(3) Na kontu 071 – Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima – troškovi izvršenja ugovora iskazuju se kapitalizirani troškovi nastali prilikom izvršavanja ugovora samo ako ti troškovi ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

a) troškovi se direktno odnose na ugovor ili na očekivani ugovor koji privredno društvo može posebno navesti ili su u pitanju troškovi pripremanja imovine koja će se prenijeti u okviru posebnog ugovora koji još uvijek nije odobren;

b) zbog troškova se stvaraju ili poboljšavaju resursi privrednog društva koji će se koristiti za ispunjavanje (ili nastavak ispunjavanja) obaveza izvršenja u budućnosti; i

c) očekuje se nadoknada troškova kroz realizaciju ugovora.

Troškovi koji bi ispunjavali kriterije:

a) opći i administrativni troškovi (osim ako te troškove prema ugovoru izričito snosi kupac);

b) troškovi upotrijebljenog materijala, rada ili drugih resursa iskorištenih za ispunjavanje ugovora koji nisu odraženi u cijeni ugovora;

c) troškovi koji se odnose na ispunjene obaveze izvršenja (ili djelimično ispunjene obaveze izvršenja) iz ugovora (tj. troškovi koji se odnose na prijašnje izvršenje); i

d) troškovi kod kojih privredno društvo ne može utvrditi da li se odnose na neispunjene obaveze izvršenja ili ispunjene obaveze izvršenja (ili djelimično ispunjene obaveze izvršenja).

(4) Na kontu 0791 – Ispravka vrijednosti dugoročne imovine po osnovu ugovora sa kupcima (MSFI 15) iskazuje se obračunata akumulirana amortizacija ove imovine. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama ove imovine.

Član 10.
(Grupa 09 – Odgođena porezna imovina i dugoročna razgraničenja)

(1) Na kontima grupe 09 – Odgođena porezna imovina i dugoročna razgraničenja iskazuje se odgođena porezna imovina u skladu sa MRS 12, te dugoročna razgraničenja.

(2) Na kontu 090 – Odgođena porezna imovina iskazuju se iznosi poreza na dobit koji su nadoknadivi u budućim periodima i koji se odnose se na privremene porezne razlike koje se mogu odbiti, prenesene neiskorištene porezne gubitke, i prenesene neiskorištene porezne olakšice, u skladu sa MRS 12 i lokalnom poreznom regulativom, uključujući:

a) priznavanje ili povećavanje privremenih razlika koje utiču na tekući porez za dobit, a koje su knjižene odobrenjem konta 723 – Efekat povećanja odgođene porezne imovine,

b) korištenje privremenih razlika koje utiču na tekući porez za dobit ili isknjižavanje odgođene porezne imovine uslijed njenog isteka, zaduženjem konta 722 – Efekat smanjenja odgođene porezne imovine,

c) priznavanje, povećavanje ili smanjenje odgođene porezne imovine za stavke ostalih dobitaka ili gubitaka priznatih kroz ostali ukupni rezultat.

(3) Na kontu 091 – Unaprijed plaćeni troškovi iskazuju se iznosi unaprijed plaćenih troškova koji se odnose na buduće obračunske periode (za period duži od 12 mjeseci), koji će se u narednim obračunskim periodima prenositi na odgovarajući konto rashoda u periodu na koji se odnose. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po unaprijed plaćenih troškova.

(4) Na kontu 098 – Ostala dugoročna razgraničenja iskazuju se ostala dugoročna razgraničenja, za period duži od 12 mjeseci. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama razgraničenja.

Odjeljak B. Klasa 1 – Zalihe i dugoročna imovina namijenjena prodaji

Član 11.
(Grupa 10 – Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar)

(1) Na kontima grupe 10 – Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar iskazuju se zalihe sirovina, materijala, rezervnih dijelova, auto guma, ambalaže, alata i inventara, prema nazivima konta ove grupe. Priznavanje i vrednovanje zaliha vrši se u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 100 – Obračun troška nabavke iskazuje se vrijednost zaliha po obračunu dobavljača, zavisni troškovi nabavke i drugi troškovi koji se mogu direktno pripisati nabavci zaliha u smislu MRS 2. Tako utvrđena nabavna vrijednost se prenosi na teret odgovarajućeg konta grupe 10, prema vrsti zaliha, uz odobrenje konta 100.

(3) Na kontu 101 – Sirovine i materijal iskazuje se vrijednost zaliha sirovina, osnovnog i pomoćnog materijala, ostalog materijala, goriva i maziva.

(4) Na kontu 102 – Rezervni dijelovi iskazuje se vrijednost zaliha rezervnih dijelova.

(5) Na kontu 103 – Auto gume i ambalaža iskazuje se vrijednost zaliha auto guma i ambalaže.

(6) Na kontu 104 – Alat i sitan inventar iskazuje se vrijednost alata i sitnog inventara.

(7) Na kontu 108 – Odstupanje od cijena iskazuje se odstupanje planskih od stvarnih cijena zaliha iz ove grupe, ako se te zalihe evidentiraju po planskim cijenama. Prilikom knjiženja utrošaka, odstupanja planskih od stvarnih cijena utrošenih zaliha se, sa ovog konta, prenose na teret, odnosno u korist konta 519 – Odstupanje od cijena.

(8) Na kontu 109 – Ispravka vrijednosti sirovina, materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara iskazuje se razlika između niže neto prodajne (ostvarive, utržive) vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti tih zaliha, odobrenjem ovog konta, na teret konta 585 – Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha. Neto prodajna (ostvariva, utrživa) vrijednost zaliha se utvrđuje u skladu sa zahtjevima MRS 2.

Član 12.
(Grupa 11 – Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge)

(1) Na kontima grupe 11 – Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge iskazuju se početno stanje, povećanja i smanjenja u toku obračunskog perioda, kao i krajnja stanja zaliha nedovršenih proizvoda na kraju obračunskog perioda, po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj (ostvarivoj, utrživoj) cijeni ako je ona niža na kraju obračunskog perioda.

(2) Priznavanje i vrednovanje zaliha proizvodnje u toku, poluproizvoda i nedovršenih usluga vrši se u skladu sa MRS 2, MRS 41, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(3) Povećanje ovih zaliha tokom perioda, prijenos dovršene proizvodnje u korist konta grupe 12 – Gotovi proizvodi, te druge promjene na ovim zalihama u toku perioda, vrši se uz evidenciono odobrenje odgovarajućeg analitičkog konta u okviru konta 595 – Povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, odnosno evidenciono zaduženje odgovarajućeg analitičkog konta u okviru konta 596 – Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku.

(4) Na kontu 110 – Proizvodnja u toku – nedovršeni proizvodi iskazuje se početno stanje, kao i povećanje, odnosno smanjenje zaliha proizvodnje tokom perioda.

(5) Na kontu 111 – Poluproizvodi i dijelovi vlastite proizvodnje iskazuje se početno stanje, kao i povećanje, odnosno smanjenje zaliha poluproizvoda i dijelova vlastite proizvodnje u toku perioda.

(6) Na kontu 112 – Proizvodnja kod kooperanata iskazuje se vrijednost nedovršene proizvodnje koja se privremeno nalazi kod kooperanata.

(7) Na kontu 113 – Obustavljena proizvodnja iskazuje se vrijednost nedovršene proizvodnje koja je privremeno ili trajno obustavljena, po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj cijeni ako je ona niža.

(8) Na kontu 114 – Poluproizvodi u doradi i obradi iskazuje se vrijednost poluproizvoda ustupljenih na doradu i obradu kod drugih lica, osim kooperanata.

(9) Na kontu 115 – Nedovršene usluge iskazuje se početno stanje, kao i povećanje, odnosno smanjenje stanja nedovršenih usluga, po cijeni koštanja, odnosno po neto utrživoj cijeni ako je ona niža, u skladu sa MRS 2, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(10) Na kontu 118 – Odstupanje od cijena iskazuje se odstupanje planskih od stvarnih cijena zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga, ako se te zalihe evidentiraju po planskim cijenama.

(11) Na kontu 119 – Ispravka vrijednosti nedovršene proizvodnje iskazuje se razlika između niže neto prodajne (ostvarive, utržive) vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga, u skladu sa MRS 2, koja se knjiži na teret konta 585 – Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha, u korist ovog konta.

Član 13.
(Grupa 12 – Gotovi proizvodi)

(1) Na kontima grupe 12 – Gotovi proizvodi iskazuje se početno stanje, povećanja i smanjenja u toku obračunskog perioda, kao i krajnje stanje zaliha gotovih proizvoda na kraju obračunskog perioda, po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj (ostvarivoj, utrživoj) cijeni ako je ona niža na kraju obračunskog perioda.

(2) Priznavanje i vrednovanje zaliha gotovih proizvoda vrši se u skladu sa MRS 2, MRS 41, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(3) Povećanje zaliha gotovih proizvoda tokom perioda prijenosom sa odgovarajućeg konta grupe 11 – Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge, kao i smanjenje zaliha gotovih proizvoda tokom perioda uslijed prodaje, prenosa u vlastite maloprodajne objekte i drugih razloga, vrši se uz evidenciono odobrenje odgovarajućeg analitičkog konta u okviru konta 595 – Povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, odnosno evidenciono zaduženje odgovarajućeg analitičkog konta u okviru konta 596 – Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku.

(4) Na kontu 120 – Proizvodi u skladištu iskazuje se početno stanje, kao i povećanje, odnosno smanjenje zaliha gotovih proizvoda u skladištu u toku perioda.

(5) Na kontu 121 – Proizvodi u maloprodajnim objektima iskazuje se vrijednost zaliha gotovih proizvoda u vlastitoj maloprodaji.

(6) Na kontu 122 – Ukalkulirana razlika u cijeni iskazuje se razlika između cijene koštanja i prodajne cijene (bez PDV-a) proizvoda u maloprodaji.

(7) Na kontu 123 – Ukalkulirani PDV iskazuje se ukalkulirani porez na dodanu vrijednost u maloprodajnoj cijeni proizvoda u maloprodaji.

(8) Na kontu 124 – Proizvodi u komisionu i konsignaciji iskazuje se vrijednost gotovih proizvoda datih u komisionu ili konsignacionu prodaju.

(9) Na kontu 125 – Proizvodi izvan upotrebe iskazuje se vrijednost zaliha gotovih proizvoda čija je prodaja privremeno ili trajno obustavljena, ograničena i sl., po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj cijeni ako je ona niža.

(10) Na kontu 126 – Proizvodi u obradi i doradi iskazuje se vrijednost proizvoda koji su dati na doradu ili obradu kod drugih lica.

(11) Na kontu 128 – Odstupanje od cijena iskazuje se odstupanje planskih od stvarnih cijena zaliha gotovih proizvoda, ako se te zalihe evidentiraju po planskim cijenama.

(12) Na kontu 129 – Ispravka vrijednosti gotovih proizvoda iskazuje se razlika između niže neto prodajne (ostvarive, utržive) vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, u skladu sa MRS 2, koja se knjiži na teret konta 585 – Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha, u korist ovog konta.

Član 14.
(Grupa 13 – Roba)

(1) Na kontima grupe 13 – Roba iskazuju se zalihe robe namijenjene daljoj prodaji, uključujući i nekretnine (zemljišta, građevinske objekte) i drugu dugoročnu imovinu nabavljenih radi dalje prodaje, roba u tranzitu, komisionu i konsignaciji, roba na putu, roba u obradi i doradi, ukalkulirana razlika u cijeni i ukalkulirani PDV. Priznavanje i vrednovanje zaliha robe vrši se u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI, po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj (ostvarivoj, utrživoj) cijeni ako je ona niža.

(2) Obračun nabavke robe obuhvata nabavnu cijenu, uvozne dažbine i druge pristojbe (osim onih koje će se nadoknaditi od poreznih organa), kao i troškove transporta, manipulativne i druge troškove koji se mogu direktno pripisati pribavljanju robe u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI. Dobijeni trgovački popusti, rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri utvrđivanju troška nabavke.

(3) Na kontu 130 – Obračun troška nabavke robe iskazuju se vrijednosti po obračunu dobavljača, zavisni troškovi nabavke i druge stavke koje se mogu direktno pripisati pribavljanju robe, ako privredno društvo odluči da obračun nabavke robe vrši preko ovog konta. U tom slučaju, tako utvrđena nabavna vrijednost robe se, odobrenjem konta 130, prenosi na teret odgovarajućeg konta grupe 13.

(4) Na kontu 131 – Nekretnine nabavljene radi dalje prodaje iskazuje se vrijednost nekretnina (zemljišta, građevinskih objekata) i drugu dugoročnu imovinu nabavljenih radi dalje prodaje.

(5) Na kontu 132 – Roba u prodaji na veliko iskazuje se vrijednost zaliha robe u prodajnim objektima na veliko.

(6) Na kontu 133 – Roba u maloprodajnim objektima iskazuje se vrijednost zaliha robe u maloprodajnim objektima.

(7) Na kontu 134 – Roba u tranzitu, komisionu i konsignaciji iskazuje se vrijednost robe koja se neposredno isporučuje kupcu bez skladištenja, kao i vrijednost robe predate u komisionu ili konsignacionu prodaju.

(8) Na kontu 135 – Roba na putu iskazuje se vrijednost robe isporučene kupcu, a kada kupac potvrdi prijem, zadužuje se kupac po fakturi uz odobrenje prihoda, uz istovremeno zaduženje konta 501 – Nabavna vrijednost prodate robe u korist konta 135.

(9) Na kontu 136 – Roba u obradi i doradi iskazuje se vrijednost robe koja je data na obradu i doradu.

(10) Na kontu 137 – Ukalkulirana razlika u cijeni iskazuje se razlika između nabavne cijene i prodajne cijene robe (bez PDV-a), ako se roba na zalihama i u veleprodaji vodi po prodajnim cijenama, kao i ukalkulirana razlika u cijeni robe u maloprodaji.

(11) Na kontu 138 – Ukalkulirani PDV iskazuje se ukalkulirani porez na dodanu vrijednost ako se roba na zalihama i u veleprodaji vodi po prodajnim cijenama, kao i ukalkulirana razlika u cijeni robe u maloprodaji.

(12) Na kontu 139 – Ispravka vrijednosti robe iskazuje se razlika između niže neto prodajne (ostvarive, utržive) vrijednosti robe i knjigovodstvene vrijednosti robe, u skladu sa MRS 2, koja se knjiži na teret konta 585 – Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha, u korist ovog konta.

Član 15.
(Grupa 14 – Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja)

(1) Na kontima grupe 14 – Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja iskazuju se nematerijalna imovina, zemljišta, građevinski objekti, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, biološka imovina i ostala dugoročna imovina koja je na osnovu odluke o prodaji prenesena sa konta korištene imovine, kao i imovina poslovanja koje se obustavlja, u skladu sa MSFI 5.

(2) Na kontu 140 – Nematerijalna imovina namijenjena prodaji iskazuju se korištena nematerijalna imovina za koja je donesena odluka o prodaji.

(3) Na kontu 141 – Zemljište namijenjeno prodaji iskazuje se korišteno zemljište za koje je donesena odluka o prodaji.

(4) Na kontu 142 – Građevinski objekti namijenjeni prodaji iskazuju se korišteni građevinski objekti za koje je donesena odluka o prodaji.

(5) Na kontu 143 – Postrojenja i oprema namijenjeni prodaji iskazuju se korištena postrojenja i oprema za koju je donesena odluka o prodaji.

(6) Na kontu 144 – Investicijske nekretnine namijenjene prodaji iskazuju se investicijske nekretnine za koje je donesena odluka o prodaji.

(7) Na kontu 145 – Biološka imovina namijenjena prodaji iskazuje se korištena biološka imovina za koju je donesena odluka o prodaji.

(8) Na kontu 146 – Ostala dugoročna imovina namijenjena prodaji iskazuje se ostala dugoročna imovina za koju je donesena odluka o prodaji.

(9) Na kontu 147 – Imovina poslovanja koje se obustavlja iskazuje se imovina organizacionog dijela čije se poslovanje obustavlja, u skladu sa MSFI 5. U pogledu osiguranja kontrole nad njima, imovina poslovanja koje se obustavlja se posebno iskazuju na potrebnim analitičkim kontima u okviru ovog konta.

(10) Na kontu 149 – Ispravka vrijednosti dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja iskazuje se razlika između neto utržive vrijednosti dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja i njihove knjigovodstvene vrijednosti, koja se knjiži odobrenjem ovog konta, na teret konta 588 – Gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja.

