skip to Main Content

551d0588 4f04 4b59 Aac5 5b08b0094cfb Prva Sjednica Nove Vlade Fbih 03 Is 718×446

 

Utvrđivanjem Prijedloga ovog zakona Vlada FBiH je ispoštovala presudu Ustavnog suda FBiH o zahtjevu potpredsjednika FBiH za utvrđivanje ustavnosti Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, donesenu 3.11.2015. godine.

Prema odredbama Zakona, u Federaciji BiH ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima vrše Federacija BIH, kantoni, gradovi i općine u okviru svojih nadležnosti. U privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše općine, gradovi i kantoni, ovlaštenja svojim propisima uređuju općine, gradovi i kantoni, svako u okviru svojih nadležnosti.

Privredno društvo sa stopostotnim učešćem državnog kapitala može biti osnovano posebnim zakonom, a Federalna vlada može takvo društvo osnovati kada ocijeni da je to od interesa za FBiH ili za poslovanje privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Vlada FBiH neposredno vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, i to kroz učešće u radu i odlučivanju skupštine, izbor i nominovanje kandidata za imenovanje članova nadzornog odbora i razrješenje dužnosti članova nadzornog odbora, te kroz davanje saglasnosti za imenovanje članova uprave i razrješenje dužnosti članova uprave. Vlada, putem federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, vrši evidentiranje, upravni i nadzor općih akata, praćenje rada i monitoring, uz obavezu podnošenja izvještaja Vladi FBiH.

Federalna vlada donosi odluku kojom utvrđuje Listu privrednih društava u kojima vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala iz nadležnosti FBiH. Vlada može vršenje ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u privrednom društvu iz federalne prenijeti na drugi nivo vlasti, uz obavezno pribavljanje prethodne saglasnosti Parlamenta FBiH i nadležnog organa nivoa vlasti na koji se ovlaštenja prenose. Ona, također, može vršenje ovlaštenja u privrednom društvu iz nadležnosti drugih nivoa vlasti prenijeti u nadležnost FBiH, također uz pribavljanje saglasnosti.

Postupak izbora i nominovanja kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora, uime državnog kapitala, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, pokreće Vlada Federacije odlukom o raspisivanju javnog konkursa. Izuzetno, bez provođenja postupka Vlada može utvrditi prijedlog kandidata za imenovanje vršilaca dužnosti članova nadzornog odbora uime državnog kapitala koji se imenuju do okončanja konkursnog postupka.

Izbor kandidata za članove uprave privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala vrši organ utvrđen statutom tog privrednog društva na osnovu objavljenog javnog konkursa u skladu sa općim i posebnim uslovima utvrđenim zakonom i statutom privrednog društva.

O Nacrtu ovog zakona obavljene su javne rasprave u četiri privredne komore u Federaciji BiH, a uvažene su i primjedbe dostavljene putem web-stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Back To Top