skip to Main Content

Parlament FbIh

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na sjednici zakazanoj za 22. i 23. mart, razmatrat će Strategiju upravljanja dugom 2016. – 2018. godine.

Prvi je to ovakav dokument koji donosi Vlada FBiH, jer Zakonom o dugu u FBiH nisu definirani ciljevi upravljanja dugom, niti je ranije postojala zvanična strategija za upravljanje dugom FBiH.

To je jedan od prioriteta u Federaciji na kojem se radi s ciljem održavanja duga na istom nivou ili smanjenja njegovog učešća u BDP-u, većeg učešća zaduživanja po modelu garancija, te kontinuiranog razvoja i unaprijeđenja domaćeg tržišta vrijednosnih papira.

U skladu sa smjernicama Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke te međunarodnim dobrim praksama pripremljena je Strategija, koja predstavlja sažetak glavnih načela i smjernica za politike upravljanja dugom Vlade FBiH u trogodišnjem periodu.

Objavljivanjem ovih dokumenata i njihova dostupnost široj javnosti predstavljaju ključni faktor u osiguranju transparentnosti upravljanja javnim dugom i daljem unapređenju komunikacije s kreditorima i investitorima u vrijednosne papire FBiH.

Po hitnoj proceduri najavljeno je izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti.

U formi prijedloga razmatrat će se tri zakona, o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH, o nedopuštenom oglašavanju i o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima, te izmjene i dopune zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, o pravima branilaca i članova njihovih porodica, o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko – invalidske zaštite, te o mjeriteljstvu u FBiH također su uvršteni u dnevni red dvodnevne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Back To Top