skip to Main Content

Image Description

 

Preuzimanje tenderske dokumentacije sa web stranice ugovornog organa

 

 

Pišu: Dr. Tarik RAHIĆ i Fuad KOZADRA, dipl. ecc.

 

U kontekstu procesa javne nabavke jedno od problemskih pitanja koja se, između ostalih, ukazuju je i pitanje okolnosti da li je pravilno da ugovorni organ odredi da se tenderska dokumentacija preuzima sa web stranice ugovornog organa u smislu da je to jedina opcija i mogućnost propisana i navedena u tenderskoj dokumentaciji

U pogledu izloženog, kao primarno se čini konsultirati odredbe člana 55. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14 – u daljem tekstu: ZJN ili Zakon), koje definiraju institut preuzimanja tenderske dokumentacije.

Tako, stav (1) pomenutog člana ZJN-a određuje da ugovorni organ, izuzev u slučaju iz tačke d) ovog stava, kandidatima / ponuđačima mora tendersku dokumentaciju učiniti dostupnom, na način za koji se opredijeli kandidat / ponuđač, i to:

  1. a) lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa;
  2. b) na pismeni zahtjev kandidata / ponuđača;
  3. c) zajedno s pozivom za dostavu ponuda;
  4. d) objavljivanjem tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki, na što će ukazati u obavještenju o nabavci, u skladu s podzakonskim aktom koji donosi Agencija.

Shodno navedenom, podzakonski akt koji se navodi u odredbi člana 55. stav (1) tačka d) ZJN-a je Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E-nabavke“ („Službeni glasnik BIH“, br. 90/14 i 53/15 – u daljem tekstu: Uputstvo).

U naznačenom Uputstvu, član 9. tretira pitanja objavljivanja tenderske dokumentacije. U tom pogledu, stav (4) člana 9. Uputstva određuje da ako ugovorni organ objavi tendersku dokumentaciju u sistemu „E-nabavke“, tj. na portalu javnih nabavki tenderska dokumentacija ne može se dostavljati na druge načine predviđene članom 55. stav (1) tač. a)-c) Zakona.

Prema tome, iz naprijed iznesenog može se izvesti zaključak da ugovorni organ nije u mogućnosti da kandidate / ponuđače dovodi u ograničenja u smislu da se tenderska dokumentacija može preuzimati isključivo i samo na web stranici ugovornog organa.

Jednako tome, u situaciji u kojoj npr. ugovorni organ na svojoj web stranici nema mogućnost praćenja podataka kao što su npr. identitet lica koji preuzimaju tendersku dokumentaciju, vrijeme kada je tenderska dokumentacija preuzeta i sl., objava tenderske dokumentacije i na web stranici ugovornog organa ne čini se uputnom i iz još jednog razloga.

Naime, radi se o teškoćama u vezi sa računanjem rokova za izjavljivanje žalbe na tendersku dokumentaciju. S tim u vezi, treba podsjetiti da je članom 101. stav (1) tačka b) ZJN-a određeno da se žalba može izjaviti najkasnije 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije. U tom smislu, a ukoliko ugovorni organ nema prethodno pomenute informacije u vezi sa tenderskom dokumentacijom, može se doći u situaciju da se ne mogu provesti osnovne radnje i aktivnosti u skladu sa zaprimljenom žalbom na tendersku dokumentaciju koja je objavljena samo na web stranici ugovornog organa.

U izloženom pogledu, npr. ne čini se mogućim preduzeti radnje određene članom 100. stav (1) ZJN-a koji određuje da je ugovorni organ dužan u roku od pet dana od dana zaprimanja žalbe utvrditi blagovremenost, dopuštenost i da li je žalba izjavljena od ovlaštenog lica, odnosno ne čini se mogućim utvrditi niti osnovnu pojedinost koja se sastoji u tome da se odredi ko je, zapravo, žalilac, kao stranka u postupku pravne zaštite.

Rezimirajući navedeno još je jednom potrebno apostrofirati da ugovorni organ, shodno članu 9. stav (4) Uputstva, a u vezi sa članom 55. stav (1) ZJN-a, ne može da kandidate / ponuđače dovodi u ograničenja u smislu da se tenderska dokumentacija može preuzimati isključivo i samo na web stranici ugovornog organa.

Back To Top