Član 16.
(Grupa 15 – Dati avansi)

(1) Na kontima grupe 15 – Dati avansi iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, sirovina, poluproizvoda i robe.

(2) Na kontu 150 – Dati avansi za zalihe povezanim stranama iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, sirovina, poluproizvoda i robe povezanim pravnim licima, zaduženjem ovog konta, u korist konta sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa.

(3) Na kontu 151 – Dati avansi za zalihe nepovezanim stranama iskazuju se avansi dati za nabavku materijala, sirovina, poluproizvoda i robe ostalim pravnim licima, zaduženjem ovog konta, u korist konta sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa.

(4) Na kontu 159 – Ispravka vrijednosti datih avansa iskazuje se razlika između veće knjigovodstvene vrijednosti datih avansa i njihove procijenjene nadoknadive vrijednosti, koja se knjiži odobrenjem ovog konta, na teret konta 589 – Gubici od usklađivanja vrijednosti ostale finansijske i nefinansijske imovine.

Odjeljak C. Klasa 2 – Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani

Član 17.
(Grupa 20 – Gotovina i gotovinski ekvivalenti)

(1) Na kontima grupe 20 – Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazuju se novčana sredstva, kao i neposredno unovčivi vrijednosni papiri, depoziti po viđenju, plemeniti metali i predmeti od plemenitih metala i drugi novčani ekvivalenti u smislu MRS 7.

(2) Na kontu 200 – Transakcijski računi – domaća valuta iskazuju se, na posebnim analitičkim kontima, novčana sredstva i poslovanje preko transakcijskih računa u konvertibilnim markama, kao i iskorišteni okvirni krediti.

(3) Na kontu 201 – Transakcijski računi – strana valuta iskazuje se, na posebnim analitičkim kontima, poslovanje preko računa u stranoj valuti.

(4) Na kontu 202 – Izdvojena novčana sredstva iskazuju se novčana sredstva izdvojena na posebnim računima, za isplatu čekova, za investicije i za druge namjene.

(5) Na kontu 203 – Akreditivi – domaća valuta iskazuju se otvoreni akreditivi kod banaka za plaćanja u zemlji.

(6) Na kontu 204 – Akreditivi – strana valuta iskazuju se otvoreni akreditivi kod banaka za plaćanja u inostranstvu.

(7) Na kontu 205 – Blagajne – domaća valuta iskazuju se stanje i promjene stanja gotovog novca u domaćoj valuti.

(8) Na kontu 206 – Blagajne – strana valuta iskazuju se stanje i promjene stanja gotovog novca u stranima valutama.

(9) Na kontu 207 – Novčani ekvivalenti iskazuju se neposredno unovčivi vrijednosni papiri sa beznačajnim rizikom promjene vrijednosti i drugi ekvivalenti gotovine u smislu MRS 7.

(10) Na kontu 208 – Ostala novčana sredstva iskazuju se novčana sredstva koja nisu iskazana na ostalim kontima u okviru ove grupe.

(11) Na kontu 209 – Ispravka vrijednosti novca i novčanih ekvivalenata iskazuje se ispravka vrijednosti novca i novčanih ekvivalenata po osnovu kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9.

Član 18.
(Grupa 21 – Potraživanja od prodaje)

(1) Na kontima grupe 21 – Potraživanja od prodaje iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga, od svih kupaca u zemlji i inostranstvu. Potraživanja i prihodi od prodaje se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 9, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 210 – Kupci – povezane strane iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga domaćim ili inostranim kupcima koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno društvo pripada, bilo kao matično društvo ili kao član grupe.

(3) Na kontu 211 – Kupci u zemlji iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga nepovezanim stranama na domaćem tržištu.

(4) Na kontu 212 – Kupci u inostranstvu iskazuju se potraživanja po osnovu prodaje – izvoza proizvoda, robe i usluga nepovezanim stranama na stranom tržištu.

(5) Na kontu 219 – Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca iskazuje se ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca po osnovu kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9, na teret konta 5780 – Kreditni gubici od potraživanja od kupaca.

Član 19.
(Grupa 22 – Derivatna finansijska imovina)

Na kontima grupe 22 – Derivatna finansijska imovina iskazuju se promjena fer vrijednosti derivatne finansijske imovine koja se koristi kao instrument zaštite (i zaštite novčanog toka i zaštite fer vrijednosti) i ostale derivatne imovine (ugovori u razmjeni valuta, ugovori o budućim valutnim kursevima, kamatni “fjučersi”, zamjena (“swap”) kamatnih stopa, zamjena valuta, kamatne opcije, valutne opcije), iskazanih na kontima vanbilansne evidencije. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifrena konta.

Knjiženje promjena fer vrijednosti propisano je kod konta: 331 – Efekti revalorizacije proizašli iz transakcija zaštite, 577 – Gubici od derivatnih finansijskih instrumenata i 678 – Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata.

Član 20.
(Grupa 23 – Ostala kratkoročna potraživanja)

(1) Na kontima grupe 23 – Ostala kratkoročna potraživanja iskazuju se potraživanja za kamatu i dividendu, potraživanja od zaposlenika, potraživanja od državnih organa i institucija, potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa i ostala kratkoročna potraživanja.

(2) Na kontu 230 – Potraživanja za dividende iskazuju se potraživanja za dividendu kada privredno društvo ima pravo na dividendu objavljenu od strane subjekta koji isplaćuje dividendu.

(3) Na kontu 231 – Potraživanja za kamatu od finansijske imovine i zateznu kamatu iskazuje se potraživanje za ugovorenu kamatu od finansijske imovine vrednovane po amortizovanom trošku i zateznu kamatu po svim dužničko-povjerilačkim odnosima. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama potraživanja.

(4) Na kontu 232 – Potraživanja od zaposlenih iskazuju se potraživanja od zaposlenih po osnovu akontacija za službena putovanja, manjkova koji se naknađuju od zaposlenih, naknada na ime štete koje su zaposleni pričinili privrednom društvu i dr.

(5) Na kontu 233 – Potraživanja od državnih organa i institucija iskazuju se potraživanja za regres, premije, stimulacije, dotacije, kompenzacije, refundacije i sl.

(6) Na kontu 234 – Akontacije poreza na dobit iskazuju se uplaćene akontacije poreza na dobit. Na kraju izvještajnog perioda, stanje na ovom kontu se umanjuje za iznos obaveze za tekući izvještajni period (konto 481), ukoliko je iznos obaveze manji od stanja akontacija na kraju izvještajnog perioda.

(7) Na kontu 235 – Potraživanja za više plaćene ostale poreza i doprinose iskazuju se potraživanja za preplaćene ostale poreze, doprinose, naknade, takse i druge dažbine.

(8) Na kontu 237 – Potraživanja po osnovu faktoring poslova iskazuju se potraživanja po osnovu faktoring poslova, odnosno po osnovu kupljenih potraživanja od trećih lica.

(9) Na kontu 238 – Ostala kratkoročna potraživanja iskazuju se ostala kratkoročna potraživanja koja nisu iskazana na drugim kontima grupe 23.

(10) Na kontu 239 – Ispravka vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja iskazuju se kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku, na teret konta 5861 – Kreditni gubici od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, te indirektni otpis nefinansijske imovine i potraživanja iskazanih na kontima grupe 23, na teret konta 5781 – Ispravka vrijednosti i otpis ostale imovine i potraživanja koji nisu finansijska imovina, u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

Član 21.
(Grupa 24 – Kratkoročni finansijski plasmani)

(1) Na kontima grupe 24 – Kratkoročni finansijski plasmani iskazuju se ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku, finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i potraživanja po finansijskim najmovima, a u skladu sa MSFI 9, MSFI 16 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 240 – Finansijska imovina po amortizovanom trošku iskazuju se ulaganja u kratkoročne finansijske instrumente (depoziti kod banaka, dati krediti, obveznice i sl.) koja se vrednuju po amortizovanom trošku, klasifikovana u poslovni model privrednih društava po kojem se ovi finansijski instrumenti drže isključivo radi naplate glavnice i kamate, proisteklih iz tih instrumenata. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifrena konta po vrstama finansijskog instrumenta.

(3) Na kontu 2409 – Ispravka vrijednosti kratkoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku iskazuje se ispravka vrijednosti po osnovu kreditnih gubitaka od kratkoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku u skladu sa MSFI 9. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi četverocifreni konto po vrstama finansijskog instrumenta.

(4) Na kontu 245 – Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iskazuju se ulaganja u instrumente kapitala koji su namijenjeni za trgovanje – dionice sa pravom glasa i udjele u kapitalu, koji se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, kao i instrumente kapitala za koje je izabrano da se ne mjere po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat. Privredna društva mogu samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(5) Na kontu 247 – Potraživanja po finansijskim najmovima iskazuju se kratkoročna potraživanja po osnovu ugovora o finansijskim najmovima, te ispravka vrijednosti kratkoročnih potraživanja po finansijskim najmovima.

Član 22.
(Grupa 27 – Potraživanja za PDV – odbitni ulazni porez)

(1) Na kontima grupe 27 – Potraživanja za PDV – odbitni ulazni porez iskazuje se porez na dodanu vrijednost koji se može odbiti, prema nazivima pojedinih konta iz ove grupe, kao i potraživanja za pozitivnu razliku između odbitnog ulaznog poreza i obaveza za PDV po poreznim periodima.

(2) Na kontu 270 – PDV u primljenim fakturama iskazuje se odbitni ulazni porez sadržan u fakturama primljenim od drugih obveznika PDV-a, uz odobrenje odgovarajućeg konta obaveza prema isporučiocu dobara i usluga.

(3) Na kontu 271 – PDV plaćen pri uvozu dobara iskazuje se odbitni porez koji se plaća pri uvozu dobara, uz odobrenje konta 484 – Obaveze za PDV koji se plaća pri uvozu.

(4) Na kontu 272 – PDV sadržan u datim avansima iskazuje se odbitni ulazni porez iskazan u avansnim fakturama primljenim od drugih obveznika PDV-a.

(5) Na kontu 273 – PDV obračunat na usluge stranih lica iskazuje se odbitni porez koji je obračunat na usluge primljene od stranih lica, koje se smatraju oporezivim u BiH.

(6) Na kontu 274 – Paušalni iznosi PDV-a isplaćeni poljoprivrednicima iskazuju se paušalne isplate poljoprivrednicima – registrovanim obveznicima PDV-a prilikom otkupa poljoprivrednih proizvoda.

(7) Na kontu 275 – Ulazni porez uplaćen po posebnoj šemi iskazuje se odbitni porez po osnovu uplata PDV-a izvršenih u ime isporučioca dobara i usluga po posebnoj šemi u građevinarstvu i posebnoj šemi za porezne dužnike.

(8) Na kontu 276 – Ulazni porez na koji još nije stečeno pravo odbitka iskazuje se ulazni PDV za koji još nije ispunjen neki od propisanih uslova za odbitak. Po ispunjenju svih propisanih uslova za odbitak, iznosi sa ovog konta se prenose na drugi odgovarajući konto iz ove grupe.

(9) Na kontu 278 – Ostala potraživanja po osnovu PDV-a iskazuju se ostali iznosi odbitnog ulaznog poreza za koje nije propisan poseban konto u okviru ove grupe.

(10) Na kontu 279 – Potraživanja za razliku ulaznog poreza i obaveza za PDV iskazuje se pozitivna razlika između dugovnog stanja konta grupe 27, osim konta 276 i 279 i potražnog stanja konta grupe 47 – Obaveze za PDV, osim konta 479, za porezni period za koji se vrši obračun i prijavljivanje PDV-a u skladu sa propisima o PDV-u.

Član 23.
(Grupa 28 – Kratkoročna razgraničenja)

(1) Na kontima grupe 28 – Kratkoročna razgraničenja iskazuju se kratkoročno razgraničeni prihodi i troškovi.

(2) Na kontu 280 – Unaprijed plaćeni troškovi iskazuju se rashodi koji su plaćeni unaprijed za period do 12 mjeseci.

(3) Na kontu 281 – Obračunati, nefakturirani prihodi iskazuju se prihodi tekućeg perioda, obračunati na kraju izvještajnog perioda (periodičnog ili godišnjeg), a koji nisu mogli biti fakturisani u momentu obračuna.

(4) Na kontu 289 – Ostala kratkoročna razgraničenja iskazuju se ostala kratkoročna vremenska razgraničenja koja nisu iskazana na drugim kontima grupe 28.

Odjeljak D. Klasa 3 – Kapital

Član 24.
(Grupa 30 – Vlasnički kapital)

(1) Na kontima grupe 30 – Vlasnički kapital iskazuju se dionički kapital, udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću, ulozi, državni kapital i ostali oblici vlasničkog kapitala, prema nazivima konta ove grupe. Vlasnički kapital na kontima ove grupe iskazuje se u nominalnoj vrijednosti.

(2) Na kontu 300 – Dionički kapital iskazuju se obične i prioritetne dionice s pravom učešća u upravljanju, pravom učešća u dobiti dioničkog društva i pravom na dio likvidacione mase, u skladu sa aktom o osnivanju i statutom, odnosno odlukom o emisiji dionica. Vrijednost dioničkog kapitala predstavlja umnožak broja emitiranih dionica i nominalne vrijednosti dionica.

(3) Na kontu 302 – Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću iskazuju se udjeli svakog člana društva koji čine vlasnički kapital, u skladu sa aktom o osnivanju i statutom društva, kao i sve naknadne promjene u osnovnom kapitalu.

(4) Na kontu 305 – Državni kapital iskazuje se kapital privrednih društava koji je u 100%-tnom javnom vlasništvu (BiH, FBiH, kantoni).

(5) Na kontu 309 – Ostali oblici vlasničkog kapitala iskazuju se ostali oblici vlasničkog kapitala (trajnih izvora) koji nisu iskazani na posebnim kontima u okviru ove grupe. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po oblicima vlasničkog kapitala.

Član 25.
(Grupa 32 – Rezerve)

(1) Na kontima grupe 32 – Rezerve iskazuju se dionička premija, zakonske/statutarne rezerve i ostale rezerve.

(2) Na kontu 320 – Dionička premija iskazuje se pozitivna ili negativna razlika između postignute prodajne vrijednosti dionica i njihove nominalne vrijednosti.

Na kontu 3200 – Ažio iskazuje se pozitivna razlika između nominalne vrijednosti dionice privrednog društva, i ostvarene cijene dionice prilikom emisije.

Na kontu 3201 – Disažio iskazuje se negativna razlika između nominalne vrijednosti dionice privrednog društva, i ostvarene cijene dionice prilikom emisije.

(3) Na kontu 321 – Statutarne rezerve iskazuju se rezerve formirane iz dobiti u skladu sa propisom o privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Statutarne rezerve se mogu koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih perioda ako ti gubici nisu pokriveni iz dobiti za tekuću godinu ili ukoliko nisu dostupne druge rezerve. Statutarne rezerve ne mogu se isplaćivati dioničarima.

(4) Na kontu 322 – Ostale rezerve iskazuju se sve ostale rezerve proistekle iz zahtjeva lokalnih propisa ili na osnovu odluka organa upravljanja. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama rezervi.

Član 26.
(Grupa 33 – Revalorizacijske rezerve)

(1) Na kontima grupe 33 – Revalorizacijske rezerve iskazuju se revalorizacijske rezerve po različitim osnovama.

(2) Na kontu 330 – Revalorizacijske rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu, i nematerijalnu imovinu iskazuju se efekti promjene fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, i nematerijalne imovine, vrednovanih po modelu revalorizacije. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama imovine.

(3) Na kontu 331 – Efekti revalorizacije proizašli iz transakcija zaštite iskazuju se dobici i gubici po osnovu promjene fer vrijednosti instrumenata zaštite novčanog toka.

Povećanje fer vrijednosti instrumenata zaštite novčanog toka knjiži se na teret konta 220 ili na teret konta 440, te u korist konta 331. Knjiženje povećanja fer vrijednosti pojedinog derivatnog instrumenta zaduženjem konta 220 provodi se pod uslovom da u prethodnom periodu po istom instrumentu nije nastala derivatna finansijska obaveza. U tome slučaju utvrđeno povećanje fer vrijednosti na datum izvještavanja knjižit će se na teret konta 440 kao smanjenje derivatne finansijske obaveze nastale u prethodnom periodu, a tek eventualna razlika na teret konta 220.

