skip to Main Content

Dragan Ćuzulan

 

Koordinator za reformu javne uprave, Dragan Ćuzulan potpisao je ugovore za implementaciju dva reformska projekta: ″Javno privatno partnerstvo (JPP)″ i ″Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)″.

Ugovore za implementaciju projekata koordinator za reformu javne uprave potpisao je sa Emirom Đikićem, direktorom firme Djikic consulting services d.o.o. Sarajevo, koja zastupa grupu ponuđača  Djikic consulting services d.o.o. Sarajevo i Lucid Linx d.o.o. Sarajevo (″Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)″ i Altijanom Softić, direktoricom firme AMAX bmr d.o.o. Sarajevo, koja zastupa grupu ponuđača AMAX bmr d.o.o. Sarajevo, BIČAKČIĆ d.o.o. Sarajevo, PAGE d.o.o. Istočno Sarajevo i NACIONALNI KONSULTANT ZA JAVNE NABAVKE d.o.o. Sofia, Bugarska (″Javno privatno partnerstvo”).

Cilj projekta ″Javno privatno partnerstvo″ je uspostava funkcionalnih sistema JPP u BiH u skladu sa evropskim zakonodavstvom, standardima i najboljim praksama. Javno privatno partnerstvo omogućuje finansiranje velikih javnih investicija dijelom privatnim sredstvima. Projekat će stvoriti zakonske preduslove za JPP na nivoima gdje ti preduslovi još uvijek ne postoje. Kako BiH ima aspiracije da uđe u EU, sva zakonska rješenja, postojeća i buduća će biti usklađena sa EU legislativom. Da bi se testirao uspjeh projekta, predviđeno je da se dizajniraju i urade 2 pilot JPP projekta  (jedan u FBiH, drugi u RS) u mjeri u kojoj to bude moguće, istakao je Ćuzulan.

On je dodao da će se implementacija ovog projekta sastojati iz tri 3 komponente: razvoj zakonskog okvira za JPP, izgradnja kapaciteta i angažman privatnog sektora i promotivna kampanja, te da su glavni korisnici projekta: Ministarstvo finansija RS, Ministarstvo finansija FBiH, Direkcija za finansije Brčko distrikta, Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH, Direkcija za evropske integracije, komisije za koncesije BiH, FBiH i RS, te Komisija za javno privatno partnerstvo BD. Među indirektnim korisnicima pomenuo je ministarstva trgovine na svim nivoima, Agenciju za promociju stranih investicija i druge.

Projekat obuhvata tri upravna nivoa: FBiH, RS i BD, trajanje projekta je 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 2.877.059,25 KM sa uključenim PDV-om.

Ćuzulan je rekao da projekat ″Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)″ ima za cilj dalji razvoj funkcionalnih i održivih sistema strateškog planiranja vezanog za budžetsko planiranje i razvoj javnih politika zasnovanih na dokazima, na nivou države, entiteta i Brčko Distrikta, koji promovišu učinkovitost, djelotvornost, odgovornost i podršku procesu EU integracija. Kroz implementaciju ovog projekta izgradnja kapaciteta za razvoj javnih politika ministarstava će se zasnivati na metodologiji koju preporučuje OECD/SIGMA i EU. Tom  metodologijiom je omogućeno da državni službenici imaju mogućnost da po prvi put definišu problem sa fokusom na rane konsultacije sa ključnim akterima, procjenu učinka opcija javne politike te praćenje i procjenu provedbe.

Glavni korisnici ovog projekta su institucije koje će u skladu sa svojim nadležnostima i važećom regulativom pripremati srednjoročne i godišnje programe rada VM/vlada, odnosno koordinirati i usmjeravati primjenu metodologija strateškog planiranja i razvoja politika: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Generalni sekretarijat VM BiH, Ministarstvo finansija FBiH, Generalni sekretarijat Vlade FBiH, Ministarstvo finansija RS, Generalni sekretarijat Vlade RS – Kabinet Predsjednika Vlade RS i Generalni sekretarijat Vlade BD BiH, Zavod za programiranje razvoja F BIH, Republički sekretarijat za zakonodavstvo RS, Direkcija za finansije Vlade BD BiH i Zakonodavni ured Vlade BD BiH.

Projekat će se realizirati na sva četiri upravna nivoa (nivo VM BiH, FBiH, RS i BD BiH), a period izvršenja projekta iznosi 30 mjeseci.

Vrijednost ovog projekta iznosi 1.762.996,95 KM  sa uključenim PDV-om.

Projekti će biti finansirani iz Fonda za reformu javne uprave.

Back To Top