skip to Main Content

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, usvojilo je Informaciju o realizaciji prioriteta iz Izvještaja za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu i Akcionog plana – Dio A – o uvođenju strožijih kazni u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije kako bi se postigao jači efekat odvraćanja.

Vijeće ministara smatra da su važeće kaznene odredbe  propisane u krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini za koruptivna krivična djela adekvatne za postizanje efikasnosti kažnjavanja, a da se kaznena politika pokazala blagom i neadekvatnom.

Informaciju o realizaciji aktivnosti po  prioritetima iz Izvještaja za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu Ministarstvo pravde BiH dostavit će Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, vladama entiteta i  Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, ministarstvima pravde entiteta i Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara poziva Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine da Informaciju učini dostupnom rukovodiocima svih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini radi realizacije Strateškog programa 3.11. „Unapređenje kaznene politike za korupcijska krivična djela u cilju proaktivnog odvraćanja od koruptivnih aktivnosti“ iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019.

Također, Vijeće ministara poziva Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine da putem Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, kao i rukovodiocima pravosudnih institucija pristupi realizaciji strateške aktivnosti 3.11.2. „Na osnovu analize definirati prijedloge za efikasnije odvraćanje od koruptivnih djela ujednačavanjem kaznene politike i strožijem kažnjavanju kod koruptivnih krivičnih djela“ iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019.

Zaduženo je Ministarstvo pravde da Informaciju dostavi Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u vezi sa realizacijom aktivnosti 3.11.1. „Izraditi analizu krivičnog zakonodavstva u pogledu visine kazni za koruptivna djela, te praksu njihovog izricanja u smislu efikasnog odvraćanja od koruptivnih radnji“ iz Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019.

Ministarstvo pravde će  na bazi podataka iz Informacije za ovu oblast sačiniti naredni Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu.

U Izvještaju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu navodi se da je

Bosna i Hercegovina  ostvarila određeni nivo pripremljenosti u borbi protiv korupcije te da je postignut određeni napredak. Medutim, pravni i institucionalni okvir i dalje je slab i neadekvatan. Nedostatak provedbe zakona negativno utječe na građane i institucije.

Back To Top