skip to Main Content

 

Predstavnici delegacije  Vijeća notarijata Europske unije, Notarske komore Republike Njemačke i Međunarodne unije latinskog notarijata sastali su se juče sa ministrom pravde BiH Josipom Grubešom, kako bi se razmotrila aktuelna situacija  notarske službe u Federaciji Bih, posebno u kontekstu objavljene Presude Ustavnog suda FBIH u vezi ustavnosti zakona o notarima FBiH kao i o problemima s kojima se susreće  služba od svog postanka do danas.

Naime, Ustavni sud FBiH je krajem prošle godine donio a  početkom ove godine objavio  presudu kojom je određene odredbe Zakona o notarima Federacije BiH proglasio neustavnim a odnose se na propisivanje uslova za pristupanje polaganju notarskog ispita, određivanje broja notara u odnosu na broj stanovnika i propisivanje pravnih poslova za koje je obvezna forma notarske obrade. Propise o notarskoj službi u BiH donijela su oba entiteta i BD BiH i njima je prihvaćen latinski tip notarijata, u odnosu na anglo-američki notarijat. Danas u mnogim zemljama egzistira latinski tip notarijata, međutim, postoje mnogobrojna odstupanja i ne postoji model koji je identičan u svim zemljama koje su prihvatile ovaj oblik organizacije notarijata.

Usvajanjem latinskog tipa notarijata, notarska služba u BiH je javna služba. Obaveza notarske obrade je u BiH propisana u širem obimu nego u drugim zemljama nasljednicama bivše SFRJ, dok u Srbiji notarijat još nije zaživio. Može se konstatirati da notari u BiH u ovom smislu imaju najširu nadležnost, jer određeni dio pravnih poslova može biti zaključen samo u formi notarski obrađene isprave, a u određenim, rjeđim slučajevima, je notarski obrađena isprava predviđena alternativno dok su u zemljama regije zastupljena rješenja koja notarsku obradu predviđaju samo kao jednu od mogućih formi, npr. pored sudske ovjere.

Ministar pravde BiH je, iako svjestan da se ovdje radi o entitetskog nadležnosti, ukazao da se odluke Ustavnog suda moraju poštovati kao  i da se mora osigurati neometano provođenje tih odluka.  Zaključio   je  da je  donošenjem ove odluke, pred  nadležnim zakonodavnim tijelima predstoji veoma zahtjevan i iscrpan posao  u smislu  da zakone, koji su doneseni naknadno a harmonizirani sa Zakonom  o notarima, sada moraju uskladiti sa novonastalom situacijom. Ministar je naglasio da se radi o sveobuhvatnom zadatku koji je stavljen pred njegovog entitetskog kolegu, ali je  uvjeren da će se ova situacija prevazići na najbolji mogući način, a notarska služba ustrojiti na način da, prema mišljenju Ustavnog suda, ne stvara diskriminaciju profesija.

„Imajuči u vidu je da ne postoji samo jedan i identičan sustav latinskog notarijata u Europi, uvjeren sam da ćemo, koristeći ovu presudu Ustavnog suda FBiH,  zadržati sve pogodnosti notarske službe kao javne službe, a otklonili sve eventualne negativne reperkusije, koje je naš tip notarijata eventualno proizveo kada se govori o zaštiti ljudskih prava“, istakao je Grubeša.

Učesnici sastanka su se usuglasili da ce zajednicki iznaci nacin da se novonastala situacija riješi u najboljem interesu BiH.

 

Back To Top