skip to Main Content

Parlament Bih 620×330

 

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prihvatila je juče Informaciju o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2015. godine, koja iznosi oko 11,9 milijardi KM i uključuje vanjsku i unutrašnju zaduženost.

Prema ovoj informaciji, vanjski javni dug BiH iznosio je oko 8,4 milijardi KM i alociran je na Federaciju BiH, Republiku Srpsku, Brčko Distrikt BiH i institucije Bosne i Hercegovine.

Kako je navedeno u informaciji, u 2015.  angažirano je 400,98 miliona KM odobrenih kreditnih sredstava, od čega se 21 posto odnosi na kredite čija su prva povlačenja počela u prošloj godini. Od ukupno povučenih kreditnih sredstava u 2015. godini 53,28 posto se odnosi na infrastrukturne projekte, 33,71 posto na projekte usmjerene na privredne djelatnosti, dok se 13,01 posto odnosi na javni sektor.

Unutrašnja zaduženost BiH na dan 31. decembra 2015. iznosila je oko 3,5 milijardi KM.

U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti Federacija BiH učestvuje s 35,74 posto, Republika Srpska sa 63,99 posto, te Brčko Distrikt s 0,27 posto, dok država BiH do kraja prošle godine nije imala obaveza po osnovu unutrašnjeg duga.

U unutrašnji dug spadaju obaveze po osnovu stare devizne štednje, ratnih potraživanja, općih i obaveza po osnovu izdatih vrijednosnih papira, kreditnih zaduženja u zemlji i obaveze po osnovu refundacije poreza, te aktiviranih garancija.

Komisija za finansije i budžet usvojila je Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi za 2015. godinu, te primila k znanju Informaciju Uprave za indirektno oporezivanje BiH o preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja o obavljenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje carinskim terminalima“.

Back To Top