skip to Main Content
Zips 1440 1441 3DWEB

DIREKTNI POREZI
Aktuelnosti iz poreznih propisa
U postojećoj zakonodavnoj učmalosti i „zamoru materijala“ zbog stalne borbe oko koronavirusa iznenada je došlo do novih aktivnosti kod donošenja novih propisa, koji će „izazvati“ življu dinamiku u primjeni istih.
Tako su u „Službenim novinama Federacije BiH”, broj 48/21, objavljeni sljedeći propisi: Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak, Zakon o izmjenama Zakona o visini zatezne kamate na javne prihode, Zakon o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

INDIREKTNI POREZI
Oporezivanje e-trgovine (opća pravila i posebne sheme)
Reforma oporezivanja e-trgovine, koja se treba implementirati od 1. 7. 2021., uključuje načelno dva segmenta: izmjene općih pravila oporezivanja propisanih PDV Direktivom kako bi se ispravno oporezovala trgovina na daljinu i obuhvatile sve specifičnosti e-trgovine (predmet oporezivanja, prag za oporezivanje, mjesto prometa), te posebna pravila za određene oblike e-trgovine dobrima i uslugama (prodaja “na daljinu” uvezenih dobara, prodaja preko digitalnih platformi, prodaja usluga od strane dobavljača iz trećih zemalja i dr.). Posebna pravila se temelje na postojećoj shemi “sve na jednom mjestu”, koja se od 2015. primjenjuje za oporezivanje digitalnih usluga u EU
Piše: dr. sci. Dinka ANTIĆ

FINANCIJSKO TRŽIŠTE
Strukturirano financiranje nekretnina
Na razvijenim financijskim tržištima Europske unije i svijeta financiranje nekretnina zauzima važno mjesto u poslovanju banaka i predstavlja klasičan bankarski posao, a metodologija financiranja je uglavnom standardizirana. Financiranje nekretnina omogućavalo je bankama koje posluju na razvijenim financijskim tržištima značajne kreditne plasmane i visoke profite, ali je i bilo uzrokom kriza i velikih gubitaka. Financiranje nekretnina je oblik projektnog financiranja, pod kojim se podrazumijeva kreditiranje izgradnje komercijalnih i stambenih nekretnina i kreditiranje ulaganja u postojeće odnosno već izgrađene komercijalne nekretnine namijenjene iznajmljivanju, kod kojega se financiranje bazira upravo na nekretnini i sposobnosti nekretnine da generira budući novčani tok potreban za otplatu kredita
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

RAČUNOVODSTVO
Obračun amortizacije dugotrajne materijalne imovine
Vrijednost dugotrajne materijalne imovine većini poslovnih subjekata predstavlja značajnu poziciju. Iz navedenog proizlazi da je problematika obračuna amortizacija dugotrajne materijalne imovine posebno važna. Amortizacija predstavlja obračun trošenja sredstva. Odabir određenih metoda i stopa amortizacija dugotrajne materijalne imovine, može kratkoročno uticati na financijski položaj i poslovnu uspješnost poslovnog subjekta. Dugoročno gledano, iznos amortizacije za cijeli vijek upotrebe sredstva je uvijek isti bez obzira na korištenu metodu obračuna amortizacije
Piše: Mehmed BUDIĆ, bacc. oec.

CARINE I CARINSKI PROPISI
Carinska povlastica na temelju stranog ulaganja
Carinske povlastice razumijevaju svaki povlašteni uvoz sa stajališta naplate carine i one obuhvaćaju carinska oslobođenja, sniženje carinskog opterećenja, preferencijalne carinske stope i naplatu carina temeljem međunarodnih ugovora koje je potpisala i ratificirala ili preuzela Bosna i Hercegovina
Piše: Frano DOGAN

JAVNE NABAVKE
Pravilan način dostavljanja garancije za ozbiljnost ponude (slučaj iz prakse)
Garancija za ozbiljnost ponude je garancija u slučaju da ponuđač odustane od svoje ponude u roku važenja ponude. Ugovorni organ može zahtijevati da se ponuda garantuje odgovarajućom garancijom za ozbiljnost ponude. Garancija za ozbiljnost ponude ne može se zahtijevati ukoliko je vrijednost nabavke manja od 100.000,00 KM
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI
Novi Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova
Ovim zakonom uređuje se postupak mirnog rješavanja radnih sporova individualnih i kolektivnih, način određivanja miritelja i arbitara i sva druga pitanja koja su značajna za mirno rješavanje radnih sporova za teritoriju Federacije. Naime, ovaj način rješavanja sporova uvodi se prvenstveno radi unaprjeđenja pristupa pravdi, kao i radi ekonomičnosti i efikasnosti postupaka, a u smislu postizanja dogovora strana u sporu u znatno kraćem roku u odnosu na dugotrajnost postupaka koji se vode pred sudovima
Piše: mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ

