skip to Main Content

63 Sjednica VMBiH 001 07 07 16

 

POBOLJŠATI TRANSPARENTNOST RADA UDRUŽENJA I FONDACIJA

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i  dopunama  Zakona  o  udruženjima  i fondacijama Bosne i Hercegovine, kojim se pojednostavljuju i ubrzavaju procedure registracije nevladinih udruženja, čime se građanima olakšava pravo na udruživanje i njihovo aktivnije sudjelovanje u društvu.

Radi unapređenja sistema prevencije borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu s prijedlozima Moneyval tima BiH, dopunama ovog zakona se poboljšava transparentnost rada udruženja i fondacija.

Ministarstvo pravde dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

 

DAN ŽALOSTI U BiH  11. JULA

 

Vijeće ministara BiH na sjednici donijelo je Odluku o proglašenju 11. jula Danom žalosti u BiH.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovne na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama institucija BiH.

Medijske kuće na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji BiH, dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

 

VIJEĆE MINISTARA FINANSIJSKI PODRŽAVA PROJEKTE KULTURE, SPORTA, INOVATORSTVA…  

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je pet odluka kojima se u Bosni i Hercegovini podržavaju projekti kulture, sporta, međunarodne kulturne saradnje, inovatorstva i pripreme projekata za fondove EU u 2016. godini, a nakon okončanog javnog poziva za dodjelu ovih sredstava.

Riječ je o Odluci o dodjeli sredstava za projekte u okviru međunarodne  kulturne saradnje za 2016. godinu; o Odluci o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekata institucija kulture za 2016. godinu; o Odluci  o  dodjeli  sredstava  iz  granta  „Programi  za  pripremu  projekata  i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2016. godinu; o Odluci o dodjeli sredstava u okviru  podrške  tehničkoj  kulturi  i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu i Odluci  o  dodjeli  sredstava  tekućeg  granta  „Sufinansiranje  sportskih manifestacija“ za 2016. godinu.

Na ovaj način 1.597.000,00 KM raspoređuje se na 187 subjekata kulture za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Istovremeno će 390.000,00 KM biti raspoređeno na 75 subjekata za projekte u okviru međunarodne kulturne saradnje.

U okviru granta „Programi  za  pripremu  projekata  i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2016. godinu dodijeljeno je 404.000,00 KM za sufinansiranje 25 projekata prijavljenih za “HORIZON 2020”, “COST” i “EUREKA”.

U okviru  podrške  tehničkoj  kulturi  i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu grant u iznosu od 117.000,00 KM raspoređen je na 33 subjekta, među kojima su asocijacije i više udruženja inovatora te fakulteta u BiH.

Grant od 900.000,00 KM namijenjen je sufinansiranju sportskih manifestacija za 2016. godinu u skladu s Odlukom o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“. Pravo na dodjelu ovih sredstava imat će 155 sportskih subjekata, među kojima su Olimpijski i Paraolimpijski komitet BiH, sportski savezi na nivou BiH i entiteta te sportski savezi invalidnih osoba na državnom i entitetskom nivou, kao i sportski klubovi u BiH i druge organizacije čija je djelatnost isključivo oblast sporta.

 

GRANT VRIJEDAN 270 HILJADA KM ZA PROMOCIJU DOMAĆE PROIZVODNJE

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o raspodjeli grant sredstava za sajamske organizacije u zemlji.

Riječ je o 270.000,00 KM grant sredstava iz budžeta Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, namijenjenih za podršku organizatorima 18 sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, s ciljem promocije domaće proizvodnje.

 

OSIGURANA GRANT SREDSTVA ZA PROJEKTE PODRŠKE ŽRTVAMA NASILJA

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o kriterijima za dodjelu grant sredstava za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, postupak i način dodjele sredstava iz granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice vrijednog 50.000,00 KM za izgradnju partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija u prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će, po stupanju na snagu ove odluke, na svojoj internet stranici objaviti postupak i način dodjele sredstava za nevladine organizacije za 2016. godinu.

Učešće u javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane nevladine organizacije u skladu s važećim zakonskim propisima u BiH. Krajnji korisnici projekata su osobe koje su žrtve bilo kojeg oblika nasilja na osnovu spola, uključujući i nasilje u porodici.

 

ZA PROJEKT DIGITALIZACIJE JRT SERVISA BiH 12 MILIONA KM

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o korištenju akumuliranog viška  prihoda  nad  rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH, utvrđenog do 31.12.2014. godine u ukupnom iznosu od 14.252.087,00 KM.

Prema ovoj odluci, 12 miliona KM bit će usmjereno za Projekt digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine, a 1.452.087,00 KM za podršku  razvoju i unapređenju sektora komunikacija i emitiranja u BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, odredit će pojedinačnim odlukama upotrebu ovih sredstava.

Preostalih 800.000,00 KM koristit će Regulatorna agencija za komunikacije za Projekt izrade metodologije za uvođenje računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva za operatore sa značajnom tržišnom snagom u periodu 2016 – 2018. godine.

 

UPUTSTVO O DODJELI SREDSTAVA U OBLASTI KULTURE I SPORTA 

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Uputstvo  o  postupku  dodjele  sredstava osiguranih na pozicijama tekućih grantova „Sufinansiranje projekata institucija kulture“ i „Sufinansiranje sportskih manifestacija“.

Na ovaj način se prvi put uvode kriteriji za dodjelu sredstava u oblasti kulture i sporta po pojedinačnim zahtjevima u skladu sa sugestijama i preporukama Ureda za reviziju institucija BiH.

