skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je  Prijedlog Zakona o zaštiti od buke KS koji predstavlja usklađivanje sa federalnim zakonom koji reguliše ovu oblast, s tim da on donosi i iskorake jer je usklađivan sa zahtjevima evropske pravne regulative.

Zakon precizira najviše dozvoljene nivoe buke i njeno mjerenje, utvrđuje mjere zaštite od buke i vrijeme njihovog provođenja te obaveznu izradu karata buke. S tim u vezi, utvrđena je nadležnost svih nivoa vlasti od federalnih do općinskih organa uprave. Za razliku od važećeg, novim Zakonom se preciznije definišu uslovi i mjere zaštite od buke koje treba zadovoljiti prilikom otpočinjanja pojedinih djelatnosti te, za razliku od federalnog propisa, konkretizuje način izrade karata buke, uvodi indikatore i strateške karte buke kao i akcione planove kako je to propisano Direktivom koja zahtjeva proces pridruživanja Evropskoj Uniji.

Danas je utvrđen i Prijedlog zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti koji u odnosu na Zakon usvojen 2004. godine tretira savremeniji pristup naučnom radu u uslovima integracijskih procesa u visokoškolskom obrazovanju. Zakon utvrđuje poseban interes Kantona Sarajevo u oblasti nauke i tehnologije, osnovne principe naučnoistraživačke djelatnosti, njeno finansiranje, saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama, formiranje Savjeta za nauku te nadzor nad njegovim provođenjem.

U skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede, Ministarstvo privrede je pripremilo, a Vlada usvojila Program razvoja male privrede za period 2016 – 2019. godina, a koji treba da doprinese unapređenju proizvodnih procesa i tržišne konkurentnosti proizvoda. Nakon usvajanja ovog Programa, resorno ministarstvo će pripremiti godišnji plan razvoja ove privrede koji će definisati konkretne ciljeve i potrebna finansijska sredstva te ponuditi akcioni plan njegovog provođenja.

Cijeneći iskazane potrebe visokoškolskih ustanova za upošljavanje nedostajućeg nastavnog kadra, Vlada je danas odobrila upošljavanje profesora i asistenata na Akademiji scenskih umjetnosti,  Elektrotehničkom,  Prirodno-matematičkom,  Šumarskom te Veterinarskom fakultetu. Upošljavanje nenastavnog kadra na ovim i drugim ustanovama, treba biti realizovano u okviru integracijskih procesa Univerziteta uz stvaranje i korištenje zajedničkih nenastavnih kadrovskih resursa, stav je Vlade po ovakvim zahtjevima za upošljavanje.

Vlada je odobrila upošljavanje medicinskog osoblja u kantonalnim zdravstvenim ustanovama, a njih najviše u Općoj bolnici “Prim. Dr Abdulah Nakaš”, gdje će biti zaposleni ljekari specijalisti ginekologije, ortopedije, oftalmologije, neurologije, anesteziologije, interne medicine, radiologije te nedostajuće medicinske sestre i tehničari.

Back To Top