Smanjenje fer vrijednosti instrumenata zaštite knjiži se u korist konta 220 ili u korist konta 440, te na teret konta 331. Knjiženje smanjenja fer vrijednosti derivata u korist konta 220 može se provoditi pod uslovom da se tim knjiženjem (promatrano na nivou pojedinačnog ugovora) ovo konto ne dovede u potražno stanje. Ukoliko je smanjenje fer vrijednosti derivata (promatrano na nivou pojedinačnog ugovora) veće od prethodnog stanja na kontu 220, u korist ovog konta može se na ime smanjenja fer vrijednosti knjižiti iznos u visini stanja na kontu 220, a razlika iznad toga iznosa u korist konta 440.

Ukoliko postoji kumulativni gubitak na instrumentu zaštite novčanog toka na kontu 331 za koji se ne očekuje da će biti nadoknađen, isti se mora odmah priznati u bilans uspjeha, na teret konta 577.

(4) Na kontu 332 – Revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat iskazuju se efekti vrijednosnog usklađivanja finansijske imovine vrednovane po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, odnosno dobici ili gubici koji proizlaze iz promjene fer vrijednosti ove imovine nakon inicijalnog priznavanja, priznati kroz ostali ukupni rezultat, u skladu sa MSFI 9 i ostalim relevantnim MRS/MSFI, a nakon umanjenja poreza na dobit (također priznatog kroz ostali ukupni rezultat, a u korist konta 408 – Odgođene porezne obveze). Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama imovine.

Ukoliko se dužnički instrument, klasifikovan kao finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, prestane priznavati (tj. ukoliko se proda), kumulativni pozitivni efekti njegovog vrednovanja prenose se na račun 689 – Dobici od usklađivanja vrijednosti ostale finansijske i nefinansijske imovine, dok se kumulativni negativni efekti njegovog vrednovanja prenose na račun 589 – Gubici od usklađivanja vrijednosti ostale finansijske i nefinansijske imovine.

Ukoliko se instrument kapitala, klasifikovan kao finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, prestane priznavati (tj. ukoliko se proda), kumulativni pozitivni ili negativni efekti njegovog vrednovanja prenose se na račun 340 – Neraspoređena dobit ranijih perioda ili na račun 350 – Gubitak ranijih perioda, zavisno od stanja na ovim kontima kod privrednog društva.

Razlika između fer vrijednosti prodate finansijske imovine i postignute prodajne cijene knjiži se u korist računa 6741 – Dobici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat ili na teret računa 5741 – Gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat.

(5) Na kontu 339 – Ostale revalorizacijske rezerve iskazuju se efekti promjene vrijednosti ostalih stavki finansijskih izvještaja čiji se efekti u skladu sa MRS i MSFI iskazuju u korist ili na teret revalorizacijskih rezervi (aktuarski dobici ili gubici i sl.). Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama rezervi.

Član 27.
(Grupa 34 – Dobit)

(1) Na kontima grupe 34 – Dobit iskazuje se neraspoređena dobit ranijih perioda i izvještajnog perioda.

(2) Na kontu 340 – Neraspoređena dobit ranijih perioda iskazuje se akumulirana (zadržana) dobit ranijih perioda.

(3) Na kontu 341 – Neraspoređena dobit izvještajnog perioda iskazuje se neraspoređena dobit izvještajne godine, odobrenjem ovog konta, na teret konta 726 – Prijenos dobiti ili gubitka.

Član 28.
(Grupa 35 – Gubitak)

(1) Na kontima grupe 35 – Gubitak iskazuju se gubitak ranijih perioda i izvještajnog perioda.

(2) Na kontu 350 – Gubitak ranijih perioda iskazuje se akumulirani nepokriveni gubitak iz ranijih perioda.

(3) Na kontu 351 – Gubitak izvještajnog perioda iskazuje se gubitak utvrđen na kraju izvještajnog perioda, zaduženjem ovog konta i odobrenjem konta 726 – Prijenos dobiti ili gubitka.

Član 29.
(Grupa 36 – Otkupljene vlastite dionice)

Na kontima grupe 36 – Otkupljene vlastite dionice iskazuju se vlastite dionice otkupljene od strane dioničkih društava.

Odjeljak E. Klasa 4 – Obaveze, rezervisanja i razgraničenja

Član 30.
(Grupa 40 – Dugoročna rezervisanja i razgraničenja i odgođene porezne obaveze)

(1) Na kontima grupe 40 – Dugoročna rezervisanja i razgraničenja i odgođene porezne obaveze iskazuju se dugoročna rezervisanja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom, dugoročna razgraničenja i dugoročno odgođene porezne obaveze.

(2) Na kontu 400 – Rezervisanja za troškove u garantnom roku iskazuju se dugoročna rezervisanja za obaveze po osnovu troškova garantnog roka, za prodate proizvode i/ili robu.

(3) Na kontu 401 – Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava iskazuju se dugoročna rezervisanja za obnavljanje zemljišta i za obnavljanje (reprodukciju) šuma u skladu sa relevantnim MRS/MSFI i računovodstvenom politikom.

(4) Na kontu 402 – Obaveze za zadržane kaucije i depozite iskazuju se dugoročne obaveze za koja se očekuje da će se javiti po osnovu kaucija i depozita zadržanih kao garanciju za posao izvršen kvalitetno i u roku i sl.

(5) Na kontu 403 – Rezervisanja za troškove restrukturiranja iskazuju se dugoročna rezervisanja za troškove restrukturiranja, u skladu sa MRS 37 i računovodstvenom politikom.

(6) Na kontu 404 – Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih iskazuju se dugoročna rezervisanja po osnovu naknada i beneficija koje se isplaćuju u skladu sa stečenim pravima u toku trajanja i nakon prestanka zaposlenja, kao što su otpremnine prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade i druge obaveze prema zaposlenima, u skladu sa MRS 19 i usvojenom računovodstvenom politikom.

(7) Na kontu 405 – Rezervisanja po započetim sudskim sporovima iskazuju se dugoročna rezervisanja za obaveze za koja se očekuje da će se javiti po osnovu sporova koji su pokrenuti protiv privrednog društva, arbitraža i sl.

(8) Na kontu 406 – Rezervisanja po štetnim ugovorima iskazuju se dugoročna rezervisanja po osnovu štetnih ugovora, u skladu sa relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom.

(9) Na kontu 407 – Unaprijed naplaćeni, odgođeni prihodi iskazuju se dugoročno odgođeni prihodi po osnovu primljenih donacija, poticaja i dr., kao i ostali dugoročno odgođeni prihodi koji pripadaju budućim obračunskim periodima.

(10) Na kontu 408 – Odgođene porezne obaveze iskazuju se iznosi poreza na dobit plativi u budućim periodima koji se odnose na oporezive privremene razlike, u skladu sa MRS 12 i lokalnom poreznom regulativom, uključujući:

a) priznavanje ili povećavanje oporezivih privremenih razlika koje utiču na tekući porez za dobit, a koje su knjižene zaduženjem konta 724 – Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza,

b) dospijeće oporezivih privremenih razlika ili isknjižavanje odgođenih poreznih obaveza uslijed isteka, odobrenjem konta 725 – Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza,

c) priznavanje, povećavanje ili smanjenje odgođenih poreznih obaveza za stavke ostalih dobitaka ili gubitaka priznatih kroz ostali ukupni rezultat.

(11) Na kontu 409 – Ostala dugoročna rezervisanja i razgraničenja iskazuju se sva ostala rezervisanja i razgraničenja koja nisu navedena na prethodnim kontima, obračunata u skladu sa MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama rezervisanja i razgraničenja.

(12) Kada dođe do odliva sredstava po osnovu izmirenja obaveze za koju je prethodno izvršeno rezervisanje, stvarni troškovi se ne iskazuju ponovo kao rashodi, već se knjiženje provodi zaduženjem konta relevantnog rezervisanja, a u korist odgovarajućeg konta obaveza (prema vrstama) ili odgovarajućeg konta sredstava (novčana sredstva, zalihe ili dr.), u zavisnosti od karaktera rezervisanja, vrste nastale obaveze i načina na koji je ona izmirena. Neiskorišteni iznos rezervisanja ukida se u korist konta 679 – Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi.

Član 31.
(Grupa 41 – Dugoročne obaveze)

(1) Na kontima grupe 41 – Dugoročne obaveze iskazuju se obaveze koje dospijevaju u roku dužem od jedne godine od datuma izvještajnog perioda, prema nazivima konta iz ove grupe. Dugoročne obaveze se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 9, MSFI 16 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 410 – Obaveze koje se mogu konvertirati u kapital iskazuju se dugoročne obaveze koje se prema ugovoru i u skladu sa zakonom mogu konvertirati u odgovarajući oblik kapitala.

(3) Na kontu 412 – Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima iskazuju se obaveze po izdatim dužničkim vrijednosnim papirima sa rokom dospijeća preko jedne godine od datuma izvještajnog perioda.

(4) Na kontu 413 – Dugoročni krediti uzeti u zemlji iskazuju se obaveze po osnovu dugoročnih kredita i zajmova uzetih od pravnih i fizičkih lica u zemlji, uključujući i povezane strane. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po kreditorima.

(5) Na kontu 414 – Dugoročni krediti uzeti u inostranstvu iskazuju se obaveze po osnovu dugoročnih kredita i zajmova uzetih od stranih pravnih i fizičkih lica, uključujući i povezane strane. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po kreditorima.

(6) Na kontu 415 – Dugoročne obaveze po najmovima (finansijski najam) iskazuju se dugoročne obaveze isključivo po osnovu izričitih ugovora u finansijskom najmu sa domaćim i stranim pravnim licima, uključujući i povezane strane. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po najmodavcima.

(7) Na kontu 416 – Dugoročne obaveze po najmovima (operativni najam) iskazuju se dugoročne obaveze po osnovu ugovora o operativnom najmu koji su u djelokrugu MSFI 16, tj. ugovora koji iz perspektive najmodavca predstavljaju ugovore o operativnom najmu. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po najmodavcima.

(8) Na kontu 418 – Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanom trošku iskazuju se sve ostale dugoročne finansijske obaveze koje se mjere po amortizovanom trošku, u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI, a koje nisu obuhvaćene prethodnim kontima. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

(9) Na kontu 419 – Ostale dugoročne obaveze iskazuju se ostale dugoročne obaveze koje nisu iskazane na ostalim kontima u okviru grupe 41. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

(10) Dio dugoročnih obaveza koji, na datum izvještajnog perioda, za plaćanje dospijeva u narednoj godini, prenosi se na kratkoročne obaveze.

Član 32.
(Grupa 42 – Kratkoročne finansijske obaveze)

(1) Na kontima grupe 42 – Kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se finansijske obaveze koje dospijevaju u roku do jedne godine od datuma izvještajnog perioda, prema nazivima konta iz ove grupe. Kratkoročne finansijske obaveze se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 9, MSFI 16 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 421 – Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima iskazuju se obaveze po izdatim dužničkim vrijednosnim papirima sa rokom dospijeća do jedne godine od datuma izvještajnog perioda.

(3) Na kontu 422 – Kratkoročni krediti uzeti u zemlji iskazuju se obaveze po osnovu kratkoročnih kredita i zajmova uzetih od pravnih i fizičkih lica u zemlji, uključujući i povezane strane, te kratkoročni dio dugoročnih kredita od ovih kreditora. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po kreditorima.

(4) Na kontu 423 – Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu iskazuju se obaveze po osnovu dugoročnih kredita i zajmova uzetih od stranih pravnih i fizičkih lica, uključujući i povezane strane, te kratkoročni dio dugoročnih kredita od ovih kreditora. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po kreditorima.

(5) Na kontu 424 – Prekoračenja po bankovnim računima iskazuju se nastala prekoračenja po tekućim bankovnim računima, dozvoljena od strane banaka.

(6) Na kontu 425 – Kratkoročne obaveze po najmovima (finansijski najam) iskazuju se kratkoročne obaveze isključivo po osnovu izričitih ugovora u finansijskom najmu sa domaćim i stranim pravnim licima, uključujući i povezane strane. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po najmodavcima.

(7) Na kontu 426 – Kratkoročne obaveze po najmovima (operativni najam) iskazuju se kratkoročne obaveze po osnovu ugovora o operativnom najmu koji su u djelokrugu MSFI 16, tj. ugovora koji iz perspektive najmodavca predstavljaju ugovore o operativnom najmu. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po najmodavcima.

(8) Na kontu 427 – Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iskazuju se finansijske obaveze privrednih društava koje se mjere po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, u skladu sa MSFI 9. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

(9) Na kontu 428 – Ostale kratkoročne finansijske obaveze po amortizovanom trošku iskazuju se sve ostale kratkoročne finansijske obaveze koje se mjere po amortizovanom trošku, u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI, isključujući obaveze prema dobavljačima i ugovorne obaveze, a koje nisu obuhvaćene prethodnim kontima. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama ostalih obaveza.

Član 33.
(Grupa 43 – Obaveze iz poslovanja)

(1) Na kontima grupe 43 – Obaveze iz poslovanja iskazuju se obaveze prema dobavljačima, za primljene avanse, depozite i kaucije, zadržana plaćanja i ostale obaveze iz poslovanja. Obaveze iz poslovanja priznaju se i vrednuju u skladu sa MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 430 – Primljeni depoziti i kaucije iskazuju se unaprijed naplaćeni novčani iznosi kao instrument osiguranja za naplatu potraživanja od kupaca.

(3) Na kontu 431 – Dobavljači – povezane strane iskazuju se obaveze prema dobavljačima koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno društvo pripada, bilo kao matično društvo ili kao član grupe.

(4) Na kontu 432 – Dobavljači u zemlji iskazuju se obaveze prema dobavljačima u zemlji, osim prema povezanim pravnim licima.

(5) Na kontu 433 – Dobavljači u inostranstvu iskazuju se obaveze prema dobavljačima u inostranstvu, osim prema povezanim pravnim licima.

(6) Na kontu 434 – Primljeni avansi iskazuju se obaveze po primljenim avansima.

(7) Na kontu 435 – Obaveze po programu lojalnosti kupaca iskazuju se obaveze po programu lojalnosti putem kojeg kupci sakupljaju poene za obavljene kupovine što im omogućava ostvarivanje popusta (njihovo iskorištavanje) pri narednim kupovinama.

(8) Na kontu 437 – Obaveze po osnovu faktoring poslova iskazuju se obaveze po osnovu faktoring poslova, odnosno po osnovu prodatih potraživanja trećim licima.

(9) Na kontu 439 – Ostale obaveze iz poslovanja iskazuju se ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja koje nisu iskazane na drugim kontima grupe 43. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

Član 34.
(Grupa 44 – Derivatne finansijske obaveze)

(1) Na kontima grupe 44 – Derivatne finansijske obaveze iskazuje se promjena fer vrijednosti derivatnih finansijskih obaveza prosteklih iz instrumenata zaštite (i zaštite novčanog toka i zaštite fer vrijednosti) i ostalih derivatnih finansijskih obaveza (ugovori u razmjeni valuta, ugovori o budućim valutnim kursevima, kamatni “fjučersi”, zamjena (“swap”) kamatnih stopa, zamjena valuta, kamatne opcije, valutne opcije), iskazanih na kontima vanbilansne evidencije. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifrena konta.

(2) Knjiženje promjena fer vrijednosti propisano je kod konta: 331 – Efekti revalorizacije proizašli iz transakcija zaštite, 577 – Gubici od derivatnih finansijskih instrumenata i 678 – Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata

Član 35.
(Grupa 45 – Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih)

(1) Na kontima grupe 45 – Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih iskazuju se obaveze za neto plaće i neto naknade plaća na teret privrednog društva, obaveze za neto naknade plaća koje se refundiraju, obaveze za ostala primanja, naknade troškova i materijalnih prava zaposlenih, kao i obaveze za porez, doprinose i ostale propisane dažbine po navedenim osnovama. U okviru konta ove grupe, privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza, poreza, doprinosa i drugih propisanih dažbina.

(2) Na kontu 450 – Obaveze za neto plaće i naknade plaća iskazuju se obaveze prema zaposlenima za neto plaće i naknade plaća, osim naknada plaća koje se refundiraju, na teret konta 520 – Troškovi plaća i konta 521 – Troškovi naknada plaća.

(3) Na kontu 451 – Obaveze za porez i posebne dažbine na plaće i naknade plaća iskazuju se obaveze za porez na dohodak i druge propisane dažbine na plaće i naknade plaća zaposlenih, osim na naknade plaća koje se refundiraju, na teret konta 520 – Troškovi plaća i konta 521 – Troškovi naknada plaća.

(4) Na kontu 452 – Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada plaća iskazuju se obaveze za doprinose (iz osnovice i na osnovicu) u vezi plaća i naknada plaća zaposlenih, osim naknada plaća koje se refundiraju, na teret konta 520 – Troškovi plaća i konta 521 – Troškovi naknada plaća.

