skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o implementaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, sa stanjem na dan 10.3.2016. godine.

S tim u vezi, zaduženi su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Federalni zavod za zapošljavanje, Porezna uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove da nastave dalje aktivnosti na realizaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja.

Vlada je zadužila Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje da ugovore o poticanju zapošljavanja mogu zaključiti samo s poslodavcem koji nije smanjio broj zaposlenih u odnosu na broj koji je imao osam mjeseci prije dana objave javnog poziva (18.2.2016. godine), osim iz opravdanih razloga definiranih Uredbom.

Ugovor o poticanju samozapošljavanja može biti zaključen samo sa osobama koje se obavezuju da će imati registriranu djelatnost najmanje dvije godine od dana registracije djelatnosti/početka rada.

Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje mogu potpisati ugovor s poslodavcem – korisnikom subvencija za više osoba ako poslodavac dostavi onoliki broj mjenica, s mjeničnom izjavom, kao sredstvom osiguranja povrata sredstava na ime subvencije, za koliki broj osoba traži subvenciju.

U informaciji je navedeno da je od stupanja Uredbe na snagu, pa do 10. marta ove godine zahtjeve za poticaje podnijelo 1.486 poslodavaca za zapošljavanje ukupno 4.063 osobe, a prijavilo se i 1.945 osoba zainteresiranih za subvencioniranje samozapošljavanja.

Back To Top