Mobing u sudskoj praksi u BiH
Poslodavcu i drugim licima zaposlenim kod poslodavca zabranjeno je sistemsko uznemiravanje na radu ili u vezi sa radom (mobing) radnika. Radnik koji je žrtva sistemskog uznemiravanja na radu ima mogućnost podnošenja tužbe suda u kojoj može tražiti utvrđenje mobinga, zabranu i otklanjanje mobinga te naknadu štete. Radnik u tužbenom zahtjevu u kom traži da se utvrdi da je određenim postupanjem ili propuštanjem preduzimanja radnji došlo do mobinga te radnje bi trebao opisati u petitu tužbe. U parnicama koje su pokrenute radi utvrđenja mobinga najteži zadatak sudova je kako prepoznati (utvrditi) mobing odnosno ponašanje koje predstavlja uznemiravanje na radnom mjestu. U radu su navedena procesna pravila u sporu kojim se traži zaštita od uznemiravanja – mobinga, a ono što je karakteristično u ovom sporu je pravilo o teretu dokazivanja gdje su data stajališta sudske prakse kod preraspodjele tereta dokazivanja
Piše: mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

ZAŠTITA POTROŠAČA
Nametanje dodatnih obaveza potrošačima toplotne energije – vezana trgovina kao zloupotreba dominantnog položaja
U Bosni i Hercegovini zaštita prava konkurencije povjerena je Konkurencijskom vijeću BiH. Zaštita prava konkurencije odnosi se i na zaštitu potrošača. Skoro svaki stanovnik BiH je korisnik neke od komunalnih usluga, u kojima pružalac usluga u najvećem broju slučajeva ima dominantan položaj koji može biti zloupotrijebljen. Dominantan položaj dovodi do manjeg interesa potrošača da ukažu na nepravilnosti u radu zbog nemogućnosti izbora drugog pružaoca usluga
Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
Izvršenje odluka o izdržavanju djeteta u prekograničnim predmetima
Usklađenost različitih pravnih sistema na međunarodnom nivou konvencijama o izvršenju odluka o izdržavanja djeteta u prekograničnim predmetima ili drugim pravnim izvorima od posebnog je značaja, zbog činjenice koliko je značajna zaštita djeteta i njegovih prava. Osim efikasnih pravnih instrumenata kojima će se zaštititi pravo djeteta na izdržavanje od strane roditelja potrebno je i efikasno postupanje ovlaštenih organa, kako bi se kreirale prakse u postupanju na temelju kojih će se ostvariti ciljevi propisani tim pravnim instrumentima. U postupanju ovlaštenih organa najvažniji interes je „najbolji interes djeteta“, zbog čega se mora staviti akcenat na temeljito i hitno postupanje kako bi dijete kao povjerilac moglo ostvariti svoje pravo na izdržavanje od roditelja kao dužnika. I u Evropskoj uniji doneseni su određeni pravni izvori u ovom području primjene, koje će BiH morati usvojiti kao pravnu stečevinu, stoga je značajno da se ti propisi pravilno razumiju, radi njihove efikasnije primjene u trenutku kada isti budu imali i neposrednu pravnoobavezujuću snagu
Pišu: Denis MARTINI & Emir SINANOVIĆ

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Usluge projektovanja stambeno-poslovnog kompleksa
– Usluge prijevoza robe namijenjene izvozu
– Nepokretna imovina kao ulog u novoregistrovano društvo
– Odgođeno plaćanje
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

Korekcija PDV-a u slučaju naknadno obračunatih usluga zakupa
– Osnovica za obračun PDV-a kod preprodaje korištenih motornih vozila
– Popunjavanje PDV prijave za usluge unutrašnje obrade (lohn poslovi)
– PDV tretman usluga priređivača igara na sreću
Dejan RAKIĆ, advokat

– Donacija dobara samostalnih poduzetnika humanitarnim organizacijama – PDV-e na naknade u sudskom postupku

RAČUNOVODSTVO
– Propušteno knjiženje fakture iz prethodnog perioda i izmijenjena PDV prijava
– Evidentiranje ulaganja na tuđim stalnim sredstvima
– Diobena bilanca i ispravka knjigovodstvene pogreške
– Ispravka vrijednosti i otpis potraživanja

RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH KORISNIKA
 – Evidentiranje ulaganja u stalna sredstva (rekonstrukcija i/ili adaptacija)
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

POREZ NA DOHODAK
– Primjena novog Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak
– (Ne)usklađenost zakonskih i podzakonskih propisa
– Korištenje službenog vozila u privatne svrhe
– Obračun koristi zaposlenika prilikom korištenja službenog automobila u privatne svrhe
– Oporezivanje isplate poticaja fizičkim licima za obavljanje samostalne djelatnosti

POREZ NA DOBIT
– Priznavanje troškova reprezentacije menadžeru koji obavlja ovu funkciju bez zasnivanja radnog odnosa
– Popunjavanje prijave poreza na dobit (Obrazac PP-801)
– Usluge transporta pravnog lica iz R Hrvatske u Federaciji BiH

POREZI I DOPRINOSI
– Porezi i pripadajući doprinosi po osnovu naknada isplaćenih po menadžerskom ugovoru
– Primjena Odluke o povećanju minimalne plate u Republici Srpskoj
– Porezi i doprinosi u slučaju obavljanja dodatne djelatnosti

FINANSIJE
– Prodaja amortizovanog putničkog automobila i tržišna vrijednost

FISKALIZACIJA
– Evidentiranje prometa preko fiskalnog uređaja
– Izuzeci od obaveze izdavanja fiskalnih računa

NEPOREZNA DAVANJA
– (Ne)obaveznost plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu
Fuad BALTA, dipl. ecc.

JAVNE NABAVKE
Ispunjavanje kvalifikacionih uslova ponuđača u postupku javne nabavke
– Razlozi za otkazivanje postupka javne nabavke
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
Uslovi i način prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u institucije BiH  (Broj: 03-50-22-3/21 od 21. 6. 2021. godine )

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH
Odlazak namještenika u penziju i pravo na godišnji odmor
Pripremio: mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI
Ostvarivanje prava na regres za vrijeme privremene spriječenosti za rad (porođajno odsustvo)
Disciplinska odgovornost i prestanak ugovora o radu
Prof. dr. Mehmed HADŽIĆ

Postupanje poslodavca kada ovlaštenja vijeća zaposlenika vrše dva ili više sindikata
Preraspored radnika na drugo radno mjesto za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja)
– Prekovremeni i preraspoređeni rad
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

 ZAŠTITA NA RADU
Obaveza ispitivanja radne okoline
Uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu
Utvrđivanje poslova sa povećanim rizikom
Osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad
Obaveza obavještavanja inspekcije rada o pojavama od uticaja na život i zdravlje radnika
Izbor povjerenika za zaštitu na radu
Mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik & Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

OBLIGACIONI ODNOSI
Zastara potraživanja povrata zajma

PARNIČNI POSTUPAK
Nagrade i naknada troškova za rad advokata
Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

UPRAVNI POSTUPAK
Postupanje sa dokumentacijom podnosioca zahtjeva ukoliko ne dođe do pokretanja postupka
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

KONCESIJE
Naknada za korištenje koncesije
Mr. sci. Enida BRKIĆ – OMERČAUŠEVIĆ

STVARNO PRAVO
– Pretvorba prava korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta (stjecanje vlasništva po sili zakona)
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

 AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH

 OBLIGACIONO PRAVO
Zastara povremenih potraživanja
Član 372. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 17 0 Mal 101742 21 Gž od 10. 3. 2021. godine)

Naknada štete zaposleniku na radu ili u vezi sa radom
Član 70. stav 6. Zakona o radu u institucijama BiH (“Sl. glasnik BiH”, broj 26/04 do 93/17) Član 154. i 178. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Suda Bosne i Hercegovine,broj: S1 3 P 034644 20 Gž od 5. 4. 2021. godine)  

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje supružnika
Član 32. Porodičnog zakona
(Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 P 361587 15 Gž od 3. 9. 2018. godine)
Izdržavanje djeteta
Član 236. stav 2. Porodičnog zakona
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 18 0 P 046277 21 Gž od 12. 4. 2021. godine)

NASLJEDNO PRAVO
Solidarna odgovornost za dugove ostavitelja
Član 143. Zakona o nasljeđivanju („Sl. list SRBiH“ br. 7/80 i 15/80, preuzet Zakonom o potvrđivanju Uredbi sa zakonskom snagom („Sl. list RBiH“, broj 13/94) (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 58 0 P 070317 20 Rev od 4. 3. 2021. godine)

Prekid ostavinskog postupka
Član 239. Zakona o nasljeđivanju (Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 17 0 O 031865 21 Gž od 21. 4. 2021. godine)

RADNO PRAVO

Povreda radne obaveze duži period
Član 88. stav 1. Zakona o radu (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 17 0 Rs 031922 20 Rev od 2. 2. 2021. godine)

Neopravdan izostanak sa posla i otkaz ugovora o radu
Član 89. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03)
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 17 0 Rs 083248 18 Rev od 6. 6. 2019. godine, Odlukom Ustavnog suda BiH, AP-3575/19 APELACIJA ODBIJENA KAO NEOSNOVANA)

Šteta na radu i u vezi sa radom
Članak 93. Zakona o radu
(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 Rs 635944 18 Rsž od 26. 3. 2021. godine)

POREZI I CARINE

Oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina
Član 176. stav 5. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (“Sl. glasnik BiH”, br. 57/04, 51/06, 93/08 i 54/10), Član 2. stav 2. i član 3. Odluke o postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvozne dažbine na opremu koja se stavlja u promet za organe civilne zaštite i vatrogastva („Sl. glasnik BiH“, broj 77/10), Član 3. i 4. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. glasnik BiH, broj 9/05)
(Presuda Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 U 030813 20 Uvp od 25. 3. 2021. godine)

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Isplata zatezne kamate na zaostale penzije
Član 277. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj: 15 0 U 004578 20 Uvp od 18. 2. 2021. godine)

UPRAVNI POSTUPAK

Ponovni zahtjev stranke o čijem zahtjevu je ranije riješeno u upravnom postupku
Član 116. stav 3. Zakona o upravnom postupku (“Službeni glasnik BiH”, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 40/16) (Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 032106 20 Gž od 11. 6. 2020. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

REPUBLIKA SRPSKA

BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE

KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR

SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top