skip to Main Content

Zaposljavanje

 

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.05.2016. godine na evidencijama je prijavljeno 518.857 nezaposlenih lica, što u odnosu na 30.04.2016. godine predstavlja smanjenje za 5.204 lica ili 0,99%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 270.766 ili 52,19% su žene.

Screenshot_1

Screenshot_2

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u maju 2016. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 11.107. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 16.912. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 10.869 ili 64,27%.

 

U maju 2016. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 5.246 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 5.849*.

*Napomena: Ovaj broj obuhvata samo ona lica koja su se prijavila na evidencije u izvještajnom periodu, a ne ukupan broj lica koja su u izvještajnom periodu ostala bez posla.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u maju 2016. godine novčanu naknadu koristilo je 12.436 lica ili 2,40% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. U istom periodu 2015. godine novčanu naknadu koristilo je 12.819 lica, što ukazuje da se ovaj broj povećao za 383 lica ili 3,0%.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 419.664 lica ili 80,88% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

 

Registrovana zaposlenost, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima Agencije za statistiku BiH – april 2015. godine

 

REGISTROVANA ZAPOSLENOST                                         –  724.208

REGISTROVANA NEZAPOSLENOST                                    –  524.061

STOPA REGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI                      –  42,0%

ANKETNA STOPA NEZAPOSLENOSTI ZA 2015. GODINU  –   27,7%

Screenshot_3

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu 2016. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 724.208, a od toga 299.915 žena. U odnosu na mart 2016. godine broj zaposlenih lica se povećao za 0,4%, a broj zaposlenih žena se također povećao za 0,2%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za april 2016. godine iznosila je 42,0% i u odnosu na mart 2016. godine smanjila se za 0,4 postotna poena.

 

 

Back To Top