(5) Na kontu 453 – Obaveze za neto naknade plaća koje se refundiraju iskazuju se obaveze prema zaposlenima za neto naknade plaća za koje postoji pravo na refundaciju, na teret konta 233 – Potraživanja od državnih organa i institucija.

(6) Na kontu 454 – Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade plaća koje se refundiraju iskazuju se, ukoliko postoje, obaveze za porez na dohodak i druge propisane dažbine na naknade plaća zaposlenima za koje postoji pravo na refundaciju, na teret konta 233 – Potraživanja od državnih organa i institucija, odnosno, ukoliko se te dažbine ne refundiraju, na teret konta 521 – Troškovi naknada plaća.

(7) Na kontu 455 – Obaveze za doprinose u vezi naknada plaća koje se refundiraju iskazuju se obaveze za doprinose (iz osnovice i na osnovicu) u vezi naknada plaća za koje postoji pravo na refundaciju, na teret konta 233 – Potraživanja od državnih organa i institucija, odnosno, ukoliko se ti doprinosi ne refundiraju, na teret konta 521 – Troškovi naknada plaća.

(8) Na kontu 456 – Obaveze za ostala neto primanja, naknade troškova i materijalna prava zaposlenih iskazuju se obaveze za sva ostala neto primanja, naknade troškova, beneficije i materijalna prava zaposlenih, u skladu sa propisima, kolektivnim ugovorima, općim i pojedinačnim aktima poslodavca i ugovorima o radu, na teret konta 523 – Troškovi službenih putovanja ili konta 524 – Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih. Na kontu 456 se iskazuju obaveze za dnevnice i naknade troškova na službenom putu, naknade troškova prijevoza na posao i sa posla, regres za godišnji odmor, naknade za smještaj i ishranu na terenu, otpremnina prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade i druge slične isplate, naknade troškova i materijalna prava zaposlenih. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

(9) Na kontu 457 – Obaveze za porez i posebne dažbine na ostala primanja zaposlenih iskazuju se, ukoliko postoje, obaveze za porez na dohodak i druge propisane dažbine na ostala neto primanja, naknade troškova, beneficije i materijalna prava zaposlenih, na teret konta 523 – Troškovi službenih putovanja ili konta 524 – Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih.

(10) Na kontu 458 – Obaveze za doprinose u vezi ostalih primanja zaposlenih iskazuju se, ukoliko postoje, obaveze za doprinose (iz osnovice i na osnovicu) u vezi ostalih primanja, naknada troškova, beneficija i materijalnih prava zaposlenih, na teret konta 523 – Troškovi službenih putovanja ili konta 524 – Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih.

Član 36.
(Grupa 46 – Ostale obaveze)

(1) Na kontima grupe 46 – Ostale obaveze iskazuju se obaveze za kamate, troškove finansiranja, dividende, učešća u dobiti, obaveze prema članovima raznih odbora, komisija i sl. i prateće propisane obaveze, obaveze prema fizičkim licima za naknade prema ugovorima i prateće propisane obaveze, kao i ostale obaveze.

(2) Na kontu 460 – Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja iskazuju se obaveze po osnovu rashoda kamata i ostalih finansijskih rashoda, prema propisanim četverocifrenim kontima koja se mogu dalje analitički razraditi.

(3) Na kontu 461 – Obaveze za dividende iskazuju se obaveze za dividende po osnovu raspodjele dobiti dioničkog društva, zaduženjem konta 340 – Neraspoređena dobit ranijih perioda.

(4) Na kontu 462 – Obaveze za raspodjelu dobiti iskazuju se obaveze po osnovu raspodjele dobiti društva sa ograničenom odgovornošću i ostalih pravnih lica s drugim oblikom pravnog organizovanja (izuzev dioničkih društava), zaduženjem konta 340 – Neraspoređena dobit ranijih perioda, te drugi vidovi raspodjele dobiti u toku perioda.

(5) Na kontu 463 – Obaveze za naknade članovima odbora, komisija i sl. iskazuju se neto obaveze po osnovu primanja članova upravnog, nadzornog i drugih odbora, komisija i sl., u skladu sa aktima privrednog društva, na teret konta 527 – Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.

(6) Na kontu 464 – Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade članovima odbora, komisija i sl. iskazuju se obaveze za porez na dohodak i druge propisane dažbine na primanja članova upravnog, nadzornog i drugih odbora, komisija i sl., na teret konta 527 – Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.

(7) Na kontu 465 – Obaveze za doprinose u vezi naknada članovima odbora, komisija i sl. iskazuju se obaveze za doprinose (iz osnovice i na osnovicu) na primanja članova upravnog, nadzornog i drugih odbora, komisija i sl., na teret konta 527 – Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.

(8) Na kontu 466 – Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima iskazuju se neto obaveze prema fizičkim licima po osnovu ugovora ili faktičkog odnosa sa obilježjima ugovora o djelu, autorskog ugovora i sl., na teret konta 529 – Troškovi naknada ostalim fizičkim licima.

(9) Na kontu 467 – Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade fizičkim licima iskazuju se obaveze za porez na dohodak i druge propisane dažbine na primanja fizičkih lica po osnovu ugovora ili odnosa sa obilježjima ugovora o djelu, autorskog ugovora i sl., na teret konta 529 – Troškovi naknada ostalim fizičkim licima.

(10) Na kontu 468 – Obaveze za doprinose u vezi naknada fizičkim licima iskazuju se obaveze za doprinose (iz osnovice i na osnovicu) na primanja fizičkih lica po osnovu ugovora ili odnosa sa obilježjima ugovora o djelu, autorskog ugovora i sl., na teret konta 529 – Troškovi naknada ostalim fizičkim licima.

(11) Na kontu 469 – Ostale obaveze iskazuju se ostale kratkoročne obaveze koje nisu iskazane na posebnim računima u okviru konta grupe 46, kao i grupa 42, 43, 45 i 48. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

Član 37.
(Grupa 47 – Obaveze za PDV)

(1) Na kontima grupe 47 – Obaveze za PDV iskazuju se obaveze za obračunati (izlazni) porez na dodanu vrijednost i po drugim osnovama, prema nazivima pojedinih konta iz ove grupe, kao i obaveze za uplatu PDV-a po poreznim prijavama za porezne periode.

(2) Na kontu 470 – PDV po osnovu isporuka drugim obveznicima PDV-a iskazuje se PDV sadržan u fakturama izdatim drugim registrovanim PDV obveznicima.

(3) Na kontu 471 – PDV po primljenim avansima iskazuje se PDV na avanse primljene za predstojeće isporuke dobara i usluga, koji se obračunava na avansnim fakturama izdatim uplatiocu avansa.

(4) Na kontu 472 – PDV po osnovu vlastite potrošnje u neposlovne svrhe iskazuju se obaveze za PDV sadržan u internim poreznim fakturama ispostavljenim po osnovu dijela vlastite potrošnje koja se smatra oporezivom PDV-om.

(5) Na kontu 473 – PDV po osnovu isporuka neobveznicima PDV-a (krajnja potrošnja) iskazuje se PDV sadržan u iznosima koji su naplaćeni u gotovini, odnosno ispostavljenim blagajničkim računima, PDV po osnovu isporuka licima koja nisu registrovani obveznici PDV-a u BiH, kao i drugi iznosi PDV-a (osim iznosa koji se iskazuju na kontu 472) koji se, u skladu sa propisima o PDV-u, smatraju krajnjom potrošnjom.

(6) Na kontu 474 – PDV obračunat na usluge stranih lica iskazuje se PDV obračunat na usluge primljene od stranih lica, koje se smatraju oporezivim u BiH.

(7) Na kontu 475 – Obaveze za uplatu PDV-a po posebnoj šemi iskazuje se PDV koji je iskazan na fakturama primljenim od isporučioca dobara i/ili usluga, a koji se, prema posebnoj šemi u građevinarstvu i posebnoj šemi za porezne dužnike, uplaćuje u ime i s pozivom na PDV broj isporučioca.

(8) Na kontu 478 – Druge obaveze po osnovu PDV-a iskazuju se ostale obaveze za PDV za koje nije propisan poseban konto u okviru ove grupe.

(9) Na kontu 479 – Obaveze za razliku između obaveza za PDV i ulaznog poreza iskazuje se pozitivna razlika između potražnog stanja konta grupe 47 – Obaveze za PDV, osim konta 479 i dugovnog stanja konta grupe 27, osim konta 276 i 279 za porezni period za koji se vrši obračun i prijavljivanje PDV-a u skladu sa propisima o PDV-u.

Član 38.
(Grupa 48 – Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine)

(1) Na kontima grupe 48 – Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iskazuju se obaveze za akcize, obaveze za porez na dobit, obaveze za poreze i doprinose koji terete troškove i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge propisane dažbine. Na kontima ove grupe, privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama poreza, doprinosa i drugih propisanih dažbina vrstama poreza, doprinosa i drugih propisanih dažbina.

(2) Dugovna salda na kontima ove grupe, utvrđena na datum izvještajnog perioda, iskazuju se na kontima 234 – Potraživanja za više plaćeni porez na dobit i 235 – Potraživanja za više plaćene ostale poreze i doprinose.

(3) Na kontu 480 – Obaveze za akcize iskazuju se iznosi akciza koje se naplaćuju uz prodajnu cijenu domaćih akciznih proizvoda, zaduženjem odgovarajućeg konta potraživanja, zaliha i sl., kao i iznosi akciza koji se plaćaju prilikom uvoza akciznih proizvoda.

(4) Na kontu 481 – Obaveze za porez na dobit iskazuju se obaveze za porez na dobit za tekući izvještajni period, zaduženjem konta 721 – Porez na dobit. Na kraju izvještajnog perioda, stanje na ovom kontu se umanjuje za stanja akontacija za porez na dobit na kraju izvještajnog perioda (konto 234), ukoliko je iznos stanja akontacija manji od iznosa utvrđene tekuće porezne obaveze.

(5) Na kontu 482 – Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova iskazuju se porezi, carine i druge dažbine, osim akcize, koji čine zavisne troškove nabavke zaliha i stalnih sredstava, odnosno koji se nadoknađuju neposredno na teret troškova.

(6) Na kontu 483 – Obaveze za ostale doprinose, članarine i sl. koji terete troškove iskazuju se obaveze za razne doprinose, članarine i sl., zaduženjem konta 556 – Troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza na teret privrednog društva.

(7) Na kontu 484 – Obaveze za PDV koji se plaća pri uvozu iskazuju se obaveze za porez na dodanu vrijednost koji se plaća pri uvozu dobara.

(8) Na kontu 489 – Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine iskazuju se obaveze za ostale poreze, doprinose i dažbine koji nisu obuhvaćeni posebnim kontima grupe 48. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama obaveza.

Član 39.
(Grupa 49 – Kratkoročna rezervisanja i razgraničenja i odgođeni prihodi)

(1) Na kontima grupe 49 – Kratkoročna rezervisanja i razgraničenja, i odgođeni prihodi iskazuju se kratkoročna rezervisanja, obračunati troškovi tekućeg perioda za koje nije primljena odgovarajuća knjigovodstvena isprava, unaprijed naplaćeni prihodi narednog perioda, odgođeni prihodi za primljene donacije i druga kratkoročna razgraničenja.

(2) Na kontu 490 – Unaprijed obračunati troškovi perioda iskazuju se obračunati troškovi koji terete tekući obračunski period, a nisu fakturisani, kao što su obračunati troškovi zakupnine, grijanja i ostali troškovi koji nisu fakturisani u periodu na koji se odnose.

(3) Na kontu 491 – Unaprijed naplaćeni prihodi narednog perioda iskazuju se prihodi naplaćeni u tekućem periodu koji se odnose na naredni obračunski period.

(4) Na kontu 492 – Kratkoročna rezervisanja iskazuju se sva kratkoročna rezervisanja obračunata u skladu sa MRS 19, MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama rezervisanja.

(5) Na kontu 493 – Odgođeni prihodi za primljene donacije i sl. iskazuju se kratkoročno odgođeni prihodi po osnovu primljenih donacija, državnih davanja i dr. koji će predstavljati prihod narednog obračunskog perioda u skladu sa MRS 20 i ostalim relevantnim MRS/MSFI.

(6) Na kontu 499 – Ostala kratkoročna razgraničenja iskazuju se ostala kratkoročna razgraničenja za koja nisu predviđena posebna konta u okviru grupe 49. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama razgraničenja.

Odjeljak F. Klasa 5 – Rashodi

Član 40.
(Grupa 50 – Nabavna vrijednost prodate robe)

(1) Na kontima grupe 50 – Nabavna vrijednost prodate robe iskazuje se nabavna vrijednost prodate robe i nabavna vrijednost prodatih nekretnina pribavljenih radi dalje prodaje (kao roba).

(2) Način knjiženja na kontima ove grupe ovisi o tome da li se evidencija o početnom stanju, nabavci i prodaji robe vodi na kontima grupe 13 – Roba, u okviru finansijskog knjigovodstva ili na kontu 911 – Roba, u okviru obračuna troškova i učinaka.

(3) Kada se evidencija o početnom stanju, nabavci i prodaji robe vodi na kontima grupe 13 – Roba, u finansijskom knjigovodstvu, nabavna vrijednost prodate robe i nabavna vrijednost prodatih nekretnina pribavljenih radi dalje prodaje knjiži se zaduženjem konta 501 – Nabavna vrijednost prodate robe, odnosno konta 502 – Nabavna vrijednost prodatih nekretnina pribavljenih radi dalje prodaje, u korist konta grupe 13 – Roba, bez upotrebe konta 500 – Nabavka robe.

(4) Ako se evidencija o početnom stanju, nabavci i prodaji robe vodi na kontu 911 – Roba, u knjigovodstvu za obračun troškova i učinaka, nabavna vrijednost prodate robe knjiži se zaduženjem konta 501 – Nabavna vrijednost prodate robe i odobrenjem konta 500 – Nabavka robe.

(5) Ako se podaci o stanju, nabavci i prodaji robe vode u okviru obračuna troškova i učinaka na kontu 911 – Roba, na kontu 500 iskazuje se nabavka robe u korist konta grupe 43 – Obaveze iz poslovanja. U tom slučaju, po izvještaju knjigovodstva za obračun troškova i učinaka, viškovi robe se knjiže na teret konta 500 – Nabavka robe, u korist konta 676 – Viškovi, a otpisi i manjkovi robe knjiže se na teret konta 576 – Manjkovi i 579 – Rashodovanja na zalihama materijala i robe, i ostali rashodi, u korist konta 500 – Nabavka robe. Na kraju obračunskog perioda odobrava se konto 500 – Nabavka robe, uz zaduženje konta 501 – Nabavna vrijednost prodate robe, za iznos nabavne vrijednosti prodate robe, te uz zaduženje ili odobrenje konta grupe 13 – Roba, za promjenu vrijednosti stanja zaliha robe na kraju obračunskog perioda.

Član 41.
(Grupa 51 – Materijalni troškovi)

(1) Na kontima grupe 51 – Materijalni troškovi iskazuju se nabavka i troškovi sirovina, materijala, goriva i energije, rezervnih dijelova i sitnog inventara.

(2) Troškovi sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara knjiže se zaduženjem konta 511 – Utrošene sirovine i materijal, 512 – Utrošena energija i gorivo, 513 – Utrošeni rezervni dijelovi, 514 – Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma, 575 – Gubici od prodaje materijala, 576 – Manjkovi, 579 – Rashodovanja i gubici na zalihama materijala i robe, rashodi iz zajedničkog poduhvata, i ostali rashodi, 585 – Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha i dr., u korist konta grupe 10 – Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar.

(3) Troškovi goriva i energije koji se ne skladište, knjiže se zaduženjem konta 512 – Utrošena energija i gorivo u korist konta grupe 43 – Obaveze iz poslovanja.

(4) Na kontu 513 – Utrošeni rezervni dijelovi iskazuje se vrijednost utrošenih rezervnih dijelova koji predstavljaju rashod perioda, zaduženjem ovog konta u korist konta 102 – Rezervni dijelovi.

(5) Na kontu 514 – Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma iskazuje se iznos otpisa sitnog inventara, ambalaže i auto guma koji predstavljaju rashod perioda, u skladu sa računovodstvenom politikom otpisa ovih zaliha, zaduženjem ovog konta u korist konta 103 – Auto gume i ambalaža i 104 – Alat i sitan inventar.

