skip to Main Content
Vlada68 1

 

Za stalnog člana Komisije za evropske integracije Vlada FBiH je predložila Adnana Tatara, a za dopunske članove Minelu Alibegović i Marijanu Galić.

Nakon što je danas konstatovala da nema primjedbi na Prijedlog odluke o osnivanju radne grupe Vijeća ministara BiH za koordinaciju aktivnosti u Bosni i Hercegovini u oblasti cyber sigurnosti, Federalna vlada je za svoje predstavnike u ovoj radnoj grupi imenovala Ernesta Đonku, Sašu Petrovića i Zorana Draška.

Vlada Federacije BiH danas je imenovala članove Nadzornog odbora privrednog društva za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo, na period od četiri goodine,  u sastavu Amra Salihović, Armin Zulkić, Ferid Bučo, Edin Dilberović i Nermina Đugum.  Istovremeno je data saglasnost da, na osnovu provedene konkursne procedure, za direktora ove kompanije bude imenovan Jasmin Salkić.

Danas je Vlada dala ovlaštanja za učeštvovanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava za Suada Krvavca (Unis-Tools d.o.o. Sarajevo), Amadea Mandića (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo), Jasminu Pašić (Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo), Edinu Sijerčić (Agrokomerc d.d Velika Kladuša) i Kenana Osmanagića (JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar).

Danas je Marko Barić imenovan za predsjednika, a Alma Imamović, Željko Nedić, Rašida Beširević i Safeta Sejdić za članove Upravnog odbora Agencije za vodno područje rijeke Save – Sarajevo, a Tihana Gašević za predsjednicu i Dejan Kvesić i Šefik Boloban za članove Nadzornog odbora Agencije za vodno područje Jadranskog mora – Mostar.

Vlada je Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o ograničenju ovlaštenja, izvršnom direktoru za distribuciju – članu Uprave ovog javnog preduzeća Esedu Džananoviću tako da mu prestaju ovlaštenja za predstavljanje i zastupanje Elektroprivrede BiH d.d., kao i druga ovlaštenja utvrđena Statutom i ostalim aktima Društva. Ograničenje ovlaštenja traje do prestanka okolnosti koje su dovele do objektivne spriječenosti da obavlja funkciju izvršnog direktora za distribuciju. Nadzornom odboru Elektroprivrede BiH Vlada je dala saglasnost i za donošenje Odluke o privremenom rasporedu njegovih ovlaštenja na izvršnog direktora za proizvodnju i člana Uprave Nevada Ikanovića.

Federalna vlada dala je saglasnosti Upravnom odboru Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju o razrješenju Hajrudina Bećirovića dužnosti direktora, te o imenovanju Boriše Misirača za vršioca ove dužnosti.

Back To Top