skip to Main Content

Autocesta Bijaca

 

Upoznavši se  o informaciji JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Vlada Federacije FBiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta Koridor Vc na poddionici Klopče – Donja Gračanica, u iznosu do 36 miliona eura.

Uvjet je da efektivnost kredita bude vezana za uvođenje dodatne akcize na naftne derivate od 0,10 KM po litri, kako bi bila osigurana dugoročna održivost duga Autocesta FBiH i ublaženi rizici po Proračun Federacije BiH.

Vlada je prihvatila i informaciju o kreditu EBRD-a za ovaj projekt, te zadužila Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Autoceste FBiH da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om, a krajnji dužnik po ovom kreditu bit će Autoceste FBiH.

Federalno ministarstvo financija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usuglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, te će današnje zaključke dostaviti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provedbe dalje procedure u svezi kreditnog zaduženja.

 

Back To Top