(6) Na kontu 519 – Odstupanje od cijena iskazuje se odstupanje planskih od stvarnih cijena utrošenih sirovina i materijala, ako se ti utrošci evidentiraju po planskim cijenama, prijenosom adekvatnog dijela odstupanja sa konta 108, 118 i 128.

Član 42.
(Grupa 52 – Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica)

(1) Na kontima grupe 52 – Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica iskazuju se troškovi po osnovu obračunatih plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih, kao i troškovi po osnovu obračunatih naknada drugim fizičkim licima po raznim osnovama.

(2) Na kontu 520 – Troškovi plaća iskazuju se ukupni obračunati troškovi plaća zaposlenih, u korist odgovarajućih konta grupe 45 – Obaveze po osnovu plaća, naknada plaća i ostalih primanja zaposlenih.

(3) Na kontu 521 – Troškovi naknada plaća iskazuju se ukupno obračunati troškovi naknada plaća zaposlenih (za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, naknade za vrijeme bolovanja koje terete poslodavca i dr.), osim naknada plaća i pratećih obaveza za poreze i doprinose i druge dažbine za koje postoji pravo refundacije, u korist odgovarajućih konta grupe 45 – Obaveze po osnovu plaća, naknada plaća i ostalih primanja zaposlenih. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama naknada.

(4) Na kontu 523 – Troškovi službenih putovanja zaposlenih iskazuju se dnevnice za službena putovanja, naknade troškova prijevoza, smještaja i drugih troškova učinjenih za potrebe službenih putovanja, u korist odgovarajućih konta grupe 45 – Obaveze po osnovu plaća, naknada plaća i ostalih primanja zaposlenih.

(5) Na kontu 524 – Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih iskazuju se ukupni troškovi po osnovu svih ostalih neto primanja, naknada troškova, beneficija i materijalnih prava zaposlenih, u skladu sa propisima, kolektivnim ugovorima, općim i pojedinačnim aktima poslodavca i ugovorima o radu, u korist odgovarajućih konta grupe 45 – Obaveze po osnovu plaća, naknada plaća i ostalih primanja zaposlenih. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama primanja i naknada.

(6) Na kontu 527 – Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl. iskazuju se ukupni troškovi po osnovu naknada članovima upravnog, nadzornog i drugih odbora, komisija i sl., u korist odgovarajućih konta grupe 46 – Ostale obaveze.

(7) Na kontu 529 – Troškovi naknada ostalim fizičkim licima iskazuju se ukupni troškovi po osnovu naknada fizičkim licima po ugovoru ili faktičkom odnosu sa obilježjima ugovora o djelu, autorskog ugovora i dr., u korist odgovarajućih konta grupe 46 – Ostale obaveze. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

Član 43.
(Grupa 53 – Troškovi proizvodnih usluga)

(1) Na kontima grupe 53 – Troškovi proizvodnih usluga iskazuju se troškovi usluga na izradi i doradi učinaka, transportnih usluga, usluga održavanja i zaštite, troškovi zakupnina, troškovi sajmova, reklamiranja i sponzorstava, troškovi istraživanja, troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju i troškovi ostalih proizvodnih usluga.

(2) Na kontu 530 – Troškovi usluga izrade i dorade proizvoda iskazuju se usluge na izradi i doradi učinaka koje su sastavni dio procesa proizvodnje tih učinaka.

(3) Na kontu 531 – Troškovi transportnih usluga iskazuju se transportne usluge izvršene od strane drugih pravnih i fizičkih lica.

(4) Na kontu 532 – Troškovi usluga održavanja iskazuju se troškovi održavanja stalnih sredstava.

(5) Na kontu 533 – Troškovi najma iskazuju se obračunate najamnine po osnovu operativnog najma tuđe imovine (opreme, poslovnog, skladišnog i drugog prostora) koje predstavljaju rashod perioda, a u skladu sa izuzećima i klasifikacijom po odredbama MSFI 16.

(6) Na kontu 534 – Troškovi sajmova iskazuju se troškovi koji nastaju u vezi sa izlaganjem proizvoda, robe i usluga i nastupima na sajmovima, izložbama i drugim sličnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu.

(7) Na kontu 535 – Troškovi reklame i sponzorstava iskazuju se troškovi po osnovu primljenih usluga reklamiranja, troškovi reklamnog i promotivnog materijala i drugi izdaci koji se mogu pripisati troškovima reklame, odnosno sponzorstvima, a nisu nastali na osnovu ugovora sa kupcima.

(8) Na kontu 536 – Troškovi istraživanja iskazuju se troškovi istraživanja u skladu sa MRS 38.

(9) Na kontu 537 – Troškovi razvoja koji se ne kapitaliziraju iskazuju se troškovi razvoja koji ne ispunjavaju uvjete da budu kapitalizirani u skladu sa MRS 38.

(10) Na kontu 539 – Troškovi ostalih usluga iskazuju se ostale proizvodne usluge, usluge zaštite na radu i druge usluge koje nisu iskazane na posebnim kontima u okviru grupe 53. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrstama usluga.

Član 44.
(Grupa 54 – Amortizacija i troškovi rezervisanja)

(1) Na kontima grupe 54 – Amortizacija i troškovi rezervisanja iskazuju se troškovi amortizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, investicijskih nekretnina, imovine s pravom korištenja, biološke imovine i ostale dugoročne imovine po osnovu ugovora sa kupcima, te troškovi rezervisanja, u skladu sa relevantnim MRS/MSFI i računovodstvenom politikom privrednog društva.

(2) Na kontima 540, 541 i 542 – Amortizacija iskazuju se troškovi amortizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, investicijskih nekretnina, imovine s pravom korištenja i biološke imovine, a koji su obračunati prema relevantnim MRS/MSFI i računovodstvenoj politici privrednog društva, u korist odgovarajućih analitičkih konta ispravke vrijednosti predmetne imovine u okviru klase 0.

Nadalje, na ovim kontima iskazuje se i amortizacija ostale dugoročne imovine po osnovu ugovora sa kupcima, u skladu sa MSFI 15. Imovina koja je priznata u skladu sa MSFI 15 (iskazana na kontima 070 i 071) se amortizuje na linearnoj osnovi, a prema dinamici prenosa na kupca onih dobara ili usluga na koje se imovina odnosi. Imovina se može odnositi na dobra ili usluge koji će se prenijeti u okviru određenog očekivanog ugovora.

(3) U cilju praćenja tekućih i odgođenih poreznih efekata u skladu sa MRS 12 i važećim propisima o porezu na dobit, posebno se iskazuju obračunati troškovi amortizacije do visine porezno priznatih rashoda (konto 540), obračunati troškovi amortizacije iznad visine porezno priznatih rashoda koji mogu biti porezno priznati u budućim periodima (konto 541) i obračunati troškovi amortizacije iznad visine porezno priznatih rashoda i drugi troškovi amortizacije koji se tretiraju kao trajno porezno nepriznat rashod (konto 542). U istom cilju, vode se i odgovarajuća analitička konta ispravke vrijednosti u okviru klase 0.

(4) Na kontima 543, 544, 545, 546, 547, 548 i 549 – Troškovi rezervisanja iskazuju se, prema nazivima konta, rezervisanja za troškove u garantnom roku, za obnavljanje prirodnih bogatstava, za zadržane kaucije i depozite, za restrukturiranje privrednog društva, za naknade i druge beneficije zaposlenika, za započete sudske sporove i po osnovu štetnih ugovora i ostala rezervisanja za troškove i rizike koji se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 37 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom, u korist odgovarajućih konta u okviru klase 4.

Član 45.
(Grupa 55 – Nematerijalni troškovi)

(1) Na kontima grupe 55 – Nematerijalni troškovi iskazuju se troškovi raznih neproizvodnih usluga, reprezentacije, premija osiguranja, platnog prometa, poštanskih i telekomunikacijskih usluga i ostali nematerijalni troškovi, kao i troškovi poreza, naknada, taksi, članskih doprinosa i drugih propisanih dažbina ili davanja koje padaju na teret privrednog društva. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi svaki trocifreni konto.

(2) Na kontu 550 – Troškovi ostalih usluga iskazuju se izdaci za zdravstvene, komunalne, računovodstvene, revizorske, advokatske, notarske, usluge čišćenja i druge neproizvodne usluge, osim izdataka za usluge fizičkih lica koje se iskazuju na kontu 529 – Troškovi naknada ostalim fizičkim licima. Konto 550 se zadužuje u korist odgovarajućeg konta obaveza iz poslovanja: 431 – Dobavljači – povezane strane, 432 – Dobavljači u zemlji ili 433 – Dobavljači u inostranstvu.

(3) Na kontu 551 – Troškovi reprezentacije iskazuju se ukupni izdaci za reprezentaciju, uključujući i vrijednost vlastitih proizvoda, robe i usluga datih za reprezentaciju.

(4) Na kontu 552 – Troškovi premija osiguranja iskazuju se premije osiguranja, osim premija po osnovu životnog i drugog dobrovoljnog osiguranja koje se smatraju ličnim primanjima i koja su evidentirana na kontima grupe 52.

(5) Na kontu 553 – Troškovi platnog prometa iskazuju se troškovi usluga platnog prometa i naknade za druge bankarske usluge.

(6) Na kontu 554 – Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga iskazuju se troškovi usluga pošte, telefona i telekomunikacija.

(7) Na kontu 555 – Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina na teret privrednog društva iskazuju se propisani porezi, naknade, takse i druge dažbine koji terete troškove privrednog društva, u korist odgovarajućeg konta grupe 48 – Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine.

(8) Na kontu 556 – Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza iskazuju se članarine komorama, poslovnim i drugim udruženjima, savezima i dr.

(9) Na kontu 559 – Ostali nematerijalni troškovi iskazuju se ostali troškovi za koje nije propisan poseban konto u okviru grupe 55, uključujući i troškove datih donacija.

Član 46.
(Grupa 56 – Finansijski rashodi)

(1) Na kontima grupe 56 – Finansijski rashodi iskazuju se rashodi od kamata, negativnih kursnih razlika, negativni efekti po osnovu valutne klauzule i ostali finansijski rashodi. Ovi rashodi se priznaju i vrednuju prema MRS 21, MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 560 – Rashodi od kamata od povezanih strana iskazuju se rashodi kamata po kreditima, po obavezama iz dužničko-povjerilačkih odnosa, zatezne i druge kamate, kao i rashodi kamata po najmovima kod primaoca najma, iz odnosa sa povezanim stranama – koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno društvo pripada, bilo kao matično društvo ili kao član grupe. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(3) Na kontu 561 – Rashodi od kamata od nepovezanih strana iskazuju se rashodi kamata po kreditima, po obavezama iz dužničko-povjerilačkih odnosa, zatezne i druge kamate, kao i rashodi kamata po najmovima kod primaoca najma, iz odnosa sa ostalim nepovezanim stranama. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(4) Na kontu 562 – Negativne kursne razlike iskazuju se negativne kursne razlike nastale po osnovu potraživanja i obaveza u obračunskom periodu.

(5) Na kontu 563 – Rashodi po osnovu valutne klauzule iskazuju se negativni efekti proistekli iz zaštite potraživanja, plasmana i obaveza putem valutne klauzule.

(6) Na kontu 569 – Ostali finansijski rashodi iskazuju se odobreni kasa skonto i drugi finansijski rashodi za koje nije propisan poseban konto u okviru grupe 56. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto prema vrstama rashoda.

Član 47.
(Grupa 57 – Ostali rashodi i gubici)

(1) Na kontima grupe 57 – Ostali rashodi i gubici iskazuju se gubici nastali pri otuđenju (prodaji ili otpisu) nekretnina, postrojenja i opreme, investicijskih nekretnina, nematerijalne imovine, dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovini poslovanja koje se obustavlja, gubici nastali pri prodaji finansijske imovine i ulaganja u povezane strane, gubici od prodaje materijala, manjkovi imovine, gubici od derivatnih finansijskih instrumenata, rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja, te ostali nespomenuti rashodi.

(2) Na kontu 570 – Gubici od otuđenja nematerijalne imovine, i nekretnina postrojenja i opreme iskazuju se gubici nastali pri otuđenju (prodaji ili otpisu) nematerijalne imovine, i nekretnina, postrojenja i opreme, bilo da je riječ o neamortizovanom iznosu imovine koji nije pokriven prodajnom cijenom ili o neamortizovanom iznosu koji se otpisuje.

(3) Na kontu 571 – Gubici od otuđenja investicijskih nekretnina iskazuju se gubici nastali pri otuđenju (prodaji ili otpisu) investicijskih nekretnina (koje se vode po trošku), bilo da je riječ o neamortizovanom iznosu imovine koji nije pokriven prodajnom cijenom ili o neamortizovanom iznosu koji se otpisuje.

(4) Na kontu 572 – Gubici od otuđenja biološke imovine iskazuju se gubici nastali pri otuđenju (prodaji ili otpisu) biološke imovine (koja se vodi po trošku), bilo da je riječ o neamortizovanom iznosu imovine koji nije pokriven prodajnom cijenom ili o neamortizovanom iznosu koji se otpisuje.

(5) Na kontu 573 – Gubici od otuđenja dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja iskazuju se gubici nastali pri prodaji dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja.

(6) Na kontu 574 – Gubici od otuđenja finansijske imovine i ulaganja u povezane strane iskazuju se gubici po osnovu prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku, finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, ulaganja u zavisna društva, ulaganja u pridružena društva i ulaganja u zajedničke poduhvate.

(7) Na kontu 575 – Gubici od prodaje materijala iskazuje se ostvarena negativna razlika između ostvarene prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti prodatog materijala i sličnih tekućih zaliha.

(8) Na kontu 576 – Manjkovi iskazuju se manjkovi imovine utvrđeni popisom koji terete troškove privrednog društva, u korist konta imovine čiji je manjak utvrđen.

(9) Na kontu 577 – Gubici od derivatnih finansijskih instrumenata iskazuju se gubici po osnovu promjene fer vrijednosti instrumenata zaštite fer vrijednosti i ostalih derivatnih finansijskih instrumenata koji ne predstavljaju instrumente zaštite, te gubici po osnovu trgovanja derivatima. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

Smanjenje fer vrijednosti derivatnih finansijskih instrumenata knjiži se u korist konta grupe 22 ili u korist konta grupe 44, a na teret konta 577. Knjiženje smanjenja fer vrijednosti derivatnih finansijskih instrumenata u korist konta grupe 22 može se provoditi pod uslovom da se tim knjiženjem (posmatrano na nivou pojedinačnog ugovora) ovaj konto ne dovede u potražno stanje. Ukoliko je smanjenje fer vrijednosti derivatnog finansijskog instrumenta (posmatrano na nivou pojedinačnog ugovora) veće od prethodnog stanja na kontu grupe 22, u korist ovog konta može se na ime smanjenja fer vrijednosti knjižiti iznos u visini stanja na kontu grupe 22, a razlika iznad toga iznosa u korist konta grupe 44.

(10) Na kontu 578 – Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja iskazuju se rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja od kupaca, te ispravka vrijednosti i direktni otpis ostale imovine i potraživanja koji nisu finansijska imovina, u skladu sa relevantnim MRS/MSFI i računovodstvenom politikom privrednog društva.

(11) Na kontu 579 – Rashodovanja na zalihama materijala i robe, i ostali rashodi iskazuju se rashodi po osnovu kala, rastura, kvara i loma zaliha, kao i ostali rashodi koji nisu posebno obuhvaćeni grupom konta 57. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto prema vrstama rashoda.

Član 48.
(Grupa 58 – Rashodi/gubici po osnovu umanjenja vrijednosti imovine)

(1) Na kontima grupe 58 – Rashodi/gubici po osnovu umanjenja vrijednosti imovine iskazuju se negativni efekti vrijednosnih usklađivanja dugoročne nefinansijske imovine, dugoročne i kratkoročne finansijske imovine, dugoročne imovine namijenjene prodaji, imovine poslovanja koje se obustavlja, te ostale imovine u skladu sa MRS 2, MRS 16, MRS 36, MRS 38, MRS 40, MRS 41, MSFI 5, MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama.

(2) Na kontu 580 – Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine iskazuje se umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine, u korist konta 018 – Vrijednosna usklađivanja nematerijalne imovine po osnovu umanjenja vrijednosti.

(3) Na kontu 581 – Umanjenje vrijednosti nekretnina postrojenja i opreme iskazuje se umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koji se vode po trošku i gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi, u korist konta 028 – Vrijednosna usklađivanja nekretnina postrojenja i opreme po osnovu umanjenja vrijednosti.

(4) Na kontu 582 – Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se vode po trošku iskazuje se umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se vode po trošku i amortizuju, u korist konta 038 – Vrijednosna usklađivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu umanjenja vrijednosti.

