skip to Main Content

PITANJE: 1. Prema Prostornom planu općine … navodi se: „Svaka građevinska parcela mora imati mogućnost kolskog prilaza na postojeći ili planirani javni put, a objekt mora biti orijentiran prema tom putu. Prilaz na javni put mora biti širok najmanje tri metra. Izuzetno ukoliko to uvjeti terena i položaj susjednih objekata ne dopuštaju, građevinska parcela može imati samo pješački prilaz“. Da li je potrebno tražiti da se dostavi suglasnost vlasnika parcela preko kojih se dolazi do parcele za koju se traži građevinska dozvola ili pravo prolaza? Da li suglasnost treba ovjeriti kod notara ili može samo općinska ovjera? 2. Da li je potrebno tražiti suglasnost susjeda prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti za izgradnju solarne elektrane, a pritom su zadovoljeni svi uvjeti udaljenosti od međa? 3. Šta treba sadržavati geodetski snimak, da li treba imati upisane dimenzije objekta, katnosti?

 

ODGOVOR(I):

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS
Back To Top