skip to Main Content

71773 Porezna Uprava 08

 

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o stanju poreznog duga s prijedlogom mjera i zadužila Federalno ministarstvo finansija da, u roku od 90 dana, pripremi i dostavi odgovarajuće prednacrte zakona kojima će adekvatno biti uređeno restruktuiranje poreznog duga.

To bi trebalo biti urađeno kroz centralizaciju politike upravljanja dugom, kvalitetnije i efikasnije iskorištavanja postojećih resursa i propisivanje ovlaštenje za donošenje odgovarajućih podzakonskih akata koji će detaljno urediti sačinjavanje i realizaciju programa za restruktuiranje poreznog duga

Zadužena je Porezna uprava FBiH da, u roku od 120 dana, prikupi informacije od poreznih obveznika, sa osnovnim podacima o usaglašenom stanju duga i ročnosti poreznog duga na dan 31.3.2016.godine i formira bazu podataka svih poreznih dugovanja.

U izvještaju je, prema podacima Porezne uprave FBiH, navedeno da porezni dug, a koji se nalazi u prisilnoj naplati, uključujući glavnicu svih javnih prihoda i zateznu kamatu, na dan 31.3.2016.godine iznosi oko 2,3 milijarde KM.

Od tog iznosa se oko 1,1 milijarde KM odnosi na dug privrednih subjekata koji su u državnom, entiteskom, kantonalnom, općinskom i drugim oblicima državnog vlasništva. Riječ je o dugovanju javnih preduzeća, domova zdravlja, bolnica, univerziteta, škola, instituta, zavoda i drugih organizacionih oblika koji su u vlasništvu organa uprave.

Od ukupnog iznosa poreznog duga oko 75 posto je dug za doprinose za penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti.

U izvještaju Porezne uprave FBiH je ukazano je i na iznos od oko jedne milijarde KM tekućeg duga koji nije prispio na prisilnu naplatu. Riječ je o dugu koji je utvrđen u inspekcijskim nadzorima i poreznim prijavama koje je Porezna uprave FBiH podnijela u ime poreznog obveznika, ali na koje je upućena žalba.

Back To Top