(5) Na kontu 583 – Umanjenje vrijednosti biološke imovine koja se vodi po trošku iskazuje se umanjenje vrijednosti biološke imovine koja se vodi po trošku i amortizuje, u korist konta 048 – Vrijednosna usklađivanja biološke imovine po osnovu umanjenja vrijednosti.

(6) Na kontu 584 – Gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročne finansijske imovine iskazuju se kreditni gubici od dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku, kreditni gubici od dugoročne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, gubici od prestanka priznavanja dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku (uslijed modifikacije), gubici od modifikacija dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja, te gubici od reklasifikacija dugoročne finansijske imovine između poslovnih modela.

(7) Na kontu 585 – Gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha iskazuje se razlika između niže neto utržive vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti zaliha, u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(8) Na kontu 586 – Gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročne finansijske imovine iskazuju se kreditni gubici od kratkoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku (uključujući i potraživanja od kupaca) i smanjenje vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz izvještaj od dobiti ili gubitku.

(9) Na kontu 587 – Gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja iskazuju se gubici nastali uslijed raskida ugovora o najmu koji je u djelokrugu MSFI 16, a na osnovu kojeg je priznata predmetna imovina.

(10) Na kontu 588 – Gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja iskazuju se gubici nastali pri usklađivanju vrijednosti dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja, u skladu s MSFI 5.

(11) Na kontu 589 – Gubici od usklađivanja vrijednosti ostale finansijske i nefinansijske imovine iskazuju se gubici od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja nisu obuhvaćena drugim kontima grupe 58, uključujući i kumulativne negativne revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat koje se prenose u bilans uspjeha uslijed otuđenja ove imovine. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto prema vrstama gubitaka.

Član 49.
(Grupa 59 – Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih perioda, promjena vrijednosti zaliha i prenos rashoda)

(1) Na kontima grupe 59 – Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih perioda, promjena vrijednosti zaliha i prijenos rashoda iskazuju se rashodi po osnovu efekata promjene računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih perioda, u skladu sa MRS 8, promjena vrijednosti zaliha, kao i prijenos rashoda.

(2) Na kontu 590 – Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika iskazuju se efekti promjena računovodstvenih politika isključivo ukoliko je tako propisano određenim MSFI ili ukoliko je neizvodljivo utvrditi efekte na početno stanje uporednog izvještajnog perioda, u skladu sa MRS 8.

(3) Na kontu 591 – Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih perioda iskazuju se materijalno značajni efekti ispravljanja grešaka iz prethodnih perioda, isključivo ukoliko je neizvodljivo utvrditi efekte na početno stanje uporednog izvještajnog perioda, u skladu sa MRS 8, te rashodi po osnovu ispravljanja naknadno utvrđenih grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne.

(4) Na kontu 595 – Povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku iskazuje se povećanje vrijednosti zaliha proizvodnje u toku, poluproizvoda, nedovršenih usluga i gotovih proizvoda u toku obračunskog perioda.

(5) Na kontu 596 – Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku iskazuje se smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u toku, poluproizvoda, nedovršenih usluga i gotovih proizvoda u toku obračunskog perioda.

(6) Povećanja zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku obračunskog perioda evidentiraju se kao odobrenja odgovarajućih analitičkih konta u okviru konta 595 (po vrstama), dok se smanjenja tih zaliha u toku obračunskog perioda evidentiraju kao zaduženja odgovarajućih analitičkih konta u okviru konta 596 (po vrstama). Na kraju obračunskog perioda, konačna promjena u vrijednosti zaliha na kontima grupa 11 i 12 do koje je došlo u toku obračunskog perioda se evidentira kao korekcija ukupnih rashoda u okviru prijenosa rashoda, na sljedeći način:

a) povećanje stanja zaliha na kontima grupa 11 i 12 na kraju u odnosu na početak obračunskog perioda se evidentira zaduženjem konta 595 i konta 599 – Prijenos rashoda, uz odobrenje ostalih konta klase 5 – Rashodi; odnosno

b) smanjenje stanja zaliha na kontima grupa 11 i 12 na kraju u odnosu na početak obračunskog perioda se evidentira zaduženjem konta 599 – Prijenos rashoda, uz odobrenje konta 596 i ostalih konta klase 5 – Rashodi.

(7) Preko konta 599 – Prijenos rashoda vrši se prijenos rashoda sa grupa konta 50 do 59, uključujući i korekciju ukupnih rashoda preko konta 595 – Povećanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku ili konta 596 – Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, odobrenjem konta 599, na teret konta 711 – Ukupni rashodi.

Odjeljak G. Klasa 6 – Prihodi

Član 50.
(Grupa 60 – Prihodi od prodaje robe)

(1) Na kontima grupe 60 – Prihodi od prodaje robe iskazuju se prihodi od prodaje robe i prihodi od prodaje nekretnina nabavljenih radi dalje prodaje (kao roba). Ovi prihodi se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) U skladu sa MSFI 15, za svaku obavezu izvršenja po osnovu sklopljenog ugovora, privredno društvo treba utvrditi ispunjava li obavezu izvršenja tokom vremena ili obavezu izvršenja ispunjava u određenom trenutku – u momentu transakcije.

(3) Na kontu 600 – Prihodi od prodaje povezanim stranama iskazuju se prihodi po osnovu prodaje robe domaćim ili inostranim kupcima koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno društvo pripada, bilo kao matično društvo ili kao član grupe.

(4) Na kontu 601 – Prihodi od prodaje nepovezanim stranama na domaćem tržištu iskazuju se prihodi od prodaje robe ostalim nepovezanim kupcima na domaćem tržištu.

(5) Na kontu 602 – Prihodi od prodaje nepovezanim stranama na inostranom tržištu iskazuju se prihodi od prodaje robe ostalim nepovezanim kupcima na inostranom tržištu.

(6) Na kontu 603 – Odobreni popusti i rabati iskazuju se svi popusti i rabati odobreni kupcima bilo da je riječ o gotovinskim popustima i rabatima, ili periodičnim popustima i rabatima u skladu sa ugovorima s kupcima. Popusti i rabati se knjiže na teret ovog konta koji je umanjujuća stavka prihoda. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

Član 51.
(Grupa 61 – Prihodi od prodaje gotovih proizvoda)

(1) Na kontima grupe 61 – Prihodi od prodaje gotovih proizvoda iskazuju se prihodi od prodaje gotovih proizvoda. Ovi prihodi se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) U skladu sa MSFI 15, za svaku obavezu izvršenja po osnovu sklopljenog ugovora, privredno društvo treba utvrditi ispunjava li obavezu izvršenja tokom vremena ili obavezu izvršenja ispunjava u određenom trenutku – momentu transakcije.

(3) Na kontu 610 – Prihodi od prodaje povezanim stranama iskazuju se prihodi po osnovu prodaje gotovih proizvoda domaćim ili inostranim kupcima koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno društvo pripada, bilo kao matično društvo ili kao član grupe.

(4) Na kontu 611 – Prihodi od prodaje nepovezanim stranama na domaćem tržištu iskazuju se prihodi od prodaje gotovih proizvoda ostalim nepovezanim kupcima na domaćem tržištu.

(5) Na kontu 612 – Prihodi od prodaje nepovezanim stranama na inostranom tržištu iskazuju se prihodi od prodaje gotovih proizvoda ostalim nepovezanim kupcima na inostranom tržištu.

(6) Na kontu 613 – Odobreni popusti i rabati iskazuju se svi popusti i rabati odobreni kupcima bilo da je riječ o gotovinskim (kasa skonto) popustima i rabatima, ili periodičnim popustima i rabatima u skladu sa ugovorima s kupcima. Popusti i rabati se knjiže na teret ovog konta koji je umanjujuća stavka prihoda. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

Član 52.
(Grupa 62 – Prihodi od pruženih usluga)

(1) Na kontima grupe 62 – Prihodi od pruženih usluga iskazuju se prihodi od pružanja usluga od strane privrednog društva. Ovi prihodi se priznaju i vrednuju u skladu sa MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) U skladu sa MSFI 15, za svaku obavezu izvršenja po osnovu sklopljenog ugovora, privredno društvo treba utvrditi ispunjava li obavezu izvršenja tokom vremena ili obavezu izvršenja ispunjava u određenom trenutku – momentu transakcije.

(3) Na kontu 620 – Prihodi od pruženih usluga povezanim stranama iskazuju se prihodi po osnovu usluga pruženih domaćim ili inostranim kupcima koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno društvo pripada, bilo kao matično društvo ili kao član grupe.

(4) Na kontu 621 – Prihodi od pruženih usluga nepovezanim stranama na domaćem tržištu iskazuju se prihodi po osnovu usluga pruženih ostalim nepovezanim kupcima na domaćem tržištu.

(5) Na kontu 622 – Prihodi od pruženih usluga nepovezanim stranama na inostranom tržištu iskazuju se prihodi po osnovu usluga pruženih ostalim nepovezanim kupcima na inostranom tržištu.

(6) Na kontu 623 – Odobreni popusti i rabati iskazuju se svi popusti i rabati odobreni kupcima bilo da je riječ o gotovinskim (kasa skonto) popustima i rabatima, ili periodičnim popustima i rabatima u skladu sa ugovorima s kupcima. Popusti i rabati se knjiže na teret ovog konta koji je umanjujuća stavka prihoda. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

Član 53.
(Grupa 64 – Promjena fer vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine)

(1) Na kontima grupe 64 – Promjena fer vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine iskazuje se promjena fer vrijednosti investicijskih nekretnina i biološke imovine, u skladu sa MRS 40, MRS 41 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 640 – Povećanje fer vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju iskazuje se procijenjeno povećanje fer vrijednosti ovih nekretnina, na teret konta 036 – Vrijednosna usklađivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu promjene fer vrijednosti.

(3) Na kontu 641 – Povećanje fer vrijednosti biološke imovine koja se ne amortizuje iskazuje se procijenjeno povećanje fer vrijednosti ove biološke imovine, na teret konta 046 – Vrijednosna usklađivanja biološke imovine po osnovu promjene fer vrijednosti.

(4) Na kontu 643 – Smanjenje fer vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju iskazuje se procijenjeno smanjenje fer vrijednosti ovih nekretnina, u korist konta 036 – Vrijednosna usklađivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu promjene fer vrijednosti.

(5) Na kontu 644 – Smanjenje fer vrijednosti biološke imovine koja se ne amortizuje iskazuje se procijenjeno smanjenje fer vrijednosti ove biološke imovine, u korist konta 046 – Vrijednosna usklađivanja biološke imovine po osnovu promjene fer vrijednosti.

Član 54.
(Grupa 65 – Ostali poslovni prihodi)

(1) Na kontima grupe 65 – Ostali poslovni prihodi iskazuju se prihodi po osnovu primitaka ili potraživanja od državnih organa i organizacija na ime premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja poreznih dažbina i sl., prihodi od najma, prihodi od donacija i sl. primitaka, prihodi od članarina, prihodi od tantijema i licencnih prava, prihodi iz namjenskih izvora finansiranja i poslovni prihodi po drugim osnovama. Ovi prihodi se priznaju i vrednuju u skladu sa MRS 20, MSFI 15 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom.

(2) Na kontu 650 – Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl. iskazuju se primici ili potraživanja po osnovu premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja poreznih i drugih dažbina i sl., na teret konta 233 – Potraživanja od državnih organa i institucija ili konta grupe 20 – Gotovina i gotovinski ekvivalenti.

(3) Na kontu 651 – Prihodi od najma iskazuju se obračunati prihodi po osnovu operativnog najma vlastite imovine (opreme, poslovnog, skladišnog i drugog prostora).

(4) Na kontu 652 – Prihodi od donacija iskazuju se iznosi primljenih donacija i drugih sličnih primitaka koje se mogu odmah priznati u prihod, kao i odgovarajuća vrijednost koja se u obračunskom periodu prenosi sa konta 493 – Odgođeni prihodi za primljene donacije i sl., u skladu sa MRS 20 i ostalim relevantnim MRS/MSFI.

(5) Na kontu 653 – Prihodi od članarina iskazuju se prihodi od članarina poslovnih i drugih udruženja.

(6) Na kontu 654 – Prihodi od tantijema i licencnih prava iskazuju se prihodi od naknada po osnovu omogućavanja drugim korištenja patenata, žigova, licencnih, autorskih i ostalih prava.

(7) Na kontu 655 – Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja iskazuju se prihodi privrednih društava koji potiču iz namjenskih izvora za finansiranje djelatnosti tih privrednih društava.

(8) Na kontu 656 – Prihodi od dividendi iskazuju se prihodi po osnovu dividende od dionica i poslovnih udjela (razdvojenih na dividende od zavisnih društava, od pridruženih društava i od zajedničkih poduhvata), kao i od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat i od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto po vrsti ulaganja po kojem dobijaju dividendu.

(9) Na kontu 659 – Ostali prihodi po drugim osnovama iskazuju se ostali poslovni prihodi za koje nije predviđen poseban konto u okviru grupe 65. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto prema vrstama prihoda.

Član 55.
(Grupa 66 – Finansijski prihodi)

(1) Na kontima grupe 66 – Finansijski prihodi iskazuju se prihodi od kamata, pozitivnih kursnih razlika, efekata valutne klauzule i ostali finansijski prihodi. Ovi prihodi se priznaju i vrednuju prema MRS 21, MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(2) Na kontu 660 – Prihodi od kamata od povezanih strana iskazuju se prihodi kamata po kreditima, po potraživanjima iz dužničko-povjerilačkih odnosa, zatezne i druge kamate, kao i prihodi kamata po najmovima kod davaoca najma, iz odnosa sa povezanim stranama – koji pripadaju grupi kojoj i samo privredno društvo pripada, bilo kao matično društvo ili kao član grupe. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(3) Na kontu 661 – Prihodi od kamata od nepovezanih strana iskazuju se prihodi kamata po kreditima, po potraživanjima iz dužničko-povjerilačkih odnosa, zatezne i druge kamate, kao i prihodi kamata po najmovima kod davaoca najma, iz odnosa sa ostalim nepovezanim stranama. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

(4) Na kontu 662 – Pozitivne kursne razlike iskazuju se pozitivne kursne razlike nastale po osnovu potraživanja i obaveza u obračunskom periodu.

(5) Na kontu 663 – Prihodi po osnovu valutne klauzule iskazuju se pozitivni efekti proistekli iz zaštite potraživanja, plasmana i obaveza putem valutne klauzule.

(6) Na kontu 669 – Ostali finansijski prihodi iskazuju se iskorišteni kasa skonto i drugi finansijski prihodi za koje nije propisan poseban konto u okviru grupe 66. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto prema vrstama prihoda.

Član 56.
(Grupa 67 – Ostali prihodi i dobici)

(1) Na kontima grupe 67 – Ostali prihodi i dobici iskazuju se dobici nastali pri otuđenju (prodaji ili otpisu) nekretnina, postrojenja i opreme, investicijskih nekretnina, nematerijalne imovine, dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovini poslovanja koje se obustavlja, dobici nastali pri prodaji finansijske imovine i ulaganja u povezane strane, dobici od prodaje materijala, viškovi imovine, dobici od derivatnih finansijskih instrumenata, prihodi po osnovu naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja, te ostali nespomenuti prihodi.

(2) Na kontu 670 – Dobici od otuđenja nematerijalne imovine i nekretnina, postrojenja i opreme iskazuju se dobici nastali pri otuđenju (prodaji) nematerijalne imovine i nekretnina, postrojenja i opreme, u iznosu za koji prodajna cijena premašuje neamortizovani iznos imovine i troškove prodaje.

(3) Na kontu 671 – Dobici od otuđenja investicijskih nekretnina iskazuju se dobici nastali pri otuđenju (prodaji) investicijskih nekretnina (koje se vode po trošku), u iznosu za koji prodajna cijena premašuje neamortizovani iznos imovine i troškove prodaje.

(4) Na kontu 672 – Dobici od otuđenja biološke imovine iskazuju se dobici nastali pri otuđenju (prodaji) biološke imovine (koja se vodi po trošku), u iznosu za koji prodajna cijena premašuje neamortizovani iznos imovine i troškove prodaje.

(5) Na kontu 673 – Dobici od otuđenja dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja iskazuju se dobici nastali pri prodaji dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja.

(6) Na kontu 674 – Dobici od otuđenja finansijske imovine i ulaganja u povezane strane iskazuju se dobici po osnovu prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku, finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, ulaganja u zavisna društva, ulaganja u pridružena društva i ulaganja u zajedničke poduhvate.

