skip to Main Content

 

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva finansija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima, s tabelarnim pregledom, za period januar-juni 2016. godine.

U periodu januar – juni 2016. godine ukupno ostvareni prihodi u Federaciji BiH iznosili su 3.597,6 miliona KM, što je za pet posto ili za 184,3 miliona KM više u odnosu na isti period prethodne godine. U ovaj iznos nisu uključena sredstva finansiranja.

Ukupni budžetski prihodi iznosili su 2.094 miliona KM i veći su za šest posto ili 121,1 miliona KM u odnosu na 2015. godinu. Prihodi vanbudžetskih fondova bili su 1.422,6 miliona KM i veći su za tri posto, odnosno za 47,4 miliona KM. Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH ostvareni su u iznosu od približno 81 milion KM što je više za 24 posto ili 15,8 mil. KM.

Ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Budžeta Federacije BiH iznosili su 997,6 miliona KM i veći su za sedam posto ili za 67,4 miliona KM u odnosu na period januar-juni 2015. godine.

Ukupni porezni i neporezni prihodi su 773,9 miliona KM i rasli su šest posto ili 46 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. Tekući transferi i donacije iznosili su 3,7 miliona KM, a sredstva finansiranja i primici približno 220 miliona KM, što je za 11 posto ili za 21 miliona KM više.

Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih budžeta, uključujući budžete općina, kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, sa uključenim grantovima i transferima drugih nivoa vlasti, iznosili su 1.354,1 miliona KM i veći su za šest posto ili 78,2 miliona KM.

Prihodi vanbudžetskih fondova u Federaciji BiH u ovom periodu bili su 1.422,6 miliona KM i veći su tri posto ili za 47,4 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje naplaćeni su u iznosu od 785,1 miliona KM i veći su za dva posto ili za 17,7 miliona KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje  u iznosu od 572,6 miliona KM i veći su za pet posto ili za 27,1 miliona KM, te doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti u iznosu od 64,9 miliona KM što je više za četiri posto ili 2,6 miliona KM.

Kada je riječ o prihodima od indirektnih poreza, s Jedinstvenog računa je doznačeno 1.360,8 miliona KM. Po odbitku vanjskog duga u iznosu od 213,8 miliona KM raspoloživa sredstva Federacije BiH s Jedinstvenog računa u periodu januar – juni 2016. godine iznosila su 1.146,9 miliona KM, što je za približno dva posto ili 20,2 miliona KM više nego u istom periodu prethodne godine.

Od ukupno prikuplјenih prihoda od putarine, raspoloživih za raspodjelu u iznosu od 63,7 miliona KM, Federaciji BiH je doznačeno 33,8 miliona KM, što je za devet posto ili 2,8 miliona KM više nego lani.

Back To Top