skip to Main Content

01 Copy

 

Federalna vlada je prihvatila izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u FBiH i za direktora ove agencije, na period od četiri godine, imenovala Amera Bekrića.

Vlada Federacije BiH danas je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Uprave JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo zbog okončanja konkursne procedure i za imenovanje članova Uprave, na period od četiri godine, u sastavu Armin Kajmaković (direktor), Elvedin Begić (izvršni direktor za promet i usluge u zračnom prometu) i Alan Bajić (izvršni direktor za razvoj aerodroma).

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Marinka Bošnjaka („BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo), Ibrahima Šehića (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo), Jakuba Mušinbegovića (BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik), Adnana Frljaka („Zrak“ d.d. Sarajevo) i Kasemu Ćatović (sedma i osma Skupština Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać).

Za članove Međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije BiH, na period od četiri godine, Vlada FBiH danas je imenovala Mehmeda Ceru (predsjedavajući), Hazimu Hadžović, Andreu Bevandu-Hrvo i Fuada Čibukčića (članovi). Međuentitetsko tijelo za okoliš dužno je rješavati okolinska pitanja koja se tiču oba entiteta i kao prijedloge i zaključke dostavljeti entitetskim vladama na usvajanje.

Za članove Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara danas su imenovani Enisa Bajrović (predsjednica), Stanko Slišković, Ramo Dautbašić, Maida Mekić-Skrobanović, Almir Beridan, Muhamed Pečenković, Eugen Čubela, Samir Čolak, Bajram Pešković, Nervin Dacić, Senad Zekić i Sakib Avdibegović (članovi).

Vlada FBiH dala je saglasnost na Memorandum o razumijevanju između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Luma investment group, Laziska Gorne (Poljska) i za potpisivanje ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića.

Back To Top