skip to Main Content

1 151 696×414

 

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Projekt Koridor Vc – Klopče – Donja Gračanica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijednog 36 miliona eura.

Riječ je o izgradnji poddionice autoceste na Koridoru Vc – zenička zaobilaznica Klopče – Donja Gračanica (tunel Pečuj), koja se nalazi na dijelu autoceste Doboj Jug – Tarčin.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući četiri godine grejs perioda s alokacijom na Federaciju BiH i krajnjeg korisnika JP Autoceste Federacije BiH.

Ukupna vrijednost projekta je procijenjena na oko 100 miliona eura, od čega će iz  kredita OFID-OPEC fonda za međunarodni razvoj biti osigurano 60 miliona eura, što uz ovih 36 miliona EBRD-ovog zajma ukupno iznosi oko 96 miliona eura, a nedostajući iznos bit će  osiguran iz vlastitih sredstava.

Ministarstvo finansija i trezora, nakon završenih pregovora, dostavit će Vijeću ministara prijedlog ugovora s osnovama za njegovo zaključivanje u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.

Back To Top