(7) Na kontu 675 – Dobici od prodaje materijala iskazuje se ostvarena pozitivna razlika između ostvarene prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti prodatog materijala i sličnih tekućih zaliha.

(8) Na kontu 676 – Viškovi iskazuju se viškovi imovine koji se utvrde popisom ili na drugi način.

(9) Na kontu 677 – Naplaćena ranije otpisana potraživanja iskazuju se prihodi po osnovu naknadne naplate ranije otpisanih potraživanja.

(10) Na kontu 678 – Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata iskazuju se dobici po osnovu promjene fer vrijednosti instrumenata zaštite fer vrijednosti i ostalih derivatnih finansijskih instrumenata koji ne predstavljaju instrumente zaštite, te dobici po osnovu trgovanja derivatima. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto.

Povećanje fer vrijednosti derivatnih finansijskih instrumenata knjiži se na teret konta grupe 22 ili na teret konta grupe 44, a u korist konta 678. Knjiženje povećanja fer vrijednosti pojedinog derivatnog instrumenta zaduženjem konta grupe 22 provodi se pod uslovom da u prethodnom periodu po istom instrumentu nije nastala derivatna finansijska obaveza. U tome slučaju utvrđeno povećanje fer vrijednosti na datum izvještavanja knjižit će se na teret konta grupe 44 kao smanjenje derivatne finansijske obaveze nastale u prethodnom periodu, a tek eventualna razlika na teret konta grupe 22.

(11) Na kontu 679 – Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi iskazuju se prihodi po osnovu otpisa i smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih rezervisanja i ostali prihodi za koje nije predviđen poseban konto u okviru grupe 67. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto prema vrstama prihoda/dobitaka.

Član 57.
(Grupa 68 – Prihodi/dobici po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine)

(1) Na kontima grupe 68 – Prihodi/dobici po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine iskazuju se pozitivni efekti vrijednosnih usklađivanja dugoročne nefinansijske imovine, dugoročne i kratkoročne finansijske imovine, dugoročne imovine namijenjene prodaji, imovine poslovanja koje se obustavlja, te ostale imovine u skladu sa MRS 2, MRS 16, MRS 36, MRS 38, MRS 40, MRS 41, MSFI 5, MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama.

(2) Na kontu 680 – Dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine iskazuje se povećanje vrijednosti nematerijalne imovine do visine ranije priznatog umanjenja vrijednosti na kontu 018 – Vrijednosna usklađivanja nematerijalne imovine po osnovu umanjenja vrijednosti, tj. do visine ranije iskazanih rashoda po osnovu tog umanjenja vrijednosti.

(3) Na kontu 681 – Dobici od nekretnina, postrojenja i opreme iskazuje se povećanje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme do visine ranije priznatog umanjenja vrijednosti na kontu 028 – Vrijednosna usklađivanja nekretnina postrojenja i opreme, tj. do visine ranije iskazanih rashoda po osnovu tog umanjenja vrijednosti, a po osnovu umanjenja vrijednosti, postrojenja i opreme koji se vode po trošku i gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi.

(4) Na kontu 682 – Dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina koje se vode po trošku iskazuje se povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se vode po trošku i amortizuju do visine ranije priznatog umanjenja vrijednosti na kontu 038 – Vrijednosna usklađivanja ulaganja u investicijske nekretnine po osnovu umanjenja vrijednosti, tj. do visine ranije iskazanih rashoda po osnovu tog umanjenja vrijednosti.

(5) Na kontu 683 – Dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po trošku iskazuje se povećanje vrijednosti biološke imovine koja se vodi po trošku i amortizuje do visine ranije priznatog umanjenja vrijednosti na kontu 048 – Vrijednosna usklađivanja biološke imovine po osnovu umanjenja vrijednosti, tj. do visine ranije iskazanih rashoda po osnovu tog umanjenja vrijednosti.

(6) Na kontu 684 – Dobici od usklađivanja vrijednosti dugoročne finansijske imovine iskazuju se otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku, otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od dugoročne finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, dobici od prestanka priznavanja dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku (uslijed modifikacije), dobici od modifikacija dugoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja, te dobici od reklasifikacija dugoročne finansijske imovine između poslovnih modela.

(7) Na kontu 685 – Dobici od usklađivanja vrijednosti zaliha iskazuje se povećanje neto utržive vrijednosti zaliha na kraju obračunskog perioda, u skladu sa MRS 2, do visine njihove nabavne vrijednosti (troška nabavke).

(8) Na kontu 686 – Dobici od usklađivanja vrijednosti kratkoročne finansijske imovine iskazuju se otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od kratkoročne finansijske imovine po amortizovanom trošku (uključujući i potraživanja od kupaca) i povećanje vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

(9) Na kontu 687 – Dobici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja iskazuju se dobici nastali uslijed raskida ugovora o najmu koji je u djelokrugu MSFI 16, a na osnovu kojeg je priznata predmetna imovina.

(10) Na kontu 688 – Dobici od usklađivanja vrijednosti dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja iskazuju se dobici nastali pri usklađivanju vrijednosti dugoročne imovine namijenjene prodaji i imovine poslovanja koje se obustavlja, u skladu s MSFI 5.

(11) Na kontu 689 – Dobici od usklađivanja vrijednosti ostale finansijske i nefinansijske imovine iskazuju se dobici od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja nisu obuhvaćena drugim kontima grupe 68, uključujući i kumulativne pozitivne revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat koje se prenose u bilans uspjeha uslijed otuđenja ove imovine. Privredna društva trebaju samostalno analitički razraditi trocifreni konto prema vrstama dobitaka.

Član 58.
(Grupa 69 – Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih perioda, i prenos prihoda)

(1) Na kontima grupe 69 – Efekti promjena računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih perioda i prijenos prihoda iskazuju se prihodi po osnovu efekata promjene računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih godina, u skladu sa MRS 8, kao i prijenos rashoda.

(2) Na kontu 690 – Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika iskazuju se efekti promjena računovodstvenih politika isključivo ukoliko je tako propisano određenim MSFI ili ukoliko je neizvodljivo utvrditi efekte na početno stanje uporednog izvještajnog perioda, u skladu sa MRS 8.

(3) Na kontu 691 – Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih perioda iskazuju se materijalni efekti ispravljanja grešaka iz prethodnih perioda, isključivo ukoliko je neizvodljivo utvrditi efekte na početno stanje uporednog izvještajnog perioda, u skladu sa MRS 8, te prihodi po osnovu ispravljanja naknadno utvrđenih grešaka iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni.

(4) Preko konta 699 – Prijenos prihoda vrši se prijenos prihoda sa grupa konta 60 do 69, zaduženjem ovog konta, u korist konta 710 – Ukupni prihodi.

Odjeljak H. Klasa 7 – Otvaranje i zaključak konta stanja i uspjeha

Član 59.
(Konto 700 – Otvaranje glavne knjige finansijskog računovodstva)

(1) Na kontu 700 – Otvaranje glavne knjige finansijskog računovodstva iskazuju se početna stanja pojedinih pozicija imovine, obaveza i kapitala na početku svake nove poslovne godine, odnosno u toku godine pri otpočinjanju poslovanja novog privrednog društva.

(2) Otvaranje glavne knjige finansijskog računovodstva vrši se zaduženjem konta 700 uz odobrenje odgovarajućih konta glavne knjige sa potražnim početnim saldom, odnosno zaduženjem odgovarajućih konta glavne knjige sa dugovnim početnim saldom uz odobrenje konta 700. Nakon otvaranja svih konta glavne knjige koja imaju početna stanja, zbir dugovne i potražne strane konta 700 jednak je zbiru izvještaja o finansijskom položaju na osnovu kojeg se vrši otvaranje konta glavne knjige.

Član 60.
(Grupa 71 – Zaključak konta poslovnog rezultata)

(1) Na kontima grupe 71 – Zaključak konta poslovnog rezultata zaključuje se konto rashoda i prihoda.

(2) Na kontu 710 – Ukupni prihodi zaključuje se konto prihoda, odobrenjem ovog konta na teret konta 699 – Prijenos prihoda.

(3) Na kontu 711 – Ukupni rashodi zaključuje se konto rashoda, zaduženjem ovog konta u korist konta 599 – Prijenos rashoda.

(4) Na kontu 712 – Prijenos rezultata perioda iskazuje se prijenos bruto dobiti obračunskog perioda, zaduženjem ovog konta u korist konta 720 – Dobit ili gubitak, odnosno, ako je ostvaren bruto gubitak, zaduženjem konta 720 – Dobit ili gubitak u korist konta 712.

Član 61.
(Grupa 72 – Obračun dobiti ili gubitka)

(1) Na kontima grupe 72 – Obračun dobiti ili gubitka iskazuju se ostvarena dobit ili gubitak na kraju obračunskog perioda, tekući i odgođeni porez na dobit i prijenos dobiti ili gubitka.

(2) Na kontu 720 – Dobit ili gubitak iskazuje se ostvarena bruto dobit ili gubitak na kraju obračunskog perioda, prenesena sa konta 712.

(3) Na kontu 721 – Porez na dobit iskazuje se porez na dobit tekuće godine, u skladu sa propisima o porezu na dobit, zaduženjem ovog konta u korist konta 481 – Obaveze za porez na dobit.

(4) Na kontu 722 – Efekat smanjenja odgođene porezne imovine iskazuje se smanjenje odgođene porezne imovine iz prethodnih godina (privremene porezne razlike koje se mogu odbiti u budućim periodima, a koje utiču na tekući porez za dobit), zaduženjem ovog konta u korist konta 090 – Odgođena porezna imovina.

(5) Na kontu 723 – Efekat povećanja odgođene porezne imovine iskazuje se povećanje odgođene porezne imovine u tekućoj godini (privremene porezne razlike koje se mogu odbiti u budućim periodima, a koje utiču na tekući porez za dobit), odobrenjem ovog konta na teret konta 090 – Odgođena porezna imovina.

(6) Na kontu 724 – Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza iskazuje se povećanje odgođenih poreznih obaveza u tekućoj godini (privremene razlike oporezive u budućim periodima, a koje utiču na tekući porez za dobit), zaduženjem ovog konta u korist konta 408 – Odgođene porezne obaveze.

(7) Na kontu 725 – Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza iskazuje se smanjenje odgođenih poreznih obaveza iz prethodnih godina (privremene razlike oporezive u budućim periodima, a koje utiču na tekući porez za dobit), odobrenjem ovog konta na teret konta 408 – Odgođene porezne obaveze.

(8) Na kontu 726 – Prenos dobiti ili gubitka iskazuje se ostvarena neto dobit ili gubitak na kraju obračunskog perioda, zaduženjem ili odobrenjem ovog konta u korist ili na teret konta 720 – Dobit ili gubitak, 721 – Porez na dobit, 722 – Efekat smanjenja odgođene porezne imovine, 723 – Efekat povećanja odgođene porezne imovine, 724 – Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza i 725 – Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza.

Ostvarena neto dobit se na kraju obračunskog perioda prenosi zaduženjem konta 726, u korist konta 341 – Neraspoređena dobit izvještajne godine.

Ostvareni neto gubitak na kraju obračunskog perioda prenosi se na teret konta 351 – Gubitak izvještajne godine, u korist konta 726.

Član 62.
(Konto 730 – Zaključak konta stanja)

(1) Na kontu 730 – Zaključak konta stanja, na dan izvještaja o finansijskom položaju, zaključuje se konto imovine, obaveza i kapitala.

(2) Zaključak konta stanja glavne knjige vrši se zaduženjem konta 730 u korist konta imovine, odnosno odobrenjem konta 730 na teret konta obaveza i kapitala, po pojedinim pozicijama izvještaja o finansijskom položaju. Po izvršenom zaključku, zbir dugovne strane je jednak zbiru potražne strane na ovom kontu.

Odjeljak I. Klasa 8 – Vanbilansna evidencija

Član 63.
(Klasa 8 – Vanbilansna evidencija)

(1) Konta klase 8 – Vanbilansna evidencija koja su navedena u Kontnom okviru u prilogu ovog pravilnika nisu obavezujuća i privredno društvo ih može prilagoditi svojim potrebama.

(2) Na kontima grupe 88 – Vanbilansna aktiva iskazuju se tuđa imovina uzeta u najam, osim imovine uzete pod finansijskim najmom, preuzeti proizvodi i roba za zajedničko poslovanje, komisiona roba, roba u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu, derivatni poslovi (derivatni finansijski instrumenti, bez obzira na to je li riječ o instrumentima koji se drže radi trgovanja, ugrađenim derivatima ili onima koji se koriste kao instrument zaštite, te bez obzira na valutu u kojoj je izražena odnosna varijabla derivatnih finansijskih instrumenata) i ostala imovina koja nije u vlasništvu privrednog društva, kao i druge stavke koje se evidenciono iskazuju u okviru vanbilansne evidencije.

(3) Na kontima grupe 89 – Vanbilansna pasiva iskazuju se obaveze po osnovu imovine i drugih stavki iskazanih na kontima grupe 88.

Odjeljak J. Klasa 9 – Obračun troškova i proizvodnje

Član 64.
(Konta klase 9 – Obračun troškova)

(1) Privredno društvo samostalno odlučuje da li će podatke o stanju, nabavci i trošenju zaliha materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara, podatke o proizvodnji i kretanju proizvoda, kao i podatke o početnom stanju, nabavci i prodaji robe, voditi na odgovarajućim kontima finansijskog knjigovodstva, ili preko konta klase 9 – Obračun troškova i proizvodnje.

(2) Konta klase 9 – Obračun troškova i proizvodnje koja su navedena u Kontnom okviru u prilogu ovog pravilnika nisu obavezujuća, pa privredno društvo koje odluči da vrši Obračun troškova i proizvodnje može razradu klase 9 prilagoditi vlastitim potrebama.

Član 65.
(Grupa 90 – Konta odnosa sa finansijskim računovodstvom)

(1) Na kontima grupe 90 – Konta odnosa sa finansijskim računovodstvom iskazuje se preuzimanje zaliha, preuzimanje nabavke materijala i robe, preuzimanje troškova i preuzimanje prihoda.

(2) Na kontu 900 – Preuzimanje zaliha, na početku poslovne godine, iskazuje se preuzimanje zaliha materijala, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda, gotovih proizvoda i robe, zaduženjem konta grupe 91 – Materijal i roba, 95 – Nosioci troškova i 96 – Gotovi proizvodi, u korist konta 900. Preuzete zalihe na kontu 900 iskazuju se u iznosu koji je iskazan u finansijskom računovodstvu na kontima grupa 10 – Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar, 11 – Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge, 12 – Gotovi proizvodi i 13 – Roba.

(3) Na kontu 901 – Preuzimanje nabavke materijala i robe iskazuje se nabavka materijala i robe na način da se zadužuju konta 910 – Materijal, 911 – Roba i 912 – Proizvodi i roba u prodavnici proizvođača, u korist konta 901.

(4) Na kontu 902 – Preuzimanje troškova iskazuju se troškovi koji su u finansijskom računovodstvu knjiženi na kontima grupe 51 do 55, koji se knjiže zaduženjem odgovarajućih konta grupa 92 – Računi mjesta troškova nabavke, tehničke uprave i pomoćnih djelatnosti, 93 – Računi glavnih proizvodnih mjesta troškova i 94 – Računi mjesta troškova uprave, prodaje i sličnih aktivnosti, ako se troškovi vode po mjestima troškova, a ako se troškovi ne vode po mjestima troškova, na teret konta grupe 95 – Nosioci troškova i konta 982 – Troškovi perioda.

(5) Na kontu 902 ne knjiži se preuzimanje troškova materijala kada se evidencija o stanju, nabavci i trošenju materijala vodi na kontu 910 – Materijal, jer se u tom slučaju trošenje materijala knjiži na potražnoj strani konta 910 – Materijal, uz zaduženje odgovarajućih konta mjesta troškova i nosilaca (konta grupe 92 – Mjesta troškova nabavke, tehničke uprave i pomoćne djelatnosti, 93 – Konta glavnih proizvodnih mjesta troškova, 94 – Konta mjesta troškova uprave, prodaje i sličnih djelatnosti i 95 – Nosioci troškova), odnosno, ako se troškovi materijala ne vode po mjestima troškova, na teret konta grupe 95 – Nosioci troškova i konta 982 – Troškovi perioda.

