skip to Main Content

PITANJE: Bolovanje na ime spriječenosti za rad, u tekućem mjesecu, je počelo odmah nakon godišnjeg odmora koje je uposleni počeo koristiti u toku prethodnog mjeseca, a godišnji odmor je počeo koristiti odmah nakon jednogodišnjeg porodiljskog bolovanja.  Dakle, bez dana prekida uposleniku je teklo porodiljsko odsustvo, godišnji odmor i bolovanje na ime privremene spriječenosti (u daljem tekstu: bolovanje).

Članom 46. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Sl. novine FBiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) propisano je da naknada plaće utvrđuje se od osnovice za naknadu koju čini plaća isplaćena osiguraniku za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem nastupi slučaj na osnovu kojeg se stiče pravo na naknadu.  Ako u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio slučaj na osnovu koga se stiče pravo na naknadu osiguranik nije ostvario plaću, kao osnovica za naknadu uzima se prosječna plaća na nivou kantona za odgovarajući mjesec. U konkretnom slučaju, uposlenik u prethodnom mjesecu nije ostvario plaću, vec naknadu plaće (porodiljsku naknadu i naknadu za godišnji odmor), pa da li bi to značilo da se kao osnovica za obračun bolovanja, uzima prosječna kantonalna plaća, iako je ona ispod iznosa naknada koje su primljene u prethodnom mjesecu (obzirom da uposlenik ostvaruje pripadajuću platu iznad prosječne kantonalne plaće)? Da li se treba uzeti u obzir plaća prije otpočinjanja porodiljskog bolovanja, jer je to posljednja plaća koja je isplaćena prije isplate naknada i da li se u naknadu plaće pored osnovne plaće uzima i minuli rad i položajni dodatak? Da li se za obračun mogu koristiti isplaćene naknade prethodnog mjeseca, i ukoliko da, da li se uzimaju sve isplaćene naknade (bez obzira ko je isplatioc), tj. da li se uzima i dio naknade koji je uposleni dobio na ime porodiljske naknade koji isplaćuje kanton? Prema Pravilniku u radu, naknada za porodiljsko bolovanje, kao i naknada za godišnji odmor se isplaćuju u 100% iznosu, s tim da u slučaju porodiljskog bolovanja kanton plaća porodiljsku naknadu, a firma ostatak do 100% pripadajuće plate.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top