skip to Main Content

Made In China

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Agencije za nadzor nad tržištem BiH o stanju u oblasti nadzora nad tržištem neprehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini u 2015. godini.

Prema rezultatima proaktivnog i reaktivnog nadzora, u 2015. godini kontrolirano je ukupno 176 modela proizvoda, od čega je 140 modela (69.552 komada) bilo neusklađeno s propisanim sigurnosnim zahtjevima.

Od ukupno neusklađenih 69.552 komada različitih proizvoda, poslovni subjekti su dobrovoljno ili po nalogu inspekcijskih organa izvršili usklađivanje 52.544 komada proizvoda po propisanim sigurnosnim zahtjevima.

S tržišta BiH je povučeno i vraćeno od potrošača 17.008 komada proizvoda, od kojih je 8.764 uništeno.  Među 140 neusklađenih proizvioda, 69  modela je bilo nesigurno i predstavljali su ozbiljan rizik za potrošače. Najviše takvih proizvoda bilo je u električnoj opremi (22), a slijede igračke (10), opasne imitacije (10), sportska oprema (8), proizvodi za djecu (7), lična zaštitna oprema (6) te namještaj (4) i po jedan građevinski proizvod i obuća. Najviše proizvoda s ozbiljnim rizikom proizvedeno je u Kini, i to 56, a među rizicima preovladava rizik od povreda kod 21 proizvoda.

 

Back To Top