skip to Main Content

Aktuelnainformacija 07102016 1

Vijeće ministara BiH podržalo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu, vrijednog 30 miliona eura za realizaciju Projekta sanacije vodovodnog sistema Kantona Sarajevo između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Projekt će obuhvatiti rekonstrukciju dotrajalih distributivnih i prometnih cjevovoda na kojima su registrirani gubici vode, što će rezultirati povećanjem sigurnosti vodosnabdijevanja i smanjenjem gubitaka vode na mreži.

Realizacijom projekta u Sarajevu stekli bi se uvjeti za postepeno unapređenje efikasnosti poslovanja i usluga koje građanima pruža KJKP  „Vodovod i kanalizacija Sarajevo “.

Rok vraćanja zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda i povoljnu EURIBOR  kamatu s alokacijom na Federaciju BiH – Kanton Sarajevo, a krajnji korisnik sredstava je  KJKP ,,VIK“ d.o.o. Sarajevo.

Back To Top