Zahtjev za dodjelu sredstava mogu podnijeti pravna lica u BiH, čija je osnovna djelatnost kultura, odnosno sport. Odobravanje sredstava vršit će se za sufinansiranje projekata ili programa iz oblasti kulture, odnosno sporta, te kao podrška i podsticaj kulturnim i sportskim dešavanjima koji su od interesa za Bosnu i Hercegovinu, a koja se nisu mogla predvidjeti u okviru redovnog finansiranja iz budžetskih sredstava i čija realizacija zahtijeva urgentno djelovanje u pogledu osiguranja finansijskih sredstava.

 

UNAPREĐUJE SE SARADNJA MINISTARSTAVA FINANSIJA BiH I NIZOZEMSKE

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju o tehničkoj saradnji između Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstva finansija Nizozemske za period 2016 – 2019. godine.

Zaključivanjem memoranduma unapređuje se saradnja u svim oblastima za koje su potpisnici nadležni, što će doprinijeti daljnjem jačanju kapaciteta Ministarstva finansija i trezora BiH.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

 

NADLEŽNE INSTITUCIJE U OBLASTI VODA U BiH RADE NA REALIZACIJI KLJUČNIH MJERA

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o  provedenim  aktivnostima  na  realizaciji  Akcionog  plana za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama  u  Bosni  i  Hercegovini 2014 – 2017, za period februar 2015 – maj 2016. godine.

Prema Izvještaju, nadležne institucije iz sektora voda u BiH preduzele su u periodu od februara 2015. do maja 2016. godine niz aktivnosti na realizaciji šest ključnih mjera, odnosno 22 podmjere, koje je potrebno provesti do 2017. godine u sektoru voda u BiH.

Šest ključnih mjera odnose se na saniranje šteta nastalih od poplava, erozija i bujica u 2014. godini na postojećim zaštitnim vodnim objektima, riječnim koritima i kanalima u pogođenim područjima; na usklađivanje sistema zaštite od poplava u BiH s Direktivom EU 2007/60/EC o procjeni i upravljanju rizicima od poplava; na izradu tehničkih rješenja zaštite od poplava, erozije i bujica za naselja i gradove koji nisu imali izgrađene zaštitne vodne objekte i izgradnja novih objekata; na uspostavljanje hidrološkog prognoznog sistema u BiH; na jačanje kapaciteta institucija nadležnih za upravljanje vodama i zaštitu od poplava u BiH, osiguranje odgovarajućeg nivoa koordinacije i saradnje s drugim institucijama u BiH i učešća u radu međunarodnih tijela; te na upravljanje vodama.

Procijenjena sredstva za ukupnu realizaciju Akcionog plana iznose 592,7 miliona KM.

 

DODATNO PROMOVIRATI PRAVA NOVINARA

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva pravde o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, koji je pripremljen u skladu sa Zaključkom 25. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 16. februara ove godine.

U Izvještaju se konstatira da je potrebno potpuno provesti propise u oblasti medija te uložiti posebne napore na promoviranju prava novinara i afirmaciji slobode izražavanja i promocije tih prava.

Preporučeno je sačinjavanje analize opravdanosti uvođenja novih krivičnih djela radi efikasnije zaštite novinara tokom obavljanja posla te omogućavanja vođenje evidencije o krivičnim djelima napada na novinare.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH dostavit će ovaj izvještaj Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

 

POVEZATI SEKTORE OBRAZOVANJA I ZAPOŠLJAVANJA

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Analizu reforme obrazovanja u  BiH, s posebnim osvrtom na reformu srednjoškolskog obrazovanja i mogućnost uvođenja obaveznog srednjoškolskog obrazovanja, koju je pripremilo Ministarstvo civilnih poslova kao  odgovor Vijeća ministara na inicijativu Monike Tomić, poslanice Predstavničkog doma doma Parlamentarne skupštine BiH.

Analiza, između ostalog, obuhvata zakonodavni, strateški i institucionalni okvir obrazovnog sektora te daje pregled rezultata reforme prema nivoima obrazovanja.

U Analizi se, između ostalog, naglašava da je za potpune rezultate reforme obrazovanja potrebno osigurati odgovarajuća ulaganja u sisteme obrazovanja, obuke i osposobljavanja na svim nivoima vlasti u BiH, što je u skladu s opredjeljenima koja se odnose na razvoj strateških prioriteta, kao što su kvalifikacioni okvir za cjeloživotno učenje prema Evropskom kvalifikacionom okviru. S tim u vezi, jedan od ključnih prioriteta u Bosni i Hercegovini je osiguranje boljeg međusobnog planiranja i povezivanja sektora obrazovanja i obuke sa sektorom rada i zapošljavanja.

Generalni sekretarijat će ovu analizu, kao odgovor na poslaničku inicijativu, dostaviti Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

 

VMBiH DALO SAGLASNOST ZA IMENOVANJE VOJNIH ATAŠEA U BiH 

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je pojedinačne saglasnosti za imenovanje više vojnih atašeā u Bosni i Hercegovini, i to glavnog narednika Sinana Kayhana na dužnost pomoćnika vojnog  atašea Republike Turske u BiH, sa sjedištem u Sarajevu, i pukovnika T.C.J. Plijnera na dužnost vojnog atašea Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Beču. Istovremeno, data je saglasnost za imenovanje pukovnika Paola Sffare na dužnost odbrambenog, vojnog, pomorskog i zrakoplovnog atašea  Republike  Italije u BiH, sa sjedištem u Beogradu; pukovnika llja Skrjebnjeva na dužnost vojnog i zrakoplovnog atašea Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu; te kapetana fregate Saše Nikolića na dužnost vojnog izaslanika odbrane  Republike Srbije u BiH, sa sjedištem u Sarajevu.

Back To Top