(6) Na kontu 903 – Preuzimanje prihoda iskazuje se preuzimanje poslovnih prihoda koji su knjiženi u finansijskom računovodstvu, a koji se u računovodstvu obračuna troškova i proizvoda knjiže u korist konta 986 – Prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga, 987 – Prihodi po osnovu prodaje robe, 988 – Slobodni konto i 989 – Drugi prihodi.

Član 66.
(Grupa 91 – Materijal i roba)

(1) Na kontima grupe 91 – Materijal i roba iskazuju se zalihe materijala, robe i proizvoda i robe u prodavnicama proizvođača, u slučaju da se evidencija o stanju, nabavci, trošenju i prodaji tih zaliha vodi na kontima ove grupe u okviru obračuna troškova i proizvoda.

(2) Kada se evidencija o stanju, nabavci, trošenju i prodaji zaliha materijala i robe vodi u finansijskom računovodstvu na kontima grupa 10 – Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar i 13 – Roba, na kontima grupe 91 ne vrši se knjiženje.

(3) Na kontu 910 – Materijal, odnosno na posebnim analitičkim kontima u okviru ovog konta, iskazuje se evidencija o stanju, nabavci i trošenju zaliha sirovina, osnovnog i pomoćnog materijala, ostalog materijala, goriva i maziva, te alata i inventara koji se u cjelini otpisuju u obračunskom periodu. Na posebnim analitičkim kontima u okviru ovog konta vode se odstupanja od planskih cijena i ispravka vrijednosti zaliha. Preuzimanje početnog stanja materijala knjiži se zaduženjem konta 910, u korist konta 900 – Preuzimanje zaliha, a nabavka u korist konta 901 – Preuzimanje nabavke materijala i robe.

(4) Utrošeni materijal knjiži se zaduženjem konta grupe 92 – Konta mjesta troškova nabavke, tehničke uprave i pomoćne djelatnosti, 93 – Konta glavnih proizvodnih mjesta troškova, 94 – Konta mjesta troškova uprave, prodaje i sličnih aktivnosti i 95 – Nosioci troškova, prodati materijal zaduženjem ili odobrenjem konta 991 – Dobitak i gubitak po osnovu prodaje materijala, manjkovi zaduženjem konta 992 – Manjkovi materijala i robe, otpisi zaduženjem konta 993 – Otpis materijala i robe, sve u korist konta 910. Za viškove materijala zadužuje se konto 910, a odobrava konto 994 – Viškovi materijala i robe.

(5) Za utrošeni materijal, knjiženje u klasi 5 se vrši zaduženjem odgovarajućeg konta grupe 51 – Materijalni troškovi, konta 575 – Gubici po osnovu prodaje materijala i konta 576 – Manjkovi, a odobrenjem konta 510 – Nabavka materijala, a za viškove zaduženjem konta 510 – Nabavka materijala u korist konta 676 – Viškovi.

(6) Na kontu 911 – Roba, na posebnim analitičkim kontima, iskazuje se vrijednost zaliha robe u skladištu i stovarištu na veliko, u prodavnicama i drugim maloprodajnim objektima, u obradi, kao i ukalkulirani PDV i ukalkulirana razlika u cijeni robe.

(7) Preuzimanje početnog stanja zaliha robe knjiži se zaduženjem konta 911, u korist konta 900 – Preuzimanje zaliha, a nabavka u korist konta 901 – Preuzimanje nabavke materijala i robe. Prodaja robe knjiži se zaduženjem konta 981 – Nabavna vrijednost prodate robe, u korist konta 911.

(8) Na kontu 912 – Proizvodi i roba u prodavnici proizvođača, na posebnim analitičkim kontima, iskazuje se vrijednost zaliha proizvoda i robe u prodavnicama i drugim maloprodajnim objektima proizvodnih privrednih društava, kao i ukalkulirani PDV i ukalkulirana razlika u cijeni robe.

(9) Preuzimanje početnog stanja proizvoda i robe knjiži se zaduženjem konta 912, u korist konta 900 – Preuzimanje zaliha. Nabavke robe u toku obračunskog perioda knjiže se zaduženjem konta 912, u korist konta 901 – Preuzimanje nabavke materijala i robe. Prijem vlastitih proizvoda u prodavnicu u toku obračunskog perioda knjiži se zaduženjem konta 912, u korist konta grupe 96 – Gotovi proizvodi. Prodaja proizvoda i robe iz vlastitih prodavnica knjiži se zaduženjem konta 981 – Nabavna vrijednost prodate robe i konta 980 – Troškovi prodatih proizvoda i usluga, u korist konta 912.

Član 67.
(Grupa 92 – Konta mjesta troškova nabavke, tehničke uprave i pomoćnih djelatnosti)

Na kontima grupe 92 – Konta mjesta troškova nabavke, tehničke uprave i pomoćnih djelatnosti, odnosno na posebnim osnovnim kontima koje privredno društvo otvori u okviru ove grupe, poslije knjiženja u finansijskom računovodstvu, iskazuju se odgovarajući troškovi u korist konta 902 – Preuzimanje troškova, odnosno u korist konta 910 – Materijal, kada se zalihe materijala vode na ovom kontu.

Član 68.
(Grupa 93 – Konta glavnih proizvodnih mjesta troškova)

Na kontima grupe 93 – Konta glavnih proizvodnih mjesta troškova, odnosno na posebnim osnovnim računima koje privredno društvo otvori u okviru ove grupe, poslije knjiženja u finansijskom računovodstvu, iskazuju se odgovarajući troškovi u korist konta 902 – Preuzimanje troškova, odnosno u korist konta 910 – Materijal, kada se zalihe materijala vode na ovom kontu.

Član 69.
(Grupa 94 – Konta mjesta troškova uprave, prodaje i sličnih aktivnosti)

Na kontima grupe 94 – Konta mjesta troškova uprave, prodaje i sličnih aktivnosti, odnosno na posebnim osnovnim kontima koje privredno društvo otvori u okviru ove grupe, poslije knjiženja u finansijskom računovodstvu, iskazuju se odgovarajući troškovi u korist konta 902 – Preuzimanje troškova, odnosno u korist konta 910 – Materijal, kada se zalihe materijala vode na ovom kontu.

Član 70.
(Grupa 95 – Nosioci troškova)

(1) Na kontima grupe 95 – Nosioci troškova iskazuju se početno stanje nosioca troškova, direktni troškovi koji se na osnovu dokumentacije mogu povezati sa pojedinim učincima i indirektni troškovi koji se na osnovu odgovarajućih ključeva za raspodjelu alociraju na te učinke.

(2) Na kontu 950 – Nedovršeni učinci iskazuje se početno stanje nedovršene proizvodnje i nedovršenih usluga, odobrenjem konta 900 – Preuzimanje zaliha, te stanje nedovršene proizvodnje i nedovršenih usluga na kraju obračunskog perioda.

(3) Konto 951 – Prijenos proizvoda iz proizvodnje u skladište, u toku obračunskog perioda se odobrava za prenesene proizvode u skladište, na teret konta 960 – Gotovi proizvodi. Na kraju obračunskog perioda, konto 951 se zadužuje za iznos troškova proizvodnje proizvoda, u korist konta grupe 93 – Konta glavnih proizvodnih mjesta troškova i konta 957 – Troškovi utrošenih poluproizvoda.

(4) Konto 952 – Prijenos poluproizvoda iz proizvodnje u skladište, u toku obračunskog perioda se odobrava za poluproizvode prenesene u skladište, na teret konta 958 – Poluproizvodi u skladištu. Na kraju obračunskog perioda, konto 952 se zadužuje za iznos troškova proizvodnje poluproizvoda, u korist konta grupe 93 – Računi glavnih proizvodnih mjesta troškova.

(5) Konto 953 – Prijenos troškova realizovanih usluga, u toku obračunskog perioda se odobrava na teret konta 980 – Troškovi prodatih proizvoda i usluga. Na kraju obračunskog perioda, konto 953 se zadužuje za iznos troškova realizovanih usluga u korist konta grupe 93 – Konta glavnih proizvodnih mjesta troškova.

(6) Na kontu 957 – Troškovi utrošenih poluproizvoda iskazuju se troškovi utrošenih poluproizvoda u korist konta 958 – Poluproizvodi u skladištu.

(7) Na kontu 958 – Poluproizvodi u skladištu iskazuju se početne zalihe poluproizvoda, odobrenjem konta 900 – Preuzimanje zaliha. U toku obračunskog perioda, preuzeti poluproizvodi iz proizvodnje se knjiže zaduženjem konta 958, uz odobrenje konta 952 – Prijenos poluproizvoda iz proizvodnje u skladište, a knjiženje utrošenih poluproizvoda u toku obračunskog perioda vrši se zaduživanjem konta 957 – Troškovi utrošenih poluproizvoda, uz odobrenje konta 958.

(8) Na kontu 959 – Odstupanja u troškovima nosilaca troškova iskazuje se razlika između cijena po kojima se vode zalihe nedovršenih proizvoda i poluproizvoda i cijena koštanja tih zaliha.

Član 71.
(Grupa 96 – Gotovi proizvodi)

(1) Na kontima grupe 96 – Gotovi proizvodi iskazuju se gotovi proizvodi po cijeni koštanja i odstupanja u troškovima gotovih proizvoda.

(2) Preuzimanje početnog stanja gotovih proizvoda knjiži se zaduženjem konta 960 do 968, u korist konta 900 – Preuzimanje zaliha.

(3) Na kontima 960 do 968 iskazuju se gotovi proizvodi po cijeni koštanja, zaduženjem pojedinih konta u korist konta 900 – Preuzimanje zaliha, za početne zalihe proizvoda, i konta 951 – Prijenos proizvoda iz proizvodnje u skladište, za zalihe proizvedene u toku obračunskog perioda.

(4) Konta proizvoda se u toku obračunskog perioda odobravaju na teret konta 980 – Troškovi prodatih proizvoda i usluga, za proizvode prodate sa skladišta, i konta 912 – Proizvodi i roba u prodavnici proizvođača, za proizvode prenesene u prodavnicu.

(5) Na kontu 969 – Odstupanja u troškovima gotovih proizvoda iskazuje se razlika između cijena po kojima se vode zalihe proizvoda gotovih proizvoda i cijena koštanja tih zaliha.

Član 72.
(Grupa 97 – Slobodna grupa)

Na kontima grupe 97 – Slobodna grupa, privredna društva mogu otvarati posebna osnovna konta prema vlastitim potrebama.

Član 73.
(Grupa 98 – Rashodi i prihodi)

(1) Na kontima grupe 98 – Rashodi i prihodi iskazuju se troškovi prodatih proizvoda i usluga, nabavna vrijednost prodate robe, troškovi perioda, otpisi, manjkovi, obezvrjeđenje i viškovi zaliha proizvoda, ostali rashodi i prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga, prihodi od prodaje robe i ostali prihodi.

(2) Na kontu 980 – Troškovi prodatih proizvoda i usluga iskazuje se vrijednost prodatih proizvoda i usluga po stvarnim troškovima, zaduženjem ovog konta u korist konta 953 – Prijenos troškova realizovanih usluga, konta 958 – Poluproizvodi u skladištu i konta grupe 96 – Gotovi proizvodi.

(3) Na teret konta 980 knjiži se i vrijednost vlastitih proizvoda upotrijebljenih za stalna sredstva, materijal i rezervne dijelove, kao i vlastiti transport pri nabavci materijala i robe, uključujući i troškove utovara, istovara i sl.

(4) Na kontu 981 – Nabavna vrijednost prodate robe iskazuje se nabavna vrijednost prodate robe u korist konta 911 – Roba i 912 – Proizvodi i roba u prodavnici proizvođača.

(5) Na kontu 982 – Troškovi perioda iskazuju se troškovi koji se ne uključuju u cijenu koštanja zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda, nedovršenih usluga i gotovih proizvoda, već se direktno nadoknađuju na teret prihoda obračunskog perioda, knjiženjem u korist konta grupe 94 – Računi mjesta troškova uprave, prodaje i sličnih djelatnosti.

(6) Na kontu 983 – Otpis, manjkovi i viškovi zaliha proizvoda iskazuje se vrijednost otpisa, manjkova i viškova zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Otpisi i manjkovi knjiže se zaduženjem konta 983, u korist konta grupa 95 – Nosioci troškova i 96 – Gotovi proizvodi, a viškovi se knjiže zaduženjem konta grupa 95 – Nosioci troškova i 96 – Gotovi proizvodi, u korist konta 983. Na kontu 983 se iskazuju i gubici od obezvrjeđenja zaliha nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda, u skladu sa MRS 2 i drugim relevantnim MRS/MSFI.

(7) Na kontu 985 – Slobodni konto privredna društva mogu otvarati posebna analitička konta za iskazivanje pojedinih vrsta rashoda, prema vlastitim potrebama.

(8) Na kontu 986 – Prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga iskazuju se prihodi ostvareni od prodaje proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu, zaduženjem konta 903 – Preuzimanje prihoda.

(9) Na kontu 987 – Prihodi po osnovu prodaje robe iskazuju se prihodi ostvareni od prodaje robe na domaćem i stranom tržištu.

(10) Na kontu 988 – Slobodni konto privredna društva mogu otvarati posebna analitička konta za iskazivanje pojedinih vrsta prihoda, prema vlastitim potrebama.

(11) Na kontu 989 – Ostali prihodi iskazuju se prihodi koji nisu iskazani na drugim kontima u okviru ove grupe konta, zaduženjem konta 903 – Preuzimanje prihoda.

Član 74.
(Grupa 99 – Konta dobitka, gubitka i zaključka)

(1) Na kontima grupe 99 – Konta dobitka, gubitka i zaključka iskazuju se poslovni dobitak i gubitak, gubitak i dobitak po osnovu prodaje materijala, manjkovi, otpisi i viškovi materijala i robe, te zaključak obračuna troškova i proizvoda.

(2) Na kontu 990 – Poslovni dobitak i gubitak iskazuje se poslovni dobitak ili gubitak koji se utvrđuje tako što se na teret ovog konta prenose poslovni rashodi odobrenjem konta 980 – Troškovi prodatih proizvoda i usluga, 981 – Nabavna vrijednost prodate robe, 982 – Troškovi perioda, 983 – Otpis, manjkovi i viškovi zaliha proizvoda i 985 – Slobodni konto. U korist konta 990 se prenose poslovni prihodi, zaduženjem konta 986 – Prihodi po osnovu prodaje proizvoda i usluga, 987 – Prihodi po osnovu prodaje robe, 988 – Slobodni konto i 989 – Drugi prihodi.

(3) Na kontu 991 – Dobitak i gubitak po osnovu prodaje materijala iskazuju se dobici od prodaje materijala, odobrenjem ovog konta, odnosno gubici od prodaje materijala, zaduženjem ovog konta.

(4) Na kontu 992 – Manjkovi materijala i robe iskazuju se manjkovi materijala i robe, zaduženjem ovog konta, u korist konta 910 – Materijal i konta 911 – Roba.

(5) Na kontu 993 – Otpisi materijala i robe iskazuju se otpisi zaliha materijala i robe, zaduženjem ovog konta, u korist konta 910 – Materijal, 911 – Roba i dio konta 912 – Proizvodi i roba u prodavnici proizvođača.

(6) Na kontu 994 – Viškovi materijala i robe iskazuju se viškovi zaliha materijala i robe, u korist ovog konta, a na teret konta 910 – Materijal, alat i sitan inventar u skladištu, 911 – Roba i dio konta 912 – Proizvodi i roba u prodavnici proizvođača.

(7) Na kontu 999 – Zaključak obračuna troškova i proizvoda, na datum izvještajnog perioda, iskazuje se zaključak konta obračuna troškova i proizvoda, zaduženjem konta 999 u korist konta koji imaju dugovni saldo, te zaduženjem konta koji imaju potražni saldo u korist konta 999.

Poglavlje III. Priznavanje i mjerenje u slučaju stečaja i likvidacije

Član 75.
(Slučaj stečaja i likvidacije)

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja na dan otvaranja, odnosno zaključenja postupka stečaja i likvidacije, kao i u slučajevima kada se finansijski izvještaji sastavljaju u toku trajanja tih postupaka, privredna društva primjenjuju odredbe ovog pravilnika, s tim što vrednovanje imovine koja čini stečajnu, odnosno likvidacionu masu vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija privrednih društava.

Poglavlje IV. Prijelazne i završne odredbe

Član 76.
(Primjena Kontnog okvira)

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kontnom okviru, sadržaju konta i primjeni kontnog okvira za privredna društva (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 82/10).

Član 77.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 1. januara 2022. godine.

Broj 04-02-2-6787/21
03. septembra 2021. godine
Sarajevo

Ministrica
Jelka Milićević, s. r.