skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je danas na nastavku redovne sjednice dala saglasnosti Sarajevskoj razvojnoj agenciji SERDA da sa UNION BANKOM d.d. Sarajevo zaključi Ugovor o pružanju finansijskih usluga u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA, kao i Ugovora o namjenski oročenom depozitu u okviru pomenutog fonda. Ranije osigurana sredstva u iznosu od milion KM iz Budžeta KS, uz milion KM kojeg je osigurala SERDA, koristit će se kao depozitna sredstva za sufinansiranje ovog fonda pod uslovima određenim posebnim ugovorom kojeg će SERDA narednih dana potpisati sa navedenom bankom.

Ciljevi kreditnih linija koje će davati ovaj fond su podrška razvoju malih i srednjih preduzeća, kao i razvoju poslovnog okruženja, stvaranje uvjeta za otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta, jačanje privatnog poduzetništva, obuka poduzetnika o savremenim normama poslovanja, jačanje ekonomskog razvoja, poticaj kvalitetnom i sigurnom investiranju, razvoj tržišne ekonomije te podrška ruralnom razvoju. Kako je najavljeno, budućim korisnicima kredita kod ovog fonda će značajno biti olakšane i procedure apliciranja za kreditna sredstva te pružena neophodna tehnička pomoć i podrška u pripremi pomenutih aplikacija. Vlada je naložila Ministarstvu privrede KS da u saradnji sa SERDA-om za narednu sjednicu pripremi materijal za operacionalizaciju potrebnih sredstva kojim će biti subvencionirana kamatna stopa na ove kredite.

na Sarajevo.

Back To Top