skip to Main Content
Sudska Praksa 88 3dWEB

I dio

Izvorni naučni rad
ISPRAVE KAO DOKAZNO SREDSTVO U PARNIČNOM POSTUPKU
Piše: Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Izvorni naučni rad
PROCESNI I MATERIJALNI ASPEKTI ODBRANE TUŽENOG U PARNICI
Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

Pregledni naučni rad
IDEALNA PRAVDA JE RESTORATIVNA PRAVDA
Pišu: Azra ADŽAJLIĆ-DEDOVIĆ, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku,  kriminolgiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu
Marina M. SIMOVIĆ, sekretar u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske i vanredni profesor Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Apeiron Banja Luka

II dio

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE
Izmijenjena pravna kvalifikacija krivičnog djela
KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
U opisu djela iz optužbe, izostale činjenice i okolnosti koje  bi se odnosile napsihički odnos optuženih prema radnjama  kvalificiranog oblika krivičnog djela za koje se terete
Krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa –
psihički odnos učinitelja prema posljedici

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
Mogućnost izvođenja dokaza koji nisu predloženi u optužnici
Nije prekoračena optužba
Nije povrjeđeno pravo na odbranu, kada prvostepeni sud radnje
optuženog pravno kvalifikuje drugačije nego u optužnici
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Inkopatibilnost procesnih uloga osumnjičenog/optuženog i svjedoka
Jamstvo – okolnosti relevantne za određivanje visine iznosa jamstva
Jamstvo – obaveza ocjene dokaza o imovini osobe koja daje jamstvo
Pritvor – postojanje ozbiljnog rizika da će osumnjičeni ometati
istragu utjecajem na svjedoke
Nije navedena ni jedna od subjektivnih okolnosti koje bi predstavljale
umišljaj, a niti sve činjenice i okolnosti koje bi se mogle supsumirati
pod zakonska obilježja krivičnog djela
Izostanak tumačenja zamjenskih riječi u presretnutim telefonskim
razgovorima u kojima se ne pominje riječ droga ili neke riječi u vezi s njom
Činjenični ili pravni nedostatak prvostepene presude
Nedostatak ocjene vjerodostojnosti protivrječnih dokaza
Nemogućnost predočavanja na glavnom pretresu svjedoku iskaza
kojeg je dao u svojstvu osumnjičenog u istrazi
Prekoračenje ovlaštenja pri izricanju krivičnopravne sankcije
Uvjeti za nepravo ponavljanje krivičnog postupka
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
Prekoračenje optužnice 

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO
STVARNO PRAVO
Sticanje prava vlasništva na nekretninama – dosjelost
Građenje na tuđem zemljištu i pravo na naknadu
Građenje na tuđem zemljištu
Pravni interes za upis u katastar nepokretnosti
Pravo služnosti preko više poslužnih nekretnina
OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Dejstvo nedopuštene pobude
Tumačenje volje ugovornih strana
Tumačenje unaprijed odštampanog sadržaja
Izvršenje ugovornih obaveza kod kupovine mobilnog aparata
Sticanje bez osnova – doprinos u povećanju imovine supružnika
Upotreba tuđe stvari i stijecanje bez osnova
Ništavost ugovora i sticanje bez osnova
Pobijanje poklona kao dužnikove pravne radnje
Zastara povremenih potraživanja
Prekid zastarjelosti u slučaju vođenja krivičnog postupka
OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Naknada štete zaposleniku na radu ili u vezi sa radom
Naknadu za tjelesno oštećenje i novčane naknade za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti
Odgovornost pravnog lica za štetu
Naknada štete zbog odobrenja građenja
Stolica kao opasna stvar
Zatezna kamata na naknadu nematerijalne štete
Prouzrokovanje štete
Odgovornost za štetu učinjenu povredom ugovora
Zastara potraživanja naknade nematerijalne štete
Odgovornost sudije za štetu
Odgovornost advokata za štetu stranci
Šteta koja nastaje pasivnim držanjem nadležnih organa (propuštanjem)  kada su zakonom obvezani na poduzimanje određenih radnji
Naknada štete usljed ugrožavanja ribljeg fonda u rijekama
OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
Pravo preče kupnje
Ugovorena personalna subrogacija
Ugovor o građenju
Neposredan zahtjev saradnika poslenika od naručioca
PORODIČNO PRAVO
Izdržavanja supružnika
Preciziranje vremena kontaktiranja oca sa mldb. djetetom
Izdržavanje djeteta
Bračna stečevina i poklon
Odvođenje ili zadržavanje mldb. djeteta
NASLJEDNO PRAVO
Uračunavanje poklona u nasljedni dio
Pravna valjanost testamenta
Solidarna odgovornost za dugove ostavitelja
Prekid ostavinskog postupka
Upućivanje na parnicu iz ostavinskog postupka
RADNO PRAVO
Diskriminacija na radnom mjestu / mobing
Teret dokazivanja kod tužbi za zaštitu od diskriminacije –  uznemiravanje i nasilje na radu (mobing)
Pravno relevantne činjenice za dokazivanje mobinga
Povreda radne obaveze duži period
Neopravdan izostanak sa posla i otkaz ugovora o radu
Šteta na radu i u vezi sa radom
Otkaz sindikalnom povjereniku
Otpremnina kod sporazuma o prestanku ugovora o radu
Teret dokazivanja mogućnosti zaposlenja radnika na druge poslove
Opravdan razlog za otkaz ugovora o radu
Pobijanje odluke poslodavca o povredi prava iz radnog odnosa
Odgovornost osnivača ustanove
Naknada plaće radniku kod koga je utvrđena II kategorija invalidnosti
Kriteriji razvrstavanja grupe složenosti posla – teret dokazivanja
STANARSKO PRAVO
Blagovremeno podnošenje zahtjeva za otkup stana
Stanarsko pravo
ZABRANA DISKRIMINACIJE
Otklanjanje diskriminacije utvrđene presudom suda
ZAŠTITA OD KLEVETE
Pojam autora kod klevete
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
Zabilježba spora
Pobijanje upisa prava u javne registre nekretnina
STRANE SUDSKE ODLUKE
Priznanje strane sudske odluke
PARNIČNI POSTUPAK0
Teret dokazivanja kod regresnog duga
Ocjena iskaza svjedoka
Vezanost parničnog suda za krivičnu presudu
Pravna valjanost rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora
Nadležnost suda
Nadležnost suda
Nadležnost za uplatu doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Obustava parničnog postupka
Stvarna nadležnost za odlučivanje o valjanosti odluke skupštine društva
Mjesna nadležnost suda za regresni zahtjev osiguravajućeg društva protiv štetnika
Pravni interes za tužbu
Povlačenje tužbe
Postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja
Presuđena stvar
Ocjena nalaza i mišljenja vještaka
Odbijanje prijedloga za uviđaj
Status vještačenja iz krivičnog postupka
Vještačenje kod povjere djeteta na roditeljsko staranje
Pravo na obrazloženu sudsku odluku
Nove činjenice u žalbi
Dopuštenost revizije kod kumulacije zahtjeva
Pravilno označavanje tužioca u postupku radi izdržavanja djeteta
Ponavljanje postupka
Sudske mjere osiguranja – privremena mjera osiguranja
Znatno otežavanje ostvarenja potraživanja kod mjere osiguranja
Mjera osiguranja kojom se odlaže izvršni postupak
Privremena i mjera osiguranja
Troškovi parničnog postupka kod promjene visine tužbenog zahtjeva
Smrt jedinstvenog suparničara prije podnošenja tužbe
Nastavak prekinutog postupka
Nedosuđivanje troškova neplaćene sudske takse na tužbu
Troškovi vještačenja prema uspjehu u sporu
Sudska taksa kao trošak postupka
Naknada troškova postupka
Troškovi izvršnog postupka
Naknada troškova braniocu u disciplinskom postupku
IZVRŠNI POSTUPAK
Odbacivanje prijedloga za izvršenje
Zatezna kamata na iznos naknade troškova postupka
Prigovor protiv rješenja u izvršenju
Obustava izvršenja
Odlaganje izvršenja
Zabilježba izvršenja
Izuzimanje od izvršenja
VANPARNIČNI POSTUPAK
Karakter postupka kod protesta mjenice
Nenadležnost suda za odlučivanje o ispravci imena i datuma rođenja
STEČAJ
Otpremnina u stečajnom postupku
Neblagovremena prijava potraživanja

UPRAVNO PRAVO
POREZI I CARINE
Oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina
Utvrđivanje poreskih obaveza
Utvrđivanje kapitalne dobiti
NAKNADE
Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Prestanak isplate prijevremene starosne penzije
Pravo na starosnu penziju po novom Zakonu o PIO
Razlika između penzijskog staža i staža osiguranja
Isplata zatezne kamate
NEZAPOSLENE OSOBE
Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenoj
osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uslova za
starosnu penziju u slučaju promjene uslova za sticanje prava na penziju
PROSTORNO UREĐENJE I GRAĐENJE
Izdavanje urbanističke saglasnosti kablovskim operaterima – svojstvo  stranke koja ima pravo da obavezno učestvuje u postupku
UPRAVNI POSTUPAK
Obnova upravnog postupka – žalba izjavljena nakon
pravosnažnosti rješenja kojim je stranka stekla određena prava
Ponovni zahtjev stranke o čijem zahtjevu je ranije riješeno u upravnom postupku
UPRAVNI SPOR
Donošenje novog upravnog akta
ZEMLJIŠNE KNJIGE
Provođenje promjena u zemljišnoj knjizi 

USTAVNO PRAVO
PRAVO LICA DA NE BUDE PODVRGNUTO MUČENJU, NEČOVJEČNOM ILI PONIŽAVAJUĆEM TRETMANU ILI KAZNI I ZABRANA DISKRIMINACIJE
Odobrenje međunarodne zaštite (azila) u Bosni i Hercegovini
PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST
Pritvor
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Ocjena dokaza u krivičnom postupku
Penzijski osnov
Prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Plaćanje zakupnine za poslovni prostor
Radni odnosi
Disciplinska odgovornost sudija
Naknada nematerijalne štete zbog neosnovanog lišavanja slobode
Odgovornost za prekršaj
Zakonska zatezna kamata
Povrat plaćenog PDV-a
Zastara prava na potraživanje
Donošenje odluke u razumnom roku
SUĐENJE NA OSNOVU ZAKONA
PRAVO NA DOM
Korišćenje stana kao svog doma
PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA
Zaštita od klevete
PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK U VEZI SA PRAVOM NA PRAVIČNO SUĐENJE
PRAVO NA IMOVINU
Korišćenje tuđe stvari

III dio
PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA SRBIJA
OBLIGACIONO PRAVO
Stimulacija kao izgubljena dobit
Položaj trećeg lica kod saobraćajne nezgode
PORODIČNO PRAVO
Potpuno lišenje roditeljskog prava
Vršenje samostalnog roditeljskog prava
DISKRIMINACIJA
Sudska odluka kao oblik diskriminacije

REPUBLIKA HRVATSKA
STVARNO PRAVO
Ukidanje služnosti
OBLIGACIONO PRAVO
Naknada štete u slučaju nepravilnog zaustavljanja kamiona
RADNO PRAVO
Otkaz ugovora o radu zbog zatvaranja poslovne jedinice
PARNIČNI POSTUPAK
Potreba saslušanja javnog bilježnika

REPUBLIKA CRNA GORA
STVARNO PRAVO
Uznemiravanje vlasnika verbalnim putem
OBLIGACIONO PRAVO
Dejstvo izjave volje ovjerene kod nadležnog organa
Raskid ništavog ugovora
Ništavost sporazuma iz upravnog postupka

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Hurbain v. Belgium
Erkizia Almandoz v. Spain
Ballıktaş Bingöllü v. Turkey
W. v. the United Kingdom
Dodoja v. Croatia
Imeri v. Croatia

Back To Top