skip to Main Content

Nakon što je analizom stanja utvrđeno kako postojeći sistem ima niz nedostataka koji se manifestuju u dugotrajnosti i složenosti postupka registracije, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH.

Naime, važeći Zakon donesen je 2005. godine i mijenjan je tri puta. Kako su poslovne prilike, u i izvan Bosne i Hercegovine, u međuvremenu, znatno promijenjene, nametnuta je potreba za značajnijom ekspeditivnosti u privrednom poslovanju. Zemlje u okruženju su pratile taj trend, dok je u Federaciji BiH procedura registracije poslovnih subjekata ostala nepromijenjena. Takva situacija je Bosnu i Hercegovinu stavila na listu zemalja s nepovoljnim poslovnim ambijentom.

Uspostavljanje jednošalterskog sistema podrazumijeva preciziranje tačnog mjesta za odvijanje procesa registracije, a što će doprinijeti velikom smanjenju nužnih aktivnosti.

Svakako, podrazumijeva se da će ovu reformu u oblasti zakonodavstva pratiti adekvatne aktivnosti za uvođenje elektronskog poslovanja i registracije poslovnih subjekata, kroz elektronsko uvezivanje svih relevantnih institucija koje sudjeluju u ovom procesu.

Uvođenje elektronske registracije poslovnih subjekata putem „one stop shopa“ podrazumijeva povezivanje svih nadležnih registarskih sudova u složeni informacioni sistem Federacije BiH s Poreskom upravom FBiH, Upravom za indirektno oporezivanje, Zavodom za statistiku, općinama i drugim relevantnim institucijama. Ovaj složeni sistem podrazumijeva uspostavljanje jedinstvene baze registra koja služi kao centralno mjesto za pohranu registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektronskom obliku u zbirku isprava. Tu je i uspostavljanje internetske stranice registra koja omogućava pretraživanje i uvid u javne podatke iz glavne knjige. Također, treba imati u vidu da je postojeći sistem elektronske knjige registra u FBiH instaliran 2005. godine i znatno je tehnološki zastario.

Postupak registracije poslovnih subjekata zasniva se na jasno utvrđenim načelima, a jedno od njih je i načelo javnosti, koje može biti ograničeno samo ako je zakonom isključena primjena načela javnosti registra.

Nacrtom je precizirano da su predsjednik registracionog suda i nadležna služba Vlade FBiH u kojoj je smješten sistem registra dužni provoditi mjere osiguranja i zaštite podataka, kao i održavanja i provjere ispravnosti rada elektronskog sistema.

Propisano je da svaka dostava podataka elektronskim putem izvan zaštićene mreže sudova koja kao posljedicu ima upis podataka u jedinstvenu bazu sudskog registra mora biti kriptirana i zaštićena od neovlaštenih izmjena od strane trećih osoba. Zaštita se odnosi i na svaki prijenos podataka elektronskim putem izvan zaštićene mreže.

Vlada Federacije BiH će donijeti propis kojim će urediti vođenje registra, osiguranje, upotrebu i čuvanje sadržaja registarskih podataka, vođenje zbirke isprava u elektronskom obliku, kao i pretvaranje isprava pohranjenih u zbirci na papiru u elektronski oblik.

Dosadašnji rok od 12 mjeseci, ostavljen za čekanje poreznog identifikacionog broja, u slučaju da podnosilac prijave ima neizmirenih poreskih obveza, skraćuje se na sedam dana. Naime, u dosadašnjoj praksi uočeno je da ovaj rok znatno utiče na trajanje sudskog postupka registracije i ne stimuliše stranku na izmirenje poreskih obveza. Odbijanje prijave zbog ovog razloga ne utiče na pravo stranke da je ponovno podnese ukoliko izmiri poreske obveze. U statističkim prikazima trajanja sudskih registracionih postupaka samo jedan slučaj čekanja izmirenja poreskih obveza do 12 mjeseci bitno utiče na cjelokupnu statistiku.

 

Back To Top