skip to Main Content

3d Rendering Of Flying Lottery Balls

 

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o raspodjeli dijela prihoda u iznosu od 3.046.130,26 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2014. i 2015. godini ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Iznos od 2.582.229,26 KM raspodijeljen je  za finansiranje programa i projekata koji se odnose na „Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija“, 12.560 KM  za  programe i projekte koji se odnose na „Smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja“ (sigurne kuće),  82.602 KM  za  programe i projekte koji se odnose na „Rad javnih kuhinja“, dok je iznos od 368.739 KM raspodijeljen  za finansiranje programa i projekata koji se odnose na „Organizovanje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promociju dobrovoljnog davalaštva krvi“.

Liste korisnika koje su sačinjene nakon procedure javnog natječaja date su u prilogu odluke. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena. Korisnici su dužni podnijeti izvještaj o utrošku sredstava.

Na prijedlog federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Ovom odlukom odobrava se raspodjela dijela prihoda u iznosu od 276.920,94 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2014. i 2015. godini, ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za finansiranje programa i projekata iz oblasti „Promoviranje tehničke kulture i udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja“. Lista 24 korisnika sačinjena je po javnom konkursu i dostavljena u prilogu ove odluke.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će najkasnije u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena, koji će biti obavezni da ovom ministarstvu dostave izvještaj o njihovom namjenskom utrošku.

Korisnici sredstava koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku sredstava, ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, neće moći ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne dvije godine.

Back To Top