skip to Main Content

XCesta 0112

Vijeće ministara BiH podržalo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Projekt modernizacije cestovnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD u vrijednosti od 58 miliona eura.

Ovaj projekt obuhvatit će rehabilitaciju i modernizaciju magistralnih cesta, rekonstrukciju tunela i raskršća kvalificiranih kao crne tačke na magistralnim cestama, kao i poboljšanje upravljanja magistralnom cestovnom mrežom u FBiH, s posebnim fokusom na finansijsku održivost investicija, otpornost na klimatske promjene i sigumost prometa.

Program modernizacije cesta u FBiH je uključen u Program javnih investicija FBiH  za 2016 – 2018. godinu i bit će implementiran u petogodišnjem periodu. Prema procjenama Svjetske banke, ukupna vrijednost ovog projekta je oko 91 milion eura, od čega bi 58 miliona eura bilo

osigurano iz zajma IBRD-a i oko 33 miliona eura iz kredita EIB-a.

Ministarstvo finansija i trezora, nakon završenih pregovora, dostavit će Vijeću ministara prijedlog ugovora s osnovama za njegovo zaključivanje u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.

Back To Top