skip to Main Content

 

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar financija – federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/20, 55/20 – Isp, 63/20, 88/20 i 28/21) u tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 18. Lukavac, naziv banke “UniCredit Bank d.d.” zamjenjuje se nazivom: “Nova Banka a.d.” a broj računa “338-000-2211822-784” zamjenjuje se brojem: “555-500-0052325-157”.
Pod rednim brojem 54. Jablanica, naziv banke: “Vakufska banka d.d.” zamjenjuje se nazivom: “Privredna banka Sarajevo d.d.” a broj računa “160-460-0146835-195” zamjenjuje se brojem: “101-151-0073817-981”.
2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 05-02-2-4155/20-4
Jula 2021. godine
Sarajevo

Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

 

